514/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Asetus Työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 1, 2 ja 3 a §, 3 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 ja 3 momentti, näistä 1 §, 3 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (669/69), 2 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa asetuksessa (709/65) ja 3 a § sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1963 annetussa asetuksessa (692/63), sekä lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa arvioidaan työansion nousevan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun rajamäärään työsuhteen alusta alkaen, jos työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin mukainen työansio ensimmäiseltä kuukauden pituiselta ajalta on vähintään rajamäärän suuruinen, ja muutoin sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana työansio ensimmäisen kerran on noussut rajamäärään. Tämän jälkeen työansion katsotaan mainittua lainkohtaa sovellettaessa olevan vähintään sanotun rajamäärän suuruinen, kunnes työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että työansio on ainakin viimeksi kuluneena kalenterikuukautena ennen ilmoituksen tekemistä ollut rajamäärää pienempi.

Toimintansa aloittaneen eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän katsotaan pysyvästi alittavan työntekijäin eläkelaissa säädetyn määrän, jos työntekijöiden lukumäärä ei ole kahden viimeksi kuluneen kalenterivuoden päättyessä ollut sanotussa laissa säädetyn suuruinen, ja mikäli ei voida pitää todennäköisenä, että mainittujen työntekijöiden lukumäärä lähinnä seuraavan neljän kuukauden aikana tulee nousemaan vähintään säädettyyn määrään.

3a§

Valtakunnallisista työttömyyskassoista annetussa laissa (125/34, 328/60) tarkoitetun työttömyyskassan on kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä annettava eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla tiedot edelliseltä kalenterivuodelta työntekijöille työsuhteen katkettua maksetuista päiväavustuksista.


Työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavan vapaakirjan perusteella työntekijällä on oikeus saada vanhuuseläkettä täytettyään 65 vuotta, työkyvyttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 4 §:n 3 momentin mukaisesti sekä työttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 4 c §:n mukaisesti, ei kuitenkaan silloin, kun hän saa työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnettyä eläkettä. Jos työntekijä, jolle on muodostunut vapaakirja, solmii työntekijäin eläkelain tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain alaisen uuden työsuhteen taikka ryhtyy harjoittamaan maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain alaista yrittäjätoimintaa ja saa sen johdosta, uudelleen vapaakirjaa saamatta, eläkkeen muussa iässä tai muiden ehtojen mukaisesti tahi jos hän saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella, muunnetaan vapaakirja näiden ehtojen mukaiseksi.


11§

Eläkehakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa eläketurvakeskus. Niin ikään eläketurvakeskus vahvistaa työttömyyseläkettä varten tarvittavan työvoimaviranomaisen todistuksen kaavan.


12§

Eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työntekijälle on viimeksi työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen perusteella järjestetty mainitun lain mukaiset vähimmäisehdot täyttävä eläketurva tai, jos on kysymys hautausavustuksesta tai muusta sellaisesta edusta, jota ei edellytetä vähimmäisehdoissa, se eläkelaitos, jossa työntekijälle viimeksi on järjestetty sanotunlaisen edun käsittävä eläketurva. Jos kuitenkin työntekijälle hänen kuollessaan maksettiin työntekijäin eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen. Siitä, missä tapauksessa eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työntekijälle on järjestetty lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukainen eläketurva, säädetään erikseen. Eläkelaitos ratkaisee hakemuksen myös siltä osin, kuin kysymyksessä on muussa eläkelaitoksessa järjestetty työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukainen eläketurva, sekä huolehtii koko eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä. Muiden eläkelaitosten kustannettavan eläkeosuuden hyvittämisestä säädetään 16 §:ssä.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu eläkelaitos voi, jos työntekijä on viimeisen kysymyksessä olevaan eläkkeeseen oikeuttavan, työntekijäin eläkelain tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain alaisen yrittäjätoimintansa perusteella kuulunut toisen eläkelaitoksen piiriin, siirtää eläkehakemuksen ratkaisemisen sekä eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen muut tehtävät viimeksi mainitulle eläkelaitokselle. Samalla tavoin eläkelaitos voi menetellä, jos työntekijä kuuluu toisen eläkelaitoksen piiriin sen työsuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, johon sovelletaan työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momenttia. Samoin edellytyksin eläkelaitos voi eläkehakemuksen ratkaistuaan siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle eläkelaitokselle.


15§

Jollei eläkelaitokselle ole toimitettu työntekijäin eläkelain 4 c §:n 4 momentissa tarkoitettua työvoimaviranomaisen todistusta työttömyyden jatkumisesta, työttömyyseläke lakkaa sen kuukauden päättyessä, jonka aikana sanotussa lainkohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika kuluu umpeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sosiaali- ja terveysministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.