284/1971

Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1971

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/57) 2 §:n 1 ja 4 momentti, 4 ja 42 §, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa (648/67), sekä 67 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen uusi 32 a § seuraavasti:

Yleinen tie voidaan tehdä moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi liikenteen niin vaatiessa. Moottoritiellä tulee olla erilliset, keskikaistan erottamat ajoradat, joilla ei ole avattavia siltoja, ja tulee sitä risteävän liikenteen kulkea eri tasossa. Moottoritiehen liittyvä liikenne on johdettava tiesuunnitelmassa erityisesti järjestettyjen liittymiskohtien kautta, eikä moottoritien ja siihen rajoittuvan kiinteistön välillä saa olla muuta kulkuyhteyttä. Mitä tässä on säädetty moottoritiestä, on voimassa myös moottoriliikennetiestä kuitenkin siten, että sillä voi olla vain yksi ajorata ja että sillä voidaan erityisestä syystä sallia sekä avattavia siltoja, että risteävän liikenteen kulkeminen samassa tasossa tiesuunnitelman osoittamalla tavalla. Liikenteestä moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä säädetään erikseen.


Jos tie tai sen osa on muulloin kuin tien tekemisen yhteydessä tarpeen määrätä moottoritieksi, moottoriliikennetieksi, muuksi vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitetuksi ajotieksi, poluksi tai erityiseksi talvitieksi taikka jokin tässä mainittu tie toisen tyyppiseksi tieksi, päättää tästä tie- ja vesirakennushallituksen esityksestä liikenneministeriö. Ennen esityksen tekemistä on niille, joiden oikeutta tai etua asia koskee, varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi samassa järjestyksessä kuin tiesuunnitelmasta säädetään sekä hankittava lääninhallituksen ja kunnan lausunnot. Asiassa annettava päätös on saatettava yleisesti tiedoksi.

Tie- ja vesirakennushallituksen tulee pitää luetteloa yleisistä teistä. Luetteloon on merkittävä erikseen maantiet ja paikallistiet ja kunkin tien osalta, milloin se on luovutettu yleiseen liikenteeseen. Luettelosta tulee myös käydä ilmi, onko tie valtatie, kantatie, moottoritie, moottoriliikennetie, muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu ajotie, polku tai erityinen talvitie. Luetteloon on erityisten talviteiden kohdalle merkittävä ne tiet, joita yleisistä teistä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan erityisen talvitien järjestämisen takia ei tarvita yleiseen liikenteeseen. Luettelossa, joka voidaan laatia tieosittain, on lisäksi mainittava tienpitäjä, tien tai tieosan pituus ja, mikäli tie ei ole vain yhden kunnan alueella, sen pituus eri kunnissa.

Tie- ja vesirakennushallituksessa on myös pidettävä luetteloa tien liitännäisalueista ja tienpitoa varten perustetuista oikeuksista ottaa tienpitoainetta ja käyttää yksityistä tietä.

3 luku

Liitännäisalueiden ja eräiden oikeuksien perustaminen ilman tiesuunitelmaan.

32a§

Pysähdyspaikalle sekä yleisistä teistä annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle pysäköimisalueelle saadaan sijoittaa vähäisiä laitteita ja rakennelmia. Tien käyttäjien lepoa ja ravitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa varten varatulle liitännäisalueelle saadaan lisäksi sijoittaa laitteita, rakennelmia ja rakennuksia

1) moottorihotellia, motellia ja moottorimajaa varten;

2) ravintolaa, kahvilaa ja kioskimyymälää varten;

3) polttoaineen jakelua ja moottoriajoneuvojen huoltoa varten;

4) liikennevalvontaa ja ensiaputoimintaa varten; sekä

5) edellä lueteltujen toimintojen edellyttämän henkilökunnan asumista varten, milloin se osoittautuu välttämättömäksi.

Edellä tarkoitetut laitteet, rakennelmat ja rakennukset pystytetään tai rakennetaan joko tienpitäjän toimesta tahi tienpitoviranomaisen myöntämän luvan nojalla. Lupaan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. Rakennusten rakentamisesta tienpitäjän toimesta päättää liikenneministeriö.

