344/1972

Annettu Helsingissä 5. päivänä toukokuuta 1972

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (235/71), 51 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (776/71), 51 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (895/69), ja 55 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), sekä lisätään lain 50 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


50§

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta ovat vapaat:

5) Suomen Vientiluotto Oy:lle annettu velkakirja


51§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina tahi joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, säästöpankille, osuuspankille, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:lle annetaan lainasta, mikä on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista, tai lainasta, joka on myönnetty siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisesta 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun lain (398/45) mukaisesti tahi annetaan kunnan hoidettavalle elinkeinojen edistämistä tarkoittavalle lainarahastolle taikka jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille tahi liikepankki liikepankkien vakuusrahastolle taikka joka maatilatalouden kehittämisrahastosta annetaan osuuskunnille tai yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille asutustarkoituksiin käytettäväksi. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat Postipankin ja kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten sekä maankäyttölainoista 16 päivänä elokuuta 1958 annetun lain (354/58) mukaan myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet sekä 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja koskevat saamistodisteet samoin kuin Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

51a§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste siltä osin kuin sitä vastaan vuosina 1970―1975 annettu luotto on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 1969 annetun kehitysalueluottolain (881/69) mukaiseksi kehitysalueluotoksi tai kehitysalueiden kunnille yritystoiminnan edistämiseksi myönnettävistä

korkotukiluotoista 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (67/71) mukaiseksi korkotukiluotoksi.

55§

Arvopapereita myytäessä tai vaihdettaessa on leimaveroa suoritettava:


Milloin kunta ensi kerran luovuttaa perustamassaan valtion lainaa saaneessa osakeyhtiössä merkitsemänsä osakkeet, on luovutus leimaverosta vapaa.

Helsingissä 5. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.