398/1972

Annettu Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Asetus maanmittausmaksusta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 annetun lain (320/72) 14 §:n nojalla:

Maanmittausmaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun työaikakorvauksen laskemista varten vahvistetaan toimituksen tai tehtävän suorittamiseen osallistuvien eri henkilökuntaryhmien päiväpalkat maa- ja metsä talousministeriön päätöksellä.

Käytetty työaika lasketaan kunkin 1 momentissa tarkoitetun ryhmän osalta siten, että kaikkien samaan ryhmään kuuluvien henkilöiden toimituksen tai tehtävän suorittamiseen käyttämät työpäivät ja niiden osat lasketaan yhteen. Yhteenlaskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon saman henkilön kohdalta päivän kymmenesosaa lyhyempää aikaa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työaikaan ei lueta aikaa, joka on kulunut matkaan toimituspaikalle ja sieltä pois.

Työaikakorvaus voidaan yksittäistapauksessa määrätä 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan laskettavaa korvausta pienemmäksi, jos toimitus on palautettu korjattavaksi ja palauttaminen on johtunut toimituksen tai siihen liittyvien tehtävien suorittamiseen osallistuneiden henkilöiden virheelliseksi katsotusta menettelystä. Työaikakorvaus saadaan kuitenkin jättää määräämättä vain sen työajan osalta, jonka katsotaan aiheutuneen mainitunlaisesta menettelystä.

Maanmittausmaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kulunkikorvaukseen luetaan toimituksen tiedottamisesta, todistusten, karttojen ja muiden asiakirjojen hankkimisesta, tietojen käsittelystä ja kartoituskojeen käyttämisestä johtuvat ja muut niihin rinnastettavat välittömät kustannukset.

Kulunkikorvaus todistuksista, karttojen ja asiakirjojen oikeiksi todistetuista jäljennöksistä ja otteista, jotka maanmittausviranomainen on antanut maanmittaustoimituksen tai tehtävän suorittamista varten, määrätään sen leimaveron suuruisena, joka niistä muuta tarkoitusta varten annettaessa olisi perittävä.

Milloin toimitus on palautettu korjattavaksi ja palauttaminen on johtunut toimituksen tai siihen liittyvien tehtävien suorittamiseen osallistuneiden henkilöiden virheelliseksi katsotusta menettelystä, voidaan kulunkikorvaus toimituksen uudelleen käsittelemisen tiedottamisesta johtuvien kustannusten osalta jättää määräämättä.

Maanmittausmaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yleiskustannuskorvaus on 50 prosenttia työaikakorvauksesta.

Lohkomis- ja halkomistoimituksista maanmittausmaksuna perittävän pinta-alakorvauksen suuruus vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Pinta-alakorvausta on korotettava 2 prosentilla, milloin lohkomis- tai halkomistoimitus on suoritettu alueella, jolle on vahvistettu asema-, rakennus- tai rantakaava, ja 20 prosentilla, milloin toimitus on suoritettu alueella, jolla asema- tai rakennuskaavan laatimista varten on voimassa rakennuskielto, tai milloin jakoasetuksen (407/52) 36 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on asianosaisten pyynnöstä suoritettu tarkkamittaus.

Sellaisen lohkomis- tai halkomistoimituksen osalta, joka on jätetty sikseen tai peruutettu tahi jossa erotettavan alueen tai halottavan tilan tilukset käsittävät pääasiassa vesialuetta taikka joutomaata yli 30 prosenttia, voidaan pinta-alakorvausta harkinnan mukaan alentaa tai sen sijasta määrätä maanmittausmaksu siten kuin se muista maanmittaustoimituksista määrätään.

Milloin lohkomis- tai halkomistoimituksen yhteydessä on suoritettu piirirajankäynti, tilusvaihto, rasitteen perustaminen ulkopuolisille tiluksille, tilojen yhteisen alueen lohkomalla erottaminen, toimitusta varten tarpeellinen kaavan paalutus, yhteismetsäosuuden lunastaminen tai muu näihin rinnastettava tehtävä tahi muita kuin toimituskustannusten tiliä koskevia tilitehtäviä, määrätään maanmittausmaksu näiltä osin työaika-, kulunki- ja yleiskustannuskorvauksena.

