181/1971

Annettu Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 1971

Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 15 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (390/56) 1 §:n 2 momenttiin uusi 13 kohta, 3 §:ään uusi 2 momentti ja 7 a §:ään uusi 2 momentti, mainitut 3 ja 7 a § sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä huhtikuuta 1966 (249/66) annetussa laissa, seuraavasti:

Edellä tarkoitetut lait ja valtioneuvoston päätökset ovat:


13) 27 päivänä lokakuuta 1944 annettu laki kihlatun naisen oikeudesta sotatapaturmalain mukaiseen huoltoeläkkeeseen (738/44).


Jos 1 momentissa tarkoitetun vahingoittuneen, sairastuneen tai kadonneena kuolleeksi julistetun leskellä uuden avioliiton solmimisen vuoksi ei ole oikeutta huoltoeläkkeeseen, voi tapaturmavirasto, milloin myöhemmin solmittu avioliitto on purkautunut ja purkautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta, hakemuksesta myöntää hänelle oikeuden sotilasvammalain mukaiseen huoltoeläkkeeseen, mikäli hänen työ- ja ansiokykynsä sekä varallisuutensa ovat niin vähäiset, että hän on vailla kohtuullista elatusta.

7a§

Mikäli ruumiinvamma tai sairaus 1 momentin mukaan olisi korvattava, mutta työkyvyttömyysasteen suuruutta ei ole ennen vahingoittuneen tai sairastuneen kuolemaa vahvistettu, tapaturmavirasto voi, milloin on kysymys oikeudesta sotilasvammalain 14 §:ssä tarkoitettuun työkyvyttömyysasteen perusteella määräytyvään huoltoeläkkeeseen, ottaa mainitun huoltoeläkeoikeuden perustetta koskevan asian käsiteltäväkseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1971. Lain 1 §:n 2 momentin 13 kohdan, 3 §:n 2 momentin ja 7 a §:n 2 momentin nojalla myönnettävä huoltoeläke suoritetaan aikaisintaan sen kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jolloin hakemus on saapunut tapaturmavirastolle. Lain 3 §:n 2 momenttiin perustuva hakemus otetaan käsiteltäväksi aikaisempien päätösten estämättä.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.