Ennen kuin 2 momentissa mainittu lupa myönnetään tai, milloin edellä mainitut laitteet, rakennelmat tai rakennukset on rakennettu tai rakennetaan tienpitäjän toimesta, on tienpitoviranomaisen tarpeen vaatiessa tehtävä asianomaisen kanssa sopimus alueen käyttämisestä, rakentamisesta, liiketoiminnan harjoittamisesta ja valtiolle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta. Sopimuksen tekemistä varten on pyydettävä tarjouksia luotettavilta, vakavaraisilta ja ammattitaitoisilta yrittäjiltä ja on sopimus tehtävä sen yrittäjän kanssa, joka asetetussa määräajassa on antanut liikenteen ja matkailun vaatimukset sekä käyttötarkoituksen edellyttämän palvelutason huomioon ottaen yleisen edun kannalta sopivimman tarjouksen. Sopimuksesta päättää tienpitäjän puolesta tie- ja vesirakennushallitus, jonka asiana on valvoa, että tehtyä sopimusta ja lupaehtoja noudatetaan. Sopimusta ei saa siirtää toiselle ilman tienpitäjän suostumusta.

Tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa, jollei muualla ole asiasta erikseen säädetty, on huolehdittava siitä, että pysäköimistiloja varataan tarvetta vastaavasti ja että rakentamisessa ja muutoinkin noudatetaan mitä yleisistä teistä annetussa laissa ja muualla on erikseen säädetty.

42§

Yleisistä teistä annetun lain 50 §:ssä tarkoitetusta järjestelysuunnitelmasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 11―13 §:ssä on tiesuunnitelmasta säädetty.

Lääninhallituksen tulee antaessaan lausuntonsa tiesuunnitelmasta erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä vaikutus tiesuunnitelmalla on myöhemmin mahdollisesti hyväksyttävään yksityisten teiden järjestelysuunnitelmaan.

Kun on tarkoitus antaa yleisistä teistä annetun lain 50 §:ssä mainittu kielto tai määräys tahi hyväksyä järjestelysuunnitelma yleisen tien tekemisen yhteydessä, on sanotun lainkohdan edellyttämä käsittely mahdollisuuksien mukaan suoritettava samanaikaisesti tiesuunnitelman käsittelyn kanssa. Mikäli tiesuunnitelman käsittelyssä noudatetaan 14 §:n 2 momentin säännöksiä, on asiakirjat pidettävä yleisesti nähtävinä samassa paikassa kuin tiesuunnitelma. Muussa tapauksessa on kiellon tai määräyksen antamista koskevat asiakirjat ja järjestelysuunnitelma annettava henkilökohtaisesti tiedoksi tai pidettävä ne yleisesti nähtävinä samanaikaisesti ja samassa paikassa. Moottoritie- tai moottoriliikennetiesuunnitelman vahvistamisen tai liittymän käyttämistä koskevan kiellon antamisen jälkeen on järjestelysuunnitelma asiakirjoineen toimitettava lääninhallitukselle, jonka tulee viipymättä päättää järjestelysuunnitelman hyväksymisestä.

67§

Yleisistä teistä annetun lain 29 §:n 3 momentin tai 51 §:n 1 momentin nojalla haltuunotettavan alueen sekä siltä poistettavan rakennuksen, varaston, laitteen, kasvavan sadon tai muun kasvillisuuden määrä, laatu ja kunto on todettava ja arvioitava tietoimituksessa, jollei alueen luovuttamisesta ja tien tekemisestä aiheutuvasta vahingosta ja haitasta suoritettavasta korvauksesta ole sovittu.

Milloin tietyön käyntiinpanon tai jatkamisen jouduttamiseksi tahi muusta syystä on tarpeellista poiketa siitä, mitä 1 momentissa on omaisuuden määrän, laadun ja kunnon toteamisesta tietoimituksessa säädetty, voidaan tämä toteaminen suorittaa piirikonttorin toimesta pidettävässä katselmuksessa. Siinä tulee olla läsnä piirikonttorin edustajan lisäksi tielautakunnan puheenjohtaja ja piirikonttorin nimeämä esteetön asiantuntija, mikäli mahdollista maanmittausinsinööri. Asianomaisille kiinteistön omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla katselmuksessa kuulluiksi.

Ennen kuin tienpitäjä ryhtyy toimenpiteisiin haltuunotetulla alueella olevan omaisuuden poistamiseksi, on asiasta, mikäli mahdollista, ilmoitettava asianomaiselle kiinteistön omistajalle ja haltijalle ja, milloin omaisuuden poistamisesta ei päästä sopimukseen, tarvittaessa asetettava kohtuullinen ja tietyön suorituksen kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä omaisuus poistetaan tienpitäjän toimesta.

Kun tiealue tai sen liitännäisalue voidaan rajoiltaan tarkemmin määrittää, piirikonttorin toimesta on ilmoitettava siitä tietoimituksen toimitusinsinöörille toimituksen aloittamista tai jatkamista varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Liikenneministeri
K. F. Haapasalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.