235/1971

Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1971

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 a §, sellaisena kuin se on 11 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa (188/70), 10 §:n patenttikirjaa koskeva nimike, 14 §:n myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä tehtävää ilmoitusta koskeva nimike ja 15 a §, sellaisina kuin nämä ovat 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/ 66), muutetaan lain 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (890/69), sekä neljäs ja kuudes viranomaisten ryhmä, sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), 10 §:n rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 kohta, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, sekä 12 §:n 5 ja 29 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), ja 14 §:n kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, sekä lisätään lain 10 §:ään otetta koskeva nimike ja 12 §:ään uusi 43 ja 44 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, tullihallitus, verohallitus, pankkitarkastusvirasto, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, vesihallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmatieteen laitos, valtion vesivoimatoimikunta, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus, lääkintöhallitus, rautatiehallitus sekä posti- ja lennätinhallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, tullitoimistot, maanmittauskonttorit ja metsähallituksen piirikuntakonttorit.


6 ryhmä:

Maanmittausinsinöörit, nimismiehet, apulaisnimismiehet, kaupunginviskaalit, kaupunginvoudit ja muut ulosmittauksen toimittajat sekä rakennuslautakunnat, joista säädetään rakennuslain (370/58) 10 §:ssä.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraaviin määriin:


Ote:

1) henkikirjasta kultakin sivulta 2 markkaa;

2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta kultakin sivulta 1 markka 45 penniä.


Rekisteriote kultakin arkilta:


2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 10 markkaa, jos sen antaa henkikirjoittaja, 7 markkaa ja muutoin 5 markkaa 50 penniä;


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


5) huoltoapua, lastensuojelua, perhelisäavustuksia, lapsilisiä, irtolaishuoltoa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoa, äitiysavustusta, työttömyyshuoltoa, invalidirahaa taikka sterilisointia;


29) patentti- ja rekisterihallituksen ja sen valitusosaston patentti- ja tavaramerkkiasiassa, kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen johdosta ja taloudellisen kilpailun edistämisasiassa antama päätös ja välipäätös;


43) todistus, joka väestön keskusrekisteristä annetaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tai tällaiseen yhdyskuntaan kuuluvan seurakunnan jäsenluetteloon tehtävää merkintää varten;

44) ote henkikirjasta ja sen aakkosellisesta luettelosta, joka poliisilaitoksen väestökirjaosastosta tai -toimistosta vuosittain toimitetaan asianomaiselle kaupungille.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ilmoitetaan ensi kerran rekisteriin, 120 markkaa, paitsi yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 60 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan, 50 markkaa, paitsi rekisteriin tehtävän muutoksen koskiessa osuuskunnan sääntöjen muuttamista, 80 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1971.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Carl Olof Tallgren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.