Uusjaon yhteydessä suoritetusta halkomisesta, vesitilan halkomisesta ja koskitilan muodostamisesta määrätään maanmittausmaksu niin ikään työaika-, kulunki- ja yleiskustannuskorvauksena.

Milloin luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva maanmittausmaksu on yli 300 markkaa, voidaan se kantaa kolmena eränä.

Yhtenä eränä perittävä maanmittausmaksu ja useampana eränä perittävän maanmittausmaksun ensimmäinen erä on suoritettava kolmen kuukauden, toinen erä viiden kuukauden ja kolmas erä seitsemän kuukauden kuluessa siitä, kun maanmittausmaksulasku on lähetetty asianomaiselle tiedoksi.

Milloin maksuvelvolliselle on maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:n mukaan annettu lykkäystä maanmittausmaksun tai sen erän suorittamisessa, maanmittaushallituksen tulee antaessaan päätöksen lykkäyshakemuksen johdosta samalla määrätä, milloin maanmittausmaksu tai useampana eränä perittävän maanmittausmaksun kukin erä on suoritettava.

Maanmittausmaksun maksamista varten on maanmittauskonttorin viipymättä sen jälkeen, kun maanmittausmaksu on vahvistettu, lähetettävä kullekin maksuvelvolliselle postisiirtoliikkeen tilillepanokortti. Milloin maanmittausmaksu suoritetaan useampana kuin yhtenä eränä, on laskuun liitettävä tilillepanokortti erikseen kutakin erää varten.

Maanmittaushallituksen on myönnettyään lykkäystä maanmittausmaksun tai sen erän suorittamisessa lähetettävä päätös tiedoksi maanmittauskonttorille uusien tilillepanokorttien toimittamiseksi maksuvelvolliselle.

Maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan maanmittaushallitukselta vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laaditulla hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä hakijan perhesuhteet selvittävä virkatodistus, verotoimiston todistus hakijan ja hänen aviopuolisonsa verotettavasta tulosta ja omaisuudesta viimeksi toimitetussa verotuksessa sekä maanmittaushallituksen ehkä määräämät muut selvitykset. Hakemus on toimitettava maanmittauskonttorille kolmenkymmenen päivän kuluessa laskun tiedoksi antamisesta. Lähettäessään hakemuksen maanmittaushallitukselle tulee maanmittauskonttorin liittää mukaan oma lausuntonsa hakemuksesta.

10§

Maanmittaushallitus antaa tarkemmat määräykset, miten maanmittausmaksusta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun tehtävän suorittamisesta velottava maanmittausmaksu määrätään.

Maanmittausmaksun vahvistamista ja perimistä varten maanmittaustoimiston tulee heti tehtävän tultua suoritetuksi lähettää maanmittausmaksusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu lasku maanmittauskonttorille. Jos tehtävän suorittaminen kestää kauemmin kuin vuoden, tulee lasku lähettää kalenterivuosittain ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua maanmittauskonttorille.

Maanmittausmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on annettu maksuvelvolliselle tiedoksi.

Maanmittausmaksusta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen hyväksyy maanmittaushallitus.

11§

Milloin maanmittausmaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan 7 §:n 2 tai 3 momentissa taikka 10 §:n 3 momentissa säädettynä aikana, maksuvelvollisen on maksettava suorittamatta jääneelle erälle 12 prosentin vuotuinen viivästyskorko laskettuna erääntymispäivästä siihen päivään, jona maanmittausmaksu on maksettu tai ulosottotoimin peritty.

Maanmittaushallitus voi kuitenkin erityisistä syistä päättää, että viivästyskorkoa on suoritettava muusta maanmittaushallituksen määräämästä ajankohdasta lukien tai ettei viivästyskorkoa ole perittävä.

12§

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maanmittaushallitus. Niin ikään on maanmittaushallituksen asiana vahvistaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarpeelliset kaavat.

13§

Mitä asetusta sovelletaan 2 päivästä toukokuuta 1972 lukien, ja sillä kumotaan maanmittauspalkkiosta 19 päivänä maaliskuuta 1954 annettu asetus (133/54) ja maanmittauspalkkion suorittamisesta eräissä maanmittaustoimituksissa 1 päivänä heinäkuuta 1948 annettu asetus (538/48) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. maa- ja metsätalousministeri
Ahti Fredriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.