252/1971

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Mallioikeusasetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla:

Rekisteröintihakemus ja päiväkirja.

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, mikäli hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) mallin luojan nimi ja osoite;

3) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan sekä niistä luokista, joihin malli hakijan mielestä on luokitettava sekä onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö 8 §:n mukaista etuoikeutta;

5) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija kuulutuksen lykkäämistä mallioikeuslain (221/71) 18 §:n mukaan;

6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallia esittävä kuva tai kuvia;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja;

3) mallioikeuslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutus;

4) jos mallin on luonut muu kuin hakija, asiakirja, joka osoittaa hakijan oikeuden.

Hakemusta tehtäessä on suoritettava 29 §:ssä säädetyt hakemus- ja lisämaksut.

Hakemus ja liitteet on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Jos hakija on ulkomaalainen, on hakemus liitteineen annettava suomenkielisenä. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, mikäli viranomainen sitä vaatii.

Mallin esittävä kuva on annettava kolmena kappaleena sellaisessa koossa, joka ei ole A 4 (21 cm X 29,7 cm) kokoa suurempi. Jos koko on pienempi kuin A 4, on yksi kuva oltava kiinnitetty A 4-kokoa olevalle valkoiselle paperille. Kuvan tulee olla toisintamiskelpoinen mustavalkoisena toiseen kokoon.

Jos hakija antaa mallikappaleen, on sen oltava kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivulta 40 senttimetriä suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kiloa. Mallikappale ei saa olla pilaantuvaa eikä vaarallista ainetta.

Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva. Kuvat ja mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä.

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja saapumispäivän.

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista mallien rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen saapumispäivä ja hakemusnumero;

2) päivä, jona kuva tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen saapumispäivä;

3) tavarat, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli hakijan mielestä on luokitettava sekä ilmoitus onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva;

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

6) mallin luojan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, tämän hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt, että hakemusasiakirjat on pidettävä salaisina;

9) saapuneet kirjelmät, annetut mallikappaleet ja suoritetut maksut;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen päiväkirja-aukeamalle.

Jos rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan, että malli, jonka rekisteröintiä on haettu, on siirtynyt toiselle, merkitään tämä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus.

Jos malli on esitetty mallin rekisteröintiä tai hyödyllisyysmallin suojaa koskevassa vieraassa maassa annetussa hakemuksessa, joka maa on liittynyt teollisoikeuden suojelemisesta maaliskuun 20 päivänä 1883 solmittuun Pariisin liittosopimukseen, ja mikäli mallin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa vieraassa maassa annetun hakemuksen tekemispäivästä, katsotaan mallioikeuslain 2 ja 6 §:ää sovellettaessa täällä annettu hakemus tehdyksi samanaikaisesti kuin hakemus vieraassa maassa. Tätä on sovellettava myös, kun malli on esitetty sellaisessa valtakunnan ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa annettuun hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero.

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen saapumispäivästä ja hakijan nimestä sekä viime mainitun viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuskirjasta ja siihen liitetystä mallia esittävästä kuvasta. Tätä määräaikaa ei saa määrätä päättymään ennenkuin kolme kuukautta on kulunut tässä maassa tehdyn hakemuksen tekemispäivästä.

Jollei rekisteriviranomaisen 1 momentin mukaan antamaa välipäätöstä noudateta, ei etuoikeutta saavuteta.

10§

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa malli on esitetty.

Mikäli ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa mallia tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty asiakirjojen tulematta julkisiksi eikä hakemuksesta ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perusteella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden perustana.

11§

Haettaessa mallioikeuslain 11 §:ssä tarkoitettua yhteisrekisteröintiä voidaan etuoikeus saavuttaa koskemaan yhtä tai useampia malleja.

Tällaisessa hakemuksessa voidaan etuoikeutta pyytää useiden, myös eri maissa tehtyjen, hakemusten perusteella.

Jakaminen.
12§

Jos hakemus käsittää useita malleja, hakija voi jakaa sen useiksi hakemuksiksi, jotka on katsottava tehdyiksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus.

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä 29 §:ssä tarkoitetut lisämaksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu.

Rekisteröintihakemuksen käsittely.
13§

Tutkiessaan mallin rekisteröintiedellytyksiä, rekisteriviranomaisen on otettava huomioon kaikki seikat, mitkä sillä on tiedossa.

Rekisteriviranomaisen suorittaman uutuustutkimuksen tulee käsittää virastossa vireillä olevat, ennen hakemispäivää tehdyt mallin rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat että siitä poistetut mallit.

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4 §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin ettei hakemuksen käsittely oleellisesti viivästy.

14§

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa, rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen muutoksen johdosta on lakannut. Samoin menetellään, jos rekisteriviranomainen saa tiedon yhteensattumasta aikaisemmin tehdyn patenttia tai tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kanssa.

Rekisteröintihakemuksen kuuluttaminen.
15§

Mallioikeuslain 18 §:ssä tarkoitetun rekisteröintihakemuksen kuulutuksen tulee sisältää:

1) hakemusnumero;

2) hakemuksen saapumispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 13 §:n 1 momentin mukaan on katsottava tehdyksi;

3) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) mallin luojan nimi ja osoite;

5) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten mallin rekisteröintiä on haettu sekä niistä tavaraluokista, joihin malli on luokitettu sekä onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva;

6) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja hakemusnumero;

7) kuva tai kuvat mallista;

8) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

9) ilmoitus, onko kuva värillinen.

16§

Väite rekisteröintihakemusta vastaan sekä hakijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

17§

Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asiamiehelle annettu valtakirja.

18§

Hakijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Milloin hakija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen.

19§

Jos hakemusta käsiteltäessä rekisteriviranomaiselle annetaan muuna kuin väitteen tekoa varten säädettynä aikana hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle. Jos joku on antanut sellaisen kirjelmän ennen kuin hakemuksesta on kuulutettu, on rekisteriviranomaisen, jollei ole kysymys paremmasta oikeudesta malliin, huomautettava hänelle väitteentekomahdollisuudesta, kun hakemuksesta kuulutetaan.

Mallirekisteri
20§

Mallirekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus.

21§

Kun malli otetaan mallirekisteriin, annetaan sille rekisterinumero. Yhteisrekisteröinnissä annetaan kaikille malleille sama rekisterinumero. Mallioikeuden haltijalle on annettava todistus rekisteröinnistä.

Rekisterin tulee sisältää:

1) rekisteröintihakemuksen hakemusnumero ja mallin rekisterinumero;

2) mallioikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos mallioikeuden haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) mallin luojan nimi ja osoite;

4) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten malli on rekisteröity ja niistä tavaraluokista, joihin malli on luokitettu sekä ilmoitus, onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva;

5) ilmoitus päivästä a) jona rekisteröintihakemus on saapunut tai jona hakemus mallioikeuslain 13 §:n 1 momentin mukaan on katsottava tehdyksi, b) jona hakemusasiakirjat ovat tulleet julkisiksi, c) jona rekisteröintihakemus on kuulutettu ja d) jona malli on merkitty rekisteriin;

6) ilmoitus pyydetystä etuoikeudesta ja siitä, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, sen tekemispäivästä sekä hakemusnumerosta;

7) kuva tai kuvat mallista;

8) ilmoitus, onko mallikappale annettu.

22§

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät olennaisesti eroa toisistaan, tehdään malleja rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus- ja rekisterinumero.

23§

Mallioikeuslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää ilmoitus mallin rekisteröintipäivästä ja rekisterinumerosta sekä ilmoitus hakemuksen hakemusnumerosta ja päivästä, jona hakemuksesta on kuulutettu.

24§

Jos joku on rekisteriviranomaiselle ilmoittanut nostaneensa kanteen rekisteröinnin kumoamisesta, sen siirtämisestä tai pakkoluvan saamisesta, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin.

Kun jäljennös tuomioistuimen lopullisesta päätöksestä on toimitettu rekisteriviranomaiselle mallioikeuslain 44 §:n mukaan, tehdään siitä merkintä rekisteriin. Päätöksen saatua lainvoiman tehdään siitä mallirekisteriin merkintä siten, että rekisteristä pääosin ilmenee asian ratkaisu.

25§

Mallioikeuslain 27 §:ssä tarkoitetun merkinnän tulee sisältää oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä mallioikeuden ja käyttöluvan luovutuksen tai siirtymisen tai panttauksen päivämäärä. Käyttöluvan osalta on pyynnöstä merkittävä, onko mallioikeuden haltijan oikeutta myöntää muita käyttölupia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä 1 momentin säännöksiä on vastaavasti sovellettava pakkoluvan ja mallioikeuslain 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

Milloin mallioikeus on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä mallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

26§

Jos mallioikeuden haltija ilmoittaa mallioikeuslain 33 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa mallioikeudestaan ja jos tätä mallioikeutta koskeva käyttölupa on merkitty rekisteriin, on käyttöluvan haltijalle ilmoitettava siitä ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennenkuin malli poistetaan rekisteristä.

27§

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, tehdään siitä merkintä mallirekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi ja osoite.

28§

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä.

Kun malli on poistettu rekisteristä tai kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen siitä kuulutettava.

Maksut.
29§

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

markkaa
Hakemusmaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan 90,―
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 30,―
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 20,―
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 30,―
4) kuulutusmaksu jokaisen kuvan kuulutuksesta ensimmäisen kuvan jälkeen 20,―
Uudelleenkäsittelymaksu mallioikeuslain 14 §:n 3 momentin mukaan 30,―
30§

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

markkaa
Uudistamismaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan
1) ensimmäiseltä kerralta 150,―
2) toiselta kerralta 300,―
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhdeydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen johon malli luokitetaan 30,―
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 20,―
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 30,―
4) jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 30,―
Mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee
1) uutta haltijaa 20,―
2) käyttölupaa 20,―
3) panttioikeutta 20,―
4) muuta merkintää 20,―

Ilmoitus mallin rekisteröinnistä luopumisesta on maksuton.

31§

Mallioikeuslain 22 §:n mukainen valitusmaksu on lain 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 100 markkaa ja muissa asioissa 50 markkaa.

32§

Maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

Milloin mallin rekisteröintiä koskeva hakemus hylätään tai jätetään sillensä, maksetaan hakijalle takaisin puolet suoritetuista hakemus- ja lisämaksuista, kuitenkin niin, että säilytysmaksu palautetaan kokonaan. Milloin mallia ei rekisteröidä kaikkiin luokkiin, joista luokkamaksu on suoritettu, tai kaikkia kuvia, joista kuulutusmaksu on suoritettu, ei julkaista, palautetaan hakijalle puolet niistä luokka- ja kuulutusmaksuista, jotka jäävät pois. Samojen perusteiden mukaan tapahtuu maksujen palautus, jos hakija peruuttaa vireillä olevan hakemuksen tai supistaa sitä.

Mitä edellisessä momentissa on sanottu maksujen palauttamisesta, noudatetaan vastaavasti, kun uudelleenkäsittelyä tai rekisteröinnin uudistamista koskeva hakemus hylätään.

Erinäisiä säännöksiä.
33§

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

34§

Mallioikeuslain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa mallioikeuslehdessä.

35§

Mallikappale, joka on annettu mallioikeuslain 10 §:n mukaan, säilytetään rekisteriviranomaisen toimesta,kunnes viisi vuotta on kulunut rekisteröinnin lakkaamisesta. Jos mallioikeuden haltija viisivuotiskauden kuluessa ei ole pyytänyt mallikappaletta takaisin, saa rekisteriviranomainen hävittää sen.

36§

Rekisteriviranomainen antaa, tarkemmat määräykset rekisteröintihakemuksesta ja sen käsittelystä, rekisteröityä mallia koskevista asioista, mallirekisteristä sekä mallioikeusasioissa tehtävistä kuulutuksista.

37§

Ennen mallioikeuslain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1971 vieraassa maassa tehty hakemus ei voi olla 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden perustana.

Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Arne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.