479/1971

Annettu Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1971

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 31 §, 40 § sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa (309/66), 67 §:n 1 mom., 70, §, 74 § sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1962 annetussa asetuksessa (140/62) sekä 111 §, näin kuuluviksi:

31§

Päätöksessä, jonka kutsuntalautakunta tarkastuksen perusteella tekee, on lausuttava, että

1) asevelvollinen katsotaan kelpaavaksi palvelukseen vakinaisessa väessä;

2) hänen palveluskelpoisuutensa jätetään toistaiseksi ratkaisematta ja hänet määrätään saapumaan uudelleen tarkastettavaksi; taikka

3) hänet vapautetaan palveluksesta vakinaisessa väessä rauhan aikana tai kokonaan asevelvollisuudesta.

40§

Lykkäyksen vakinaisen palveluksen suorittamisesta myöntää hakemuksesta kutsuntatilaisuudessa kutsuntalautakunta ja muulloin sotilaspiirin esikunta. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys lykkäyksen perusteesta.

Kansanedustajana olevalle asevelvolliselle on myönnettävä vakinaisen palveluksen lykkäystä hänen kirjallisesti ilmoitettuaan tarvitsevansa sitä edustajan tehtävän hoitamiseksi.

67§

Kun 66 §:ssä mainittu toimikunta on tarkastanut asevelvollisen, päättää joukko-osaston komentaja toimikunnan esityksestä, onko asevelvollinen siirrettävä asepalveluksesta muuhun palvelukseen tai päinvastoin vai onko hänet toistaiseksi vapautettava palveluksesta. Toistaiseksi palveluksesta vapautettu asevelvollinen lasketaan viipymättä kotiin ja häntä koskevat asiakirjat, joihin tulee myös sisältyä toimikunnan lausunto tarkastetun palveluskelpoisuudesta, lähetetään asianomaisen sotilaspiirin päällikölle, joka ratkaisee, onko asevelvollinen kokonaan vapautettava asevelvollisuudesta, siirrettävä reserviin , määrättävä myöhemmin saapumaan uudelleen tarkastettavaksi vaiko vapautettava vakinaisesta palveluksesta rauhan aikana.


70§

Nostoväki jaetaan kolmeen luokkaan seuraavasti:

1) I luokkaan kuuluvat ne asevelvolliset, joiden reservissäoloaika on päättynyt;

2) II luokkaan ne asevelvolliset, jotka ovat vapautetut palveluksesta vakinaisessa väessä rauhan aikana; sekä

3) III luokkaan muut nostoväkeen kuuluvat asevelvolliset.

Nostoväen III luokkaan kuuluva asevelvollinen siirretään nostoväen II luokkaan sen vuoden lopussa, jona hän täyttää kolmekymmentä vuotta.

74§

Valvonnanalaisia ovat:

1) reserviin kuuluvat;

2) nostoväen I ja II luokkaan kuuluvat; sekä

3) nostoväen III luokkaan kuuluvista ne, jotka on hyväksytty astumaan vakinaiseen palvelukseen tai määrätty saapumaan uudelleen tarkastettavaksi.

Asevelvollinen on valvonnanalainen siinä valvonta-alueessa, jossa hänellä on vakinainen koti ja asunto.

111§

Asevelvollisia voidaan tarvittaessa käyttää puolustuslaitoksen ulkopuolella maapuolustusta tai asevelvollisten sotilaallista koulutusta edistävissä tehtävissä edellytyksellä, että ne suoritetaan sotilasviranomaisten toimesta ja että ne ovat puolustuslaitoksen tehtäviin soveltuvia. Sotilaallista koulutusta koskevien tehtävien on liityttävä asianomaisen joukko-osaston koulutussuunnitelmiin ja ohjeisiin.

Niin ikään asevelvollisia voidaan käyttää sotilasviranomaisten antaessa virka-apua eri viranomaisille asevelvollisuuslaissa lähemmin säädetyissä toiminnoissa. Virka-apupyyntö tehdään sotilasläänin esikunnalle tai kiireellisissä tapauksissa lähimmän joukko-osaston esikunnalle. Tarkempia ohjeita virka-avun antamisesta siviiliviranomaisille antaa tarvittaessa pääesikunta.

Tarkempia määräyksiä edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta samoin kuin puolustuslaitokselle siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisen perusteista antaa puolustusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Ahti Karjalainen

Puolustusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.