235/1972

Annettu Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1972

Asetus kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (65/72) 15 §:n nojalla:

Asuntohallitus voi hyväksyä kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (65/72) tarkoitettuja asuntoaluehankinnan korkotukiluottoja enintään sen määrän, mikä valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain päätetään.

Asuntohallituksen on ennen korkotukiluoton hyväksymistä hankittava asiasta kaupunkien ja kauppaloiden osalta sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennuaslain osaston sekä maalaiskuntien osalta lääninhallituksen lausunto.

Luotto saadaan hyväksyä asuntoaluehankinnan korkotukiluotoksi vain, jos hakemus on toimitettu asuntohallitukselle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kunnan asianomaisen viranomaisen alueen hankkimisesta tekemä päätös on saanut lainvoiman.

Korkotukiluottohakemus on laadittava asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset.

Asuntoaluehankinnan korkotukena suoritettavaa korkohyvitystä on luottolaitoksen haettava valtiokonttorilta kunkin puolivuotiskauden osalta erikseen. Säätöpankkien ja osuuspankkien osalta on niiden keskusrahalaitosten haettava korkohyvitystä, jollei valtiokonttori toisin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen tulee sisältyä korkohyvityksen laskemista varten tarpeelliset tiedot ja muut valtiokonttorin määräämät selvitykset.

Korkotukiluotosta laadittavaan velkakirjaan on otettava maininta siitä, mitä kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä on säädetty korkotuen menettämisestä ja siihen liittyvistä seurauksista.

Kunnan on asuntohallituksen antamien tarkempien määräysten mukaisesti annettava asuntohallitukselle ja lääninhallitukselle tietoja asuntoaluehankinnan korkotukiluotolla hankitun alueen käytöstä.

Lääninhallituksen on valvottava, että kunta käyttää asuntoaluehankinnan korkotukiluottoa ja sillä hankittua aluetta kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta annetun lain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti, ja ilmoitettava asuntohallitukselle tietoonsa saamistaan, lain 11 ja 12 §:n mukaan korkotuen menettämisen edellytyksenä olevista seikoista.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

10§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972.

Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Martti Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.