31/1972

Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1972

Laki museovirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Maan muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja valvontaa varten on opetusministeriön alainen museovirasto.

Museovirastossa voi olla ylijohtajan, osastonjohtajan, toimistopäällikön, asessorin, intendentin, kirjastonhoitajan, tutkijan ja kamreerin peruspalkkaisia virkoja sekä rakennusmestarin, tutkimusapulaisen, kirjanpitäjän, konekirjoittajan, toimistoapulaisen, vahtimestarin, lämmittäjän, talonmiehen, yövartijan ja siivooja-vartijan peruspalkkaisia toimia. Lisäksi museovirastossa voi olla ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Pääsystä alaisiinsa museoihin, näyttelyihin ja muihin yleisölle tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja esittelyihin sekä muiden valtion virastojen ja laitosten pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutkimuksista ja lausunnoista sekä muista palveluksista on museovirastolla oikeus periä maksuja sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään niiden yleisten perusteiden mukaisesti, jotka säädetään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42).

Museovirastossa voidaan suorittaa 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelutehtävät joko määrättyä alemmasta maksusta tai maksuttomasti silloin, kun niiden voidaan todeta olevan opetuksen, tieteen tai muuten yleisen edun kannalta tärkeitä.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972.

Mitä muualla on säädetty tai määrätty muinaistieteellisestä toimikunnasta, koskee sanotusta ajankohdasta lukien museovirastoa.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään muinaistieteellisen toimikunnan kukin viran tai toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen museovirastossa tai, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle.

Jo ennen tämän lain voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä edellä 3 momentissa tarkoitettuihin ja muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen museoviraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.