499/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta annetun kansaneläkelain (347/56) 1 momentin 4 kohta, 20 §, 21 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti ja 35 §:n 3 momentti, näistä 6 §:n 1 momentin 4 kohta sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60), 20 § sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (39/69), 21 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa laissa (349/63) ja 33 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), sekä lisätään lakiin uusi 22 c ja 31 a § ja lain 30 §:ään, johon 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla lailla (448/69) on lisätty uusi 3 momentti, uusi 4 momentti, 35 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä toukokuuta 1961 annetulla lailla (250/61), uusi 4 momentti, jolloin entinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 39 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

Vakuutusmaksua ei määrätä vakuutetulle:


4) joka tulovuoden tai sen osan aikana on saanut vanhuudentukea tai työttömyyseläkettä; tai


20§

Kansaneläkkeenä maksetaan:

1) vanhuuseläkettä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle;

2) työkyvyttömyyseläkettä työkyvyttömälle vakuutetulle, joka on 65 vuotta nuorempi, 22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

3) työttömyyseläkettä 22 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 60, mutta ei vielä 65 vuotta täyttäneelle pitkäaikaisesti työttömälle vakuutetulle, joka ei saa työkyvyttömyyseläkettä; tai

4) vanhuudentukea 60, mutta ei vielä 65 vuotta täyttäneelle naispuoliselle vakuutetulle, joka ei ole naimisissa, eikä saa työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä ja jolla ei ole oikeutta perhe-eläkelain (33/69) mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

21§

Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen kuuluu eläkkeen perusosa ja, sikäli kuin jäljempänä säädetään, eläkkeen tukiosa. Vanhuudentuen myöntämisen ehtona on, että vakuutetulla on oikeus tukiosaan.


22c§

Pitkäaikaisesti työttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka työvoimaviranomaisen antamalla todistuksella osoittaa, että hän on 52 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain (125/34, 323/60) mukaista päiväavustusta tai työttömyyskorvauksesta annetun lain (645/67) mukaista työttömyyskorvausta yhteensä vähintään 200 päivältä ja että hänelle ei voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttömyyskorvaukseen.

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

30§

Mitä 2 momentin kohdissa 3 ja 10 on samottu vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä, sovelletaan vastaavasti myös työttömyyseläkkeeseen.

31a§

Työttömyyseläke lakkaa ilman eri päätöstä kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pitemmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen todistuksen antamisesta lukien, jollei eläkelaitokselle sitä ennen ole toimitettu työvoimaviranomaisen antamaa todistusta siitä, ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 22 c §:ssä tarkoitettua työtä.

Eläkelaitos voi kuuden kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, josta eläke on lakannut, määrätä työttömyyden jatkuessa eläkkeen maksamisen jälleen aloitettavaksi hyväksymänsä selvityksen perusteella ilman 35 §:ssä säädetyssä järjestyksessä tehtyä hakemusta. Eläke voidaan tällöin määrätä takautuvasti maksettavaksi siltä ajalta, jona eläke on ollut lakkautettuna, tahi sen osalta.

33§

Jos vakuutettu, joka ei saa vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, kuolee, suoritetaan hänen puolisolleen hautausavustus. Jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa tai jos vakuutettu ja hänen puolisonsa asumuseron tai muutoin välien rikkoutumisen tahi muun sellaisen syyn vuoksi asuivat erillään, suoritetaan hautausavustus kuolinpesälle. Hautausavustuksen määrä on 372 markkaa.


35§

Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen sekä vanhuudentuen saajalle aletaan hakemuksetta maksaa vanhuuseläkettä sen kuukauden alusta, joka seuraa lähinnä hänen täytettyään 65 vuotta.

Jos työttömyyseläkkeen saaja tulee oikeutetuksi työkyvyttömyyseläkkeeseen, muutetaan eläke työkyvyttömyyseläkkeeksi. Mikäli samalta ajalta, jolta vakuutetulle myöhemmin myönnetään työkyvyttömyyseläke, on maksettu työttömyyseläkettä, pidetään viimeksi mainittua työkyvyttömyyseläkkeen osasuorituksena.


39§

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, työttömyyseläke myönnetään 22 c §:n 1 momentissa mainitun todistuksen antamista seuraavan kolmannen kuukauden alusta lukien edellyttäen, että eläkettä on sitä ennen haettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Laskettaessa 22 c §:ssä tarkoitettuja 200 päivää otetaan huomioon työttömyysavustukset ja työttömyyskorvaukset myös ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.

Tämän lain 33 §:ssä säädettyä markkamäärää pidetään virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 116 vastaavana.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sosiaali- ja terveysministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.