447/1971

Annettu Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1971

Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1954 annetun asetuksen (277/54) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 § näin kuuluviksi:

Pakkolaitokseen eristämistä koskevassa jutussa virallinen syyttäjä tai tuomioistuin voi hankkia oikeusministeriöstä siellä ehkä olevat syytettyä koskevat asiakirjat, jos on oletettavissa, että niistä saataisiin selvitystä syytetyn henkilöstä. Lainvoimaisen tuomion antaneen tuomioistuimen on palautettava oikeusministeriöstä hankitut asiakirjat ministeriöön.

Kun tuomio, jonka mukaan rikoksentekijä voidaan määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, on saanut lainvoiman, asianomaisen tuomioistuimen on viipymättä toimitettava jäljennös tuomiostaan ja sen perusteena olevat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat vankilaoikeudelle. Vankilaoikeuden on aikanaan palautettava asiakirjat asianomaiselle tuomioistuimelle.

Päätettyään hankkia lääkintöhallituksen lausunnon lisäselvityksen saamiseksi syytetyn henkilöstä tuomioistuimen on viipymättä toimitettava syytettyä koskevat asiakirjat lääkintöhallitukselle. Lääkintöhallitus määrää yhden tai useamman lääkärin tai psykologin viipymättä suorittamaan tutkimuksen ja toimittamaan lausuntoehdotuksensa lääkintöhallitukselle. Lausuntonsa ohessa lääkintöhallituksen on lähetettävä tuomioistuimelle mainittu lausuntoehdotus ja samalla palautettava syytettyä koskevat asiakirjat.

Kun rikoksentekijä on saapunut rangaistuslaitokseen rangaistuksensa suorittamista varten ja tuomio, jonka mukaan hänet voidaan määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, on saanut lainvoiman, rangaistuslaitoksen johtajan on viipymättä ilmoitettava siitä vankilaoikeudelle.

Vankilaoikeuden on rangaistuslaitoksen johtajan välityksellä kirjallisesti ilmoitettava rikoksentekijälle tarkoin eriteltyinä ne syyt, joiden katsotaan vaativan tämän eristämistä pakkolaitokseen. Ilmoitukseen on liitettävä rikoksentekijää koskevat asiakirjat, joihin hänellä on oikeus vankilaoikeuden määräämän ajan kuluessa valvonnan alaisena tutustua.

Rangaistuslaitoksen johtajan on annettava 1 momentissa tarkoitetulle rikoksentekijälle apua muistutusten esittämisessä. Niin ikään johtajan on autettava rikoksentekijää maksuttoman oikeudenkäynnin pyytämisessä vankilaoikeudelta. Rikoksentekijällä on myös oikeus omalla kustannuksellaan ottaa avustaja tai asiamies rangaistuslaitoksen ulkopuolelta.

Avustajalle tai asiamiehelle on varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja neuvotella päämiehensä kanssa.

Kun tuomio, jonka mukaan eristetyn ehdonalainen vapaus voidaan peruuttaa, on saanut lainvoiman, asianomaisen tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava siitä vankilaoikeudelle sekä samalla toimitettava sille tuomion perusteena olevat asiakirjat. Vankilaoikeuden on aikanaan palautettava asiakirjat asianomaiselle tuomioistuimelle.

Milloin valvoja katsoo, että ehdonalaisessa vapaudessa olevan eristetyn koeaikaa on pidennettävä sen johdosta, ettei vapaudessa oleva noudata hänelle annettuja määräyksiä ja ohjeita, taikka että ehdonalainen vapaus on peruutettava sen johdosta, että vapaudessa olevaa on ilmeisesti pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle tai terveydelle, valvojan on viipymättä ilmoitettava asiasta vankilaoikeudelle. Poliisipiirin päällikön on valvojan pyynnöstä toimitettava tutkinta asian selvittämiseksi. Ilmoituksen vankilaoikeudelle voi tehdä myös poliisipiirin päällikkö, vaikkei hän ole ehdonalaisessa vapaudessa olevan valvoja. Jollei ehdonalaisessa vapaudessa oleva ole valvonnan alainen, poliisipiirin päällikön on tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus havaittuaan siihen olevan aihetta.

Vankilaoikeuden päätökset ja muut asiakirjat allekirjoittaa vankilaoikeuden puolesta puheenjohtaja. Allekirjoitukset varmentaa sihteeri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1971.

Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Ahti Karjalainen

Oikeusministeri
Mikko Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.