560/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 7 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/ 63), näin kuuluviksi:


Väestönsuojelulain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu väestönsuoja on tehtävä niin suureksi, että sen varsinaisen suojatilan pinta-ala on vähintään 2 prosenttia rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Varastotilojen osalta. suojatilan pinta-alan on oltava vähintään 1 prosentti kerrosalasta.

Väestönsuoja rakennusta varten, joka pääosiltaan sisältää teollisuus- tai muita tuotantotiloja, teknillisten laitteiden tiloja, varastotiloja tai muita edellä mainittuihin verrattavia tiloja, on siitä poiketen, mitä 2 momentissa on säädetty, tehtävä sen suuruiseksi, että henkilöt, joiden voidaan otaksua sodan aikana tai siihen verrattavissa oloissa rakennuksessa työskentelevän tai muutoin oleskelevan, sopivat suojaan. Jos tätä henkilömäärää ei muutoin voida arvioida, perusteena on käytettävä niiden henkilöiden lukumäärää, jotka rakennuksessa rauhan aikana työskentelevät tai muutoin oleskelevat. Jollei tätäkään henkilömäärää voida selvittää, on noudatettava, mitä 2 momentissa väestönsuojan suuruudesta on säädetty.

11§

Väestönsuojat ovat kalliosuojia ja teräsbetonisia väestönsuojia. Teräsbetoniset väestönsuojat ovat A- ja S 1-luokan väestönsuojia.


A- ja S 1-luokan väestönsuojina pidetään teräsbetonisia väestönsuojia, joiden rakenteet on mitoitettu yleisten kuormitusmääräysten mukaisten kuormitusten lisäksi vähintään 3 ja 0.5 ilmakehän ylipaineelle (3 ja 0.5 kp/cm2 ).


12§

Väestönsuoja on rakennettava vähintään S 1luokan väestönsuojaksi, jos se on tarkoitettu enintään 150 henkilöä varten. Väestönsuoja useampaa kuin 150 henkilöä varten on rakennettava vähintään A-luokan väestönsuojaksi. Useampaa kuin 800 henkilöä varten tarkoitetun väestönsuojan tulee olla kalliosuoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971 kuitenkin niin että, milloin rakennuslupaa haetaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1972, väestönsuojan rakentamisessa saadaan noudattaa tällä asetuksella muutettuja säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/ 63).

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.