893/1972

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan osamaksukaupasta 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun lain (91/66) 3 §:n 3 momentti ja 9 §:n 1 momentti ja lisätään lakiin uusi 1 a ja 19 a § seuraavasti:

1a§

Osamaksukaupasta on tehtävä erityisellä lomakkeella päivätty kirjallinen sopimus, joka on myyjän tai hänen edustajansa sekä ostaja allekirjoitettava. Sopimus on tehtävä kahtena kappaleena, toinen ostajalle ja toinen myyjälle. Sopimuksessa on muiden kaupan ehtojen lisäksi ilmoitettava esineen käteishinta.

Osamaksukaupassa ei myyjällä ole oikeutta, ellei ostajan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevista tämän lain säännöksistä muuta johdu, vaatia ostajalta erikseen maksettavaa korkoa, hyvitystä tai korvausta, mikäli sen markkamäärää ja perustetta ei ole ilmoitettu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.


Milloin on ilmeistä, että sopimukseen merkitty käteishinta on korkeampi kuin se hinta, josta myyjä olisi sopimusta tehtäessä myynyt esineen käteisellä, on alempaa hintaa käytettävä käteishintana 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua laskelmaa tehtäessä.

Myyjällä on oikeus, milloin sopimus on tehty 1 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, hakea virka-apua esineen takaisin ottamiseksi sen paikkakunnan ulosottomieheltä, missä ostaja asuu tai esine on.


19a§

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee päätöksellään antaa tarkemmat määräykset lomakkeista, joita myyjän on osamaksukaupassa käytettävä. Ministeriön tulee niin ikään päätöksellään antaa tarvittavat määräykset siitä, mitä myyjän on hintailmoittelussaan noudatettava tarjotessaan tavaroita osamaksuehdoin. Myyjä on, milloin ministeriö niin määrää, velvollinen ministeriölle tai muulle viranomaiselle toimittamaan tämän lain täytäntöönpanon valvontaa varten tietoja tehdyistä osamaksusopimuksista.

Myyjä, joka ei ole noudattanut 1 momentin nojalla annetun päätöksen määräyksiä tai on ilman pätevää syytä laiminlyönyt vaadittujen tietojen toimittamisen määräajassa viranomaiselle, on tuomittava sakkoon. Milloin myyjä ei ole noudattanut ministeriön määräystä tietojen toimittamisesta, lääninhallitus voi ministeriön pyynnöstä uhkasakolla pakottaa myyjän täyttämään velvollisuutensa, jollei tuomioistuimessa ole vaadittu asianomaiselle rangaistusta mainitusta laiminlyönnistä ja siinä yhteydessä hänen velvoittamistaan toimittamatta jätettyjen tietojen antamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1973. Osamaksusopimuksiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, on kuitenkin sovellettava aikaisempaa lakia.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.