734/1972

Annettu Helsingissä 10. päivänä marraskuuta 1972

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvät neljäs ja kuudes viranomaisten ryhmä, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (235/71), 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (492/71), 10 §:n Karttajäljennöstä tai otetta ja Valokopiokarttaa koskevat nimikkeet, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), ja Rekisteriotetta koskeva nimike, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 ja 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetuissa laeissa (669/66 ja 235/71), sekä 12 §:n 1 momentin 9 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1955 annetussa laissa (135/55), ja 25 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, tullitoimistot, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot ja metsähallituksen piirikuntakonttorit.


6 ryhmä:

Nimismiehet, apulaisnimismiehet, kaupunginviskaalit, kaupunginvoudit ja muut ulosmittauksen toimittajat sekä rakennuslautakunnat, joista säädetään rakennuslain (370/53) 10 §:ssä.


Muiden kuin edellä tarkoitettujen ryhmään 5 luettujen sekä ryhmään 6 kuuluvien viranomaisten toimituskirjoista maksetaan leimaveron lisäksi tai yksinomaan lunastusta tai muita maksuja sen mukaan kuin erikseen säädetään.


10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikä ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 3 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Karttajäljennös tai ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 5 ja enintään 400 markkaa.


Rekisteriote:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä, säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 5 markkaa arkilta;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 10 markkaa arkilta, jos sen antaa henkikirjoittaja, 7 markkaa arkilta ja muutoin 5 markkaa 50 penniä arkilta;

3) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, milloin ote annetaan valokopiona tai erillisille lehdille kirjoitettuna, 10 markkaa ensimmäiseltä lehdeltä ja 5 markkaa kultakin seuraavalta lehdeltä:4

) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 3 markkaa 50 penniä arkilta; sekä

5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 12 markkaa 50 penniä arkilta.


Valokopiokartta, muun kuin maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 4,20
2) A 3 6,20
3) A 2 10,20
4) A 1 16,50
5) suurempi kuin A 1 0,28

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


9) asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 päivänä maaliskuuta 1949 annetussa laissa (224/49) tai 4 päivää joulukuuta 1953 annetussa asuntotuotantolaissa (433/53) tahi 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa asuntotuotantolaissa (247/66) tarkoitettuja asioita;


niin myös


25) ote tai jäljennös, joka tarvitaan sellaista tilan osittamista varten, jota edellä 8 kohdassa tarkoitetaan, tahi edellä 10 kohdassa mainittuja asioita varten, niin myös maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin ja maanmittaustoimiston valmistama todistus, ote tai jäljennös, jonka toimitusinsinööri on hankkinut maanmittaustoimitusta varten;


Helsingissä 10. päivänä marraskuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.