810/1972

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1972

Autokiinnityslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kuorma-auto ja linja-auto, joka on merkitty autorekisteriin, voidaan kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi.

Kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytyn, perävaunurekisteriin merkityn perävaunun kiinnittämisestä on vastaavasti voimassa, mitä kiinnityksestä kuorma- ja linja-autoon on säädetty.

Jäljempänä tässä laissa tarkoitetaan autolla kuorma- ja linja-autoa ja kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksyttyä perävaunua.

Kiinnitystä ei saa vahvistaa useampaan autoon saman sitoumuksen vakuudeksi.

Autoa, joka on merkitty autorekisteriin tai voidaan siihen merkitä ja perävaunua, joka on merkitty perävaunurekisteriin tai voidaan siihen merkitä, ei saa pantata käteispantiksi.

Kiinnitystä voi hakea auton omistaja tai se, jolle sitoumus on täytettävä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä sitoumuskirja, jonka perusteella kiinnitystä pyydetään, sekä, ellei kiinnityssuostumusta ole tähän merkitty, suostumuskirja.

Kiinnitysasian käsittelee autorekisterikeskus. Kiinnitys vahvistetaan merkitsemällä se rekisteriin.

Kiinnitystä ei saa vahvistaa, ellei sitä, joka on antanut siihen suostumuksensa, ole autorekisteriin merkitty auton omistajaksi.

Kiinnitystä ei saa vahvistaa autoon, joka on ulosmitattu tai kuuluu konkurssipesään.

Tämän lain nojalla vahvistettu kiinnitys tuottaa panttioikeuden autoon ja sen tarpeistoon sekä korvaukseen, jonka omistaja on oikeutettu saamaan autoa kohdanneen vahingon johdosta vakuutuksen nojalla tai muulla perusteella.

Tällä panttioikeudella on sama etuoikeus kuin käteispantilla kuitenkin siten, että sillä, jolla on auto hallussaan oikeuksin pidättää se samisensa vakuudeksi, on oikeus ensiksi saada suoritus saamisestaan ja että kiinnitetyn auton kuljettajan ja apumiehen palkat kuudelta viimeiseltä kuukaudelta on suoritettava ennen kiinnitettyä saamista.

Kiinnitys, joka on vahvistettu auton ollessa ulosmitattuna tai kuuluessa konkurssipesään, mutta ennen kuin ulosmittauksesta tai konkurssista on ilmoitettu autorekisterikeskukselle, on tehoton.

Kiinnitys on voimassa kymmenen vuotta siitä päivästä, jona se vahvistettiin.

Kiinnitys on uudistettava kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu, uhalla, että kiinnitys muutoin raukeaa. Kun kiinnitystä pyydetään uudistettavaksi, on autorekisterikeskukselle näytettävä alkuperäinen sitoumuskirja.

Jos sitoumuskirja on kadonnut, on noudatettava, mitä kiinteään omaisuuteen vahvistetun kiinnityksen uudistamisesta sellaisessa tapauksessa on säädetty.

Jos sitoumuskirja, jonka vakuudeksi vahvistettu kiinnitys on voimassa, on tullut auton omistajan haltuun, voi hän laskea sitoumuskirjan uudelleen liikkeeseen kiinnityksen tuottaman oikeuden pysyessä voimassa.

Joka tahtoo kiinnityksen kokonaan tai osaksi kuoletettavaksi sen johdosta, että sitoumus on täytetty tai muulla tavalla lakannut olemasta voimassa taikka että hakija muutoin on oikeutettu määräämään sitoumuksesta, on velvollinen esittämään alkuperäisen sitoumuskirjan autorekisterikeskukselle, joka voi kuolettaa kiinnityksen merkitsemällä kuoletuksen rekisteriin.

Haluttaessa muuttaa kiinnitysten etuoikeusjärjestystä on meneteltävä soveltuvissa kohdin niin kuin kiinnityksen kuolettamisesta on säädetty.

10§

Jos kiinnityksen haltija sen jälkeen, kun auto on siirtynyt uudelle omistajalle, on ilman sitoumuksen antajan suostumusta joko kokonaan tai osaksi antanut kuolettaa kiinnityksen tai antanut sen raueta tai sallinut huonontaa sen etuoikeusjärjestystä, eikä sitoumuksen sisältöä tämän johdosta voida autosta saada, ei sitoumuksen antaja ole vastuussa sitoumuksesta eikä myöskään auton omistaja, joka on ottanut velan omakseen mutta luovuttanut sen jälkeen auton toiselle.

11§

Jos kiinnitetyn auton kunto huononee niin, että kiinnityksen haltijan vakuus vähenee huomattavasti, on kiinnityksen haltijalla oikeus saada suoritus saamisestaan, vaikkei se vielä olekaan erääntynyt.

12§

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on toimitettu autorekisterikeskukselle, ja on jokainen asia käsiteltävä loppuun sen saapumispäivänä.

Jos autorekisterikeskukselle toimitetaan asia ennen kuin toinen samaa autoa koskeva asia on vahvistettu rekisteröidyksi, on hakemukset käsiteltävä ja ratkaistava, niin kuin ne olisi toimitettu yhtäaikaa.

13§

Kiinnitysasioista laaditaan pöytäkirja, joka osoittaa käsittelypäivän, hakijan nimen sekä lyhyesti, mitä asiassa on tapahtunut.

Pöytäkirjanotetta ei anneta hakijalle, ellei hän ole sitä pyytänyt.

14§

Rekisteriin on merkittävä sitoumuksen päivämäärä, kenen antama sitoumus on sekä kenelle ja mille määrälle se on annettu sekä koron määrä.

Rekisteriin ja sitoumuskirjaan on myös merkittävä kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen, kuolettaminen ja etuoikeusjärjestyksen muuttaminen.

15§

Jos rekisteriin merkitty auto ulosmitataan, pannaan takavarikkoon taikka myymis- tai hukkaamiskiellon alaiseksi tahi jos omistajan omaisuus luovutetaan konkurssiin, on siitä sekä päivästä, jona ulosmittaus tai takavarikko on toimitettu taikka hukkaamiskielto annettu tai konkurssi alkanut, tehtävä merkintä rekisteriin.

Ulosmittauksen ja takavarikon toimittajan tai hukkaamiskiellon antajan taikka konkurssituomioistuimen tulee viipymättä lähettää autorekisterikeskukselle tiedot 1 momentissa mainittujen merkintöjen tekemistä varten.

Jos autorekisterikeskukselle esitetään selvitys siitä, että ulosmittaus, takavarikko, hukkaamiskielto tai konkurssi on peruutunut, rauennut tai muutoin lakannut, on sekin merkittävä rekisteriin.

16§

Autoa, johon on vahvistettu kiinnitys tai johon kohdistuva kiinnityshakemus on toimitettu autorekisterikeskukselle, ei saa poistaa rekisteristä niin kauan kuin kiinnitys on voimassa.

17§

Autorekisterikeskuksen antamiin rasitustodistuksiin on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä kiinteistön rasitustodistuksista ja kiinnitysrekisteristä on säädetty.

18§

Kun auto myydään ulosottotoimin, on huutokaupan toimittajan ennen huutokauppaa hankittava autoa koskeva rasitustodistus autorekisterikeskuksesta sekä ilmoitettava huutokaupasta kiinnityksen haltijalle, jonka asuinpaikka tiedetään.

Jos sitoumus, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty, on haltijasitoumus tai on siirron kautta joutunut toisen henkilön haltuun, voi sitoumuksen haltija ilmoittaa autorekisterikeskukselle, että sitoumuskirja on hänen hallussaan, jos hän niissä tapauksissa, joissa tieto on määrätty annettavaksi kiinnityksen haltijalle, tahtoo saada sellaisen tiedon.

19§

Muutosta autorekisterikeskuksen päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan valittamalla Helsingin hovioikeuteen.

Tyytymättömyydestä on autorekisterikeskukselle ilmoitettava kahdeksan päivän ja valituskirja samalle viranomaiselle annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien, uhalla että valitusta muutoin ei oteta tutkittavaksi. Autorekisterikeskuksen on viipymättä toimitettava hovioikeuteen valituskirja sekä asiassa laadittu pöytäkirja ja muut asiaan kuuluvat kirjat oman lausuntonsa kera.

20§

Hovioikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta ellei korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla myönnä muutoksenhakulupaa.

Antamastaan päätöksestä on hovioikeuden niin pian kuin mahdollista lähetettävä jäljennös autorekisterikeskukselle sekä samalla palautettava asiaan kuuluvat kirjat.

Tässä pykälässä mainitut asiat on hovioikeudessa käsiteltävä kiireellisinä.

21§

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta, valituksen perille ajamisesta sekä valitukseen annetusta ratkaisusta on tehtävä merkintä rekisteriin.

Tehdyllä merkinnällä on sama vaikutus, kuin jos autorekisterikeskus olisi välittömästi sille tehdyn ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tehnyt merkinnän.

22§

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on kiinnityspäätöksen vaikutuksesta sekä muutoinkin vastaavasti voimassa, mitä kiinityksestä alukseen on säädetty.

23§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntööpanosta antaa oikeusministeriö.

24§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivää tammikuuta 1973 ja sillä kumotaan kiinnityksestä linja-autoon marraskuun 24 päivänä 1950 annettu laki (574/50).

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.