282/1971

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä kumotaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 3 § ja muutetaan 1 §, 18 §:n johdantolause j a 3 kohta sekä 21 §:n 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/63), sekä 4 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna sanotussa 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

Väestönsuojelu valmistellaan ja toimeenpannaan yleisenä väestönsuojeluna ja omatoimisena suojeluna. Yleinen väestönsuojelu järjestetään valtion ja kuntien toimesta ja omatoiminen suojelu yhteisöjen ja yksityisten toimesta virasto- ja laitossuojeluna, teollisuuden ja liikeyritysten suojeluna sekä talosuojeluna eri kunnissa ja eri alueilla siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin niiden olosuhteet edellyttävät.

Kunnassa on laadittava kuntaa varten suojelusuunnitelma, jossa yksityiskohtaisesti määritellään kunnan alueella sen asukkaita varten yhteisesti tarvittavien väestönsuojelutoimenpiteiden järjestely, valmistelu ja toteuttaminen sekä yhteistoiminta muiden kuntien kanssa.

Valtion ja kuntien sekä muita julkisia virastoja ja laitoksia varten samoin kuin teollisuusja muita -tuotantolaitoksia, liikeyrityksiä, teknillisiä ja niihin verrattavia laitoksia, tiedotusja viestilaitoksia sekä asuintaloja varten, lukuunottamatta taloja, joissa on enintään neljä asuinhuoneistoa, on asianomaisen viraston, laitoksen, yrityksen tai talonomistajan toimesta laadittava suunnitelmat, joissa määritellään näiden suojaamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

18§

Sisäasiainministeriön tehtävänä on huolehtia väestönsuojelun yleissuunnittelusta ja järjestelystä sekä johtaa ja valvoa väestönsuojelutoimenpiteitä ja siinä tarkoituksessa erityisesti:


3) ohjata ja valvoa omatoimiseen suojeluun liittyviä järjestelyjä;


21§

Väestönsuojelulautakunnan tehtävänä on huolehtiessaan väestönsuojelun valmistelu-, järjestely- ja toimeenpanotehtävistä kunnassa erityisesti:


3) ohjata talosuojelua samoin kuin sellaista virasto ja laitossuojelua ja teollisuuden ja liikeyritysten suojelua, mikä virastojen, laitosten ja yritysten pienuuden takia tai muusta syystä on järjestettävä talosuojelun luontoisesti;

4) seurata virasto- ja laitossuojelua sekä teollisuuden ja liikeyritysten suojelua muilta kuin 3 kohdassa tarkoitetuilta osilta ja tehdä niiden kehittämiseksi tarpeellisia esityksiä;


Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Artturi Jämsén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.