776/1971

Annettu Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1971

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Kansalaiskirjaa koskeva nimike, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), ja muutetaan lain 12 §:n 1 momentin 29 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (235/71), 51 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), ja 57 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 ja 2 päivänä syyskuuta 1957 annetussa laeissa (597/50 ja 299/57), sekä lisätään lain 10 §:ään valtauskirjaa koskevan nimikkeen jälkeen Väestörekisteristä annettavaa todistusta, otetta tai jäljennöstä koskeva uusi nimike ja 12 §:n 1 momenttiin uusi 45 ja 46 kohta seuraavasti:

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai jäljennös:

1) todistus;

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 2 markkaa;

b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai avioliitosta, 3 markkaa;

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhemmista ja lapsista, 3 markkaa sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 4 markkaa;

3) avioliittotodistus 2 markkaa;

4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä annetaan yksityisiä asioita varten, 2 markkaa; sekä

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä lehdeltä 3 markkaa ja kultakin seuraavalta lehdeltä 2 markkaa.

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suoritetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä säädetty.

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


29) patentti- ja rekisterihallituksen ja sen valitusosaston antama päätös ja välipäätös;


45) väestörekisterin nojalla annettu todistus, ote tai jäljennös, joka tarvitaan

koulunkäyntiä tai opintoja varten;

alle 18-vuotiaan henkilön työpaikanhakua varten;

eläkkeen, elinkoron sekä henkilövakuutuksen perusteella saatavan vakuutussumman, korvauksen tai muun edun hakemista ja nostamista varten;

stipendin ja apurahan hakemista varten;

sairaalaan, parantolaan ja huoltolaitokseen ottamista varten;

asevelvollisuuden suorittamista varten; sekä

huoltoapua ja muuta yhteiskunnallista huoltoa varten;

46) toimituskirjat henkikirjoitusta koskevissa valitusasioissa.


51§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina tahi joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, säästöpankille, osuuspankille, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:lle annetaan lainasta, mikä on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista, tai lainasta, joka on myönnetty siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisesta 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun lain (398/45) mukaisesti tahi annetaan kunnan hoidettavalle elinkeinojen edistämistä tarkoittavalle lainarahastolle taikka jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy nimiselle yhtiölle tai säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille tahi liikepankki liikepankkien vakuusrahastolle taikka joka maatilatalouden kehittämisrahastosta annetaan osuuskunnille tai yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille asutustarkoituksiin käytettäväksi. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat Postipankin ja kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten sekä maankäyttölainoista 16 päivänä elokuuta 1958 annetun lain (354/58) mukaan myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet samoin kuin Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

57§

Arvopaperien luovutus on leimaverosta vapaa, jos ostajana tai myyjänä on Suomen valtio, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Postipankki tai Suomen Pankki ja luovutus viimeksi mainitussa tapauksessa tapahtuu pankin omaan tai valtion lukuun.

Veroa ei myöskään ole suoritettava, milloin kunta käyttäen asuntotuotantolain mukaista etuosto-oikeuttaan hankkii osakkeita asuntolainan saaneessa asunto-osakeyhtiössä.

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Päiviö Hetemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.