515/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 17 § ja muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 §, 11 §:n 1 momentti ja 13 §, näistä 6 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1963 annetussa asetuksessa (693/68), 11 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (642/ 66) ja 13 § sellaisena kuin se on 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (670/ 69), sekä lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläkelailla lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia;

2) vakuutetulla sellaista työntekijää, joka on vakuutettava eläkelain mukaan; sekä

3) vakuutusvuodella sellaista kalenterivuotta, jona vakuutettu on ansainnut eläkelain alaisissa työsuhteissa vähintään eläkelain 5 §:ssä säädetyn ja saman lain 12 §:n mukaan korjatun rajamäärän.


Määrättäessä eläkelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutetun palkan markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, jaetaan mainitussa momentissa tarkoitetuilta vakuutusvuosilta suoritettujen vakuutusmaksujen perusteena olevien, työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattujen palkkojen yhteismäärä vastaavien vakuutusvuosien lukumäärällä. Vakuutusvuodesta, jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on alkanut, otetaan kuitenkin huomioon vain se osa, joka oli kulunut ennen sanotun sairauden, vian tai vamman alkamista. Vastaavasti, mikäli eläkettä määrättäessä ei ole otettava huomioon ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansaittua palkkaa, otetaan siitä vakuutusvuodesta, jona vakuutettu on täyttänyt 23 vuotta, huomioon vain se osa, jona vakuutettu oli täyttänyt sanotun iän. Vuosi 1962 otetaan huomioon enintään puolena vuotena.

Vakuutusvuosien lukumäärästä vähennetään luku 1/360 jokaiselta sellaiselta päivältä, jolta vakuutettu on 1 momentin mukaan huomioon otettavana aikana saanut eläkelain 7 §:n 1 momentin neljännessä lauseessa tarkoitettua päiväavustusta.

11§

Eläkehakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa eläketurvakeskus. Niin ikään eläketurvakeskus vahvistaa työttömyyseläkettä varten tarvittavan työvoimaviranomaisen todistuksen kaavan.


13§

Eläkehakemuksen ratkaisee sekä eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä huolehtii, jollei työntekijä ole eläkelain alaisen viimeisen työsuhteen päättyessä tai sen jälkeen ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa taikka harjoittanut maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain alaista yrittäjätoimintaa, se työeläkekassa, jonka piiriin hän on viimeksi kuulunut. Jos kuitenkin työntekijälle hänen kuollessaan maksettiin jonkin edellä sanotun lain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja huolehtii edellä mainituista muista tehtävistä. Muutoin noudatetaan, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:ssä säädetään.

18§

Jollei eläkelaitokselle ole toimitettu työntekijäin eläkelain 4 c §:n 4 momentissa tarkoitettua työvoimaviranomaisten todistusta työttömyyden jatkumisesta, työttömyyseläke lakkaa sen kuukauden päättyessä, jonka aikana sanotussa lainkohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika kuluu umpeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sosiaali- ja terveysministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.