504/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 16 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (768/70), ja 20 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (739/66), sekä lisätään lakiin uusi 15 d § seuraavasti:

15d§

Jos 14, 15 tai 17 §:ssä tarkoitetulla vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalla taikka hänen puolisollaan on sellainen 15 a §:ssä tarkoitettu 13 vuotta nuorempi lapsi, jolla hänen jälkeensä olisi oikeus perhe-eläkkeeseen, lisätään eläkkeeseen lapsikorotus.

Lapsikorotus on yhdeltä lapselta 20 prosenttia ja kahdelta tai useammalta lapselta 40 prosenttia 16 §:n 1 momentin mukaan lasketusta eläkkeen määrästä.

Lapsikorotukseen oikeuttavien lasten lukumäärän muuttuessa suoritetaan siitä aiheutuva eläkkeen tarkistus muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

16a§

Perhe-eläke on, jos edunsaajia on vähintään neljä, yhtä suuri kuin se 16 §:n 1 momentin mukainen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi oikeutettu saamaan. Eläkkeen määrää laskettaessa ei oteta huomioon 15 d §:n mukaista korotusta edunjättäjän eläkkeeseen. Jos edunsaajia on kolme, suoritetaan edellä mainitusta eläkkeestä neljä viidesosaa, jos edunsaajia on kaksi, kolme viidesosaa ja jos edunsaajia on yksi, kaksi viidesosaa.


20§

Edellä 16 §:ssä ja 17 §:n 3 momentissa säädettyjen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden enimmäismäärä on 50 prosenttia 16 §:n 1 momentin mukaisesta keskikuukausipalkasta.

Jos eläkkeeseen on lisätty 15 d §:ssä säädetty lapsikorotus, on eläkkeen enimmäismäärä66 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta keskikuukausipalkasta.

Jos tämän lain mukainen eläke, mukaanluettuna 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu korotus, yhdessä eläkkeensaajan mahdollisesti saamien 27 §:n 1 momentissa tarkoitettujen muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa ylittää 66 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta keskikuukausipalkasta, vähennetään lapsikorotusta ylittävällä osalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Hakemuksesta sovelletaan 15 d §:n säännöksiä myös eläkkeisiin, jotka perustuvat ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin eläketapahtumiin. Tästä johtuva eläkkeen korotus maksetaan lain voimaantulosta lukien, ei kuitenkaan takautuvasti vuotta pitemmältä ajalta ennen sen hakemista seuraavan kuukauden alkua.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sosiaali- ja terveysministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.