324/1971

Annettu Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1971

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maatalousministerin esittelystä muutetaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 11 §:n 1 momentti 96 § ja 98 §, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä toukokuuta 1968 annetussa asetuksessa (268/68), ja lisätään asetukseen uusi 7 a § ja 7 b § sekä samalla asetuksella (268/68) kumotun 97 §:n 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

7a§

Rantakaavatoimituksessa on toimitusmiesten laadittava selvitys, josta ilmenee kuhunkin yhteiskäyttöalueeseen kohdistuvan yhteiskäyttöoikeuden sisältö, alueen omistajalle tai nautinta-, rasite- taikka muun sellaisen oikeuden haltijalle alueeseen jäävän oikeuden sisältö sekä heille yhteiskäyttöoikeuden perustamisesta maksettavat korvaukset.

7b§

Milloin toimitusinsinööri on siirtänyt kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 3 momentissa mainitun viranomaisen ratkaistavaksi kysymyksen siitä, onko alueelle laadittava rantakaava, on maanmittauskonttorin lähettäessään asiakirjat edelleen annettava samalla lausuntonsa.

11§

Milloin kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu toimitus suoritetaan nojautumalla siihen, ettei toimituksesta aiheudu haittaa laadittavan kaavan toteuttamiselle, on tämä seikka toimituksen pöytäkirjassa yksityiskohtaisesti perusteltava. Jollei maanmittauskonttori toimitusta tarkastaessaan pidä asiasta toimituskirjoissa olevaa selvitystä riittävänä, on sen hankittava asiassa tarpeelliseksi katsomansa lisäselvitys.


96§

Asemakaavan ja tonttijaon, milloin ne koskevat maarekisteriin merkittyä aluetta, samoin kuin rakennus- tai rantakaavan vahvistamisesta on tehtävä merkintä maarekisterin muistutussarakkeeseen asianomaisen tilan kohdalle. Jos kaava koskee talonumeron koko aluetta, voidaan merkintä tehdä talonumeron alusteen oikeaan yläkulmaan. Mitä edellä on säädetty, koskee myös sellaista kaavan tai tonttijaon muutosta, jolla on merkitystä kiinteistöjen muodostamisessa tai rekisteröimisessä.

97§

Milloin yleiskaavaa ei alisteta sisäasiainministeriön vahvistettavaksi, sovelletaan valtuuston hyväksymään yleiskaavaan mitä 1 momentissa on säädetty.

98§

Milloin kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto koskee maarekisteriin merkittyä aluetta, on kiellosta tehtävä merkintä 97 §:ssä tarkoitettuun luetteloon sekä sen mukaan kuin maanmittaushallitus määrää, myös asianomaisen tilan kohdalle maarekisteriin muistutussarakkeeseen.

Alueesta, jonka osalta sisäasiainministeriö tai lääninhallitus on rakennuslain 123 b §:n 3 momentin nojalla katsonut, että rantakaava on laadittava sekä muustakin alueesta, jolle rakennuslain 123 a §:n 1 momentin nojalla on laadittava rantakaava, on tehtävä merkintä maanmittauskonttorissa pidettävään luetteloon ja karttaan.

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1971

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Ahti Karjalainen

Maa- ja metsätalousministeri
Nestori Kaasalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.