832/1972

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1972

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Autokoulunopettajakorttia koskeva nimike, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), muutetaan lain 2 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), 10 §:n Ajokorttia koskeva nimike, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, ja 12 §:n 1 momentin 17 ja 21 kohta, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa, sekä lisätään lain 51 a §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Postipankki sekä Suomen Pankki ynnä virka-asioissa valtion viranomaiset.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Ajokortti:

1) A-, AB-, ABC, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 100 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 30 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 70 markkaa:

4) A-, AB-, ABC-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 30 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 30 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 30 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 30 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


17) valtion varoista myönnettävää matka- tai muuta apurahaa tahi luontoisavustusta taikka muuta avustusta;


niin myös


21) toimituskirjat kunnallisissa, kirkollisissa tai muissa asioissa, jotka lain mukaan alistetaan valtion viranomaisen vahvistettavaksi;


51a§

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministerin sijainen
Ahti Karjalainen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.