488/1971

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1971.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä määrätyllä tavalla, kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 5 §:n 2 momentti, muutetaan 1 §:n 2 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (680/62), ja lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

1 §.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maa- tai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin, päivärahaa, joka vastaa kotimaassa tehdystä yli kahdentoista tuonin virkamatkasta valtion viran tai toimen haltijalle kulloinkin suoritettavaa toisen matkustusluokan korotettua kaupunkipäivärahaa. Jos edustajan asunto edellä mainitulla tavalla laskettuna on kauempana kuin kuudenkymmenen kilometrin päässä Helsingistä, suoritetaan päiväraha 50 prosentilla korotettuna.


Jos edustaja matkustaessaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin ei voi käyttää valtionrautateitä tai JOS rautateiden käyttäminen tuottaa hänelle huomattavaa hankaluutta, eduskunnan kansliatoimikunta voi hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan kohtuullisen korvauksen niistä laiva- ja linja-autolipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt. Samoin voi eduskunnan kansliatoimikunta oikeuttaa edustajan saamaan valtion viran tai toimen haltijan oman auton käyttökorvausta vastaavan matkakustannusten korvauksen enintään neljältä edestakaiselta matkalta kuukaudessa asunnon ja lähimmän lentoaseman tai rautatieliikennepaikan tahi lentokuljetukseen liittyvän autokuljetuksen pääteaseman välillä.

5 a §.

Edustajaan, joka valtiopäivien koossaoloaikana sekä matkustaessaan valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin on tapaturmaisesti vahingoittunut, sovelletaan valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetun lain (154/35) säännöksiä.

Eduskunnan kansliatoimikunnan määräämällä tavalla voidaan valtion varoista tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa edustajain yleisten terveystarkastusten kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Mitä 1 §:n 2 momentissa on säädetty päivärahasta, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1971 lukien.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1971.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Mikko Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.