14/1971

Annettu Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tämän lain mukaan voidaan järjestää sellaisen henkilön holhous, jolle vähävaraisuuden tai muun erityisen syyn takia ei muuten ole sopivasti saatavissa holhoojaa.

Kunnan holhouslautakunta voi nimetä edellä 1 §:ssä tarkoitettuja holhouksia hoitamaan henkilöitä, jotka ovat suostuneet toimimaan holhoojina 3 ja 4 §:ssä säädetyin edellytyksin. Nimeämisestä on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, jonka tuomiopiiriin kunta kuuluu. Jos suostumus on peruutettu, on siitäkin tehtävä ilmoitus.

Edellä 2 §:n mukaisesti nimetty henkilö ei saa kieltäytyä tässä laissa tarkoitetusta holhoojantoimesta. Tuomioistