220./1971

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1971.

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 3 momentti ja 34 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä maaliskuuta 1966 annetussa laissa (176/66), sekä lisätään 24 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

17 luku.

Todistelusta.

24 §.

Milloin on kysymys radiovastuulaissa (219/71) tarkoitetussa yleisradiotoiminnassa lähetettyyn ohjelmaan sisältyneestä tiedonannosta, on vastaavaan ohjelmatoimittajaan ja muuhun yleisradio toiminnan harjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön sekä tiedonannon laatijaan vastaavasti sovellettava, mitä 2 momentissa on säädetty.

Milloin 2 tai 3 momentissa tarkoitettu asia koskee rikosta, josta saattaa tulla kuritushuonetta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus, tahi sanotunlaisen rikoksen ylitystä tai osallisuutta siihen, taikka tietoa, joka on annettu vastoin sellaista salassapitovelvollisuutta, jonka rikkomisesta on erikseen säädetty rangaistus, voidaan sanotuissa momenteissa mainittu henkilö kuitenkin velvoittaa vastaamaan niissä tarkoitettuun kysymykseen.

34 §.

Kun todistajan on sallittu, sen mukaan kuin 23 §:ssä on sanottu, jossakin asiassa ilmaista sellaista, mikä hänen muuten on salassa pidettävä, taikka hänet on velvoitettu ilmaisemaan sellainen seikka tai 24 §:n 1 momentissa mainittu liike- tai ammattisalaisuus, tahi kun viimeksi sanotun pykälän 2 tai 3 momentissa mainittu henkilö on velvoitettu vastaamaan näissä momenteissa tarkoitettuun kysymykseen, kuulusteltakoon todistajaa suljetuin ovin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1971.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1971.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
E. O. Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.