647/1971

Annettu Helsingissä 23. päivänä elokuuta 1971

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/70) 164 §:n 3 momentti, muutetaan 138 §:n 2 momentti, 163 §, 179 §, 183 §, 187:n § 1, 2 ja 3 momentti, 192 §:n 3 momentti ja 229 §:n 1 momentti sekä lisätään 228 §:aan uusi 4 momentti, 229 §:aan uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2―4 momentit siirtyvät 3―5 momenteiksi, ja 230 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

138§

Jos arkkipiispan sihteeri on estynyt seuraamasta piispaa tarkastustilaisuuteen, määrätköön piispa sopivan papin tai diakonin hänen sijaisekseen.

163§

Kirkollishallituksessa on myös museonhoitaja ja pappiskoulutuksen saanut arkkipiispan sihteeri.

Kelpoisuusehtona museonhoitajan virkaan on siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, perehtyneisyys historiaan, kirkkohistoriaan, kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen liturgiikkaan sekä museonhoitoon.

Museonhoitajan tulee kuulua ortodoksiseen kirkkokuntaan.

Museonhoitajan ja arkkipiispan sihteerin nimittää virkaan kirkollishallitus samassa järjestyksessä kuin lainoppineen asessorin.

179§

Viimeistään 15 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jona varsinainen kirkolliskokous on pidettävä, ilmoittaa kirkollishallitus valvojien välityksellä kunkin valvontapiirin papiston jäsenille asianomaisen hiippakunnan edustajien luvun ja kehottaa heitä kirkolliskokouksen määräämässä paikassa sekä päivänä ja kellonlyömällä, jotka kirkollishallitus niin ikään määrää, toimittamaan edustajien vaalit. Älköön vaalipäivää määrättäkö mainitun vuoden maaliskuun 15 päivää myöhemmäksi.

183§

Viimeistään 15 päivänä toukokuuta ilmoittaa kirkollishallitus kiertokirjeellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla kirkkoherranvirastoille, keille papiston edustajille kussakin hiippakunnassa valtakirja on annettu ja ketkä muut ovat ääniä saaneet.

187§

Viimeistään 15 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jona varsinainen kirkolliskokous on pidettävä, ilmoittaa kirkollishallitus kiertokirjeellä ja tarvittaessa muulla sopivaksi katsomallaan tavalla kirkkoherranvirastoille eri vaalipiireistä valittavien edustajien lukumäärän sekä kustakin seurakunnasta valittavien valitsijain luvun sekä jäljempänä 2, 3 ja 4 momentissa mainitut päätöksensä.

Valitsijain ja varamiesten vaalit on kirkollishallituksen määräämänä aikana, viimeistään sanotun vuoden helmikuun 15 päivänä, toimitettava seurakunnissa.

Kirkollishallitus määrää niin ikään tarkemmin, milloin ja minne valitsijain on saavuttava toimittamaan edustajain vaalit. Aikaa älköön määrättäkö sanotun vuoden maaliskuun 31 päivää myöhemmäksi.


192§

Viimeistään 15 päivänä toukokuuta sinä vuonna, jolloin kirkolliskokous on pidettävä, kirkollishallitus ilmoittaa kiertokirjeellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla kirkkoherranvirastoille, keille edustajille kussakin vaalipiirissä valtakirja on annettu sekä ketkä muut ovat saaneet ääniä.


228§

Tilapäisesti poiketen voi seurakunnan papisto kuitenkin hiippakunnan piispan luvalla toimittaa julkisen jumalanpalveluksen muulla kuin suomen kielellä.

229§

Piispojen, kirkollishallituksen ja kirkollisen ylioikeuden jäsenten sekä pappien, diakonien ja niiden kirkkokunnan viran ja toimen haltijain, joiden kelpoisuusehtoihin kuuluu yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, tulee täydellisesti hallita suomea.

Muihin kuin 1 momentissa mainittuihin kirkkokunnan virkoihin ja toimiin vaaditaan niiden edellyttämä kielitaito.


230§

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tutkintoa suomen kielen taidon osoittamiseksi ei vaadita siltä, joka on suorittanut loppututkinnon ortodoksisessa pappisseminaarissa.

Helsingissä 23. päivänä elokuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Jaakko Itälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.