219/1971

Annettu Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 1971

Radiovastuulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Teosta, jonka rangaistavuus perustuu yleisradiotoiminnassa lähetetyn ohjelman sisältöön, vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena.

Yleisradiotoiminnan harjoittaja on velvollinen määräämään jokaista lähetettävää ohjelmaa varten vastaavan ohjelmatoimittajan, jonka tehtävänä on valvoa ohjelmaa ja estää sisällöltään rikollisen ohjelman lähettäminen. Mitään ohjelmaa ei saa lähettää vastoin vastaavan ohjelmatoimittajan tahtoa.

Vastaavan ohjelmatoimittajan tulee olla tässä maassa pysyvästi asuva henkilö, joka hallitsee itseänsä ja omaisuuttansa.

Jos vastaava ohjelmatoimittaja ei ole 1 §:n mukaan vastuussa lähetetyn ohjelman sisältöön perustuvasta rikoksesta, tuomittakoon hänet kuitenkin valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen, jollei hän voi näyttää rikoksen estämiseksi noudattaneensa kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta.

Yleisradiotoiminnan harjoittaja on rikoksen tekijän ja siihen osallisen sekä valvontavelvollisuuden laiminlyöneen vastaavan ohjelmatoimittajan ohella velvollinen korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämisestä.

Määräykset, joita 2 §:ssä tarkoitetaan, on yleisradiotoiminnan harjoittajan ennen ohjelman lähettämistä merkittävä yleisön nähtävissä pidettävään luetteloon, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Jollei vastaavaa ohjelmatoimittajaa ole määrätty tai jollei määräyksestä ole tehty 5 §:ssä tarkoitettua merkintää, on vastaavana ohjelmatoimittajana pidettävä yleisradiotoiminnan harjoittajaa tai sitä, joka tämän puolesta on velvollinen määräämään vastaavan ohjelmatoimittajan.

Edellä 5 §:ssä mainitusta luettelosta tulee myös ilmetä se, jota 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on pidettävä vastaavana ohjelmatoimittajana.

Laillinen tuomioistuin jutussa, jossa vaaditaan rangaistusta lähetetyn ohjelman sisältöön perustuvasta rikoksesta tai tässä laissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä taikka jossa esitetään sellaisiin rikoksiin perustuva muu vaatimus, on Helsingin raastuvanoikeus.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1971.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
E. O. Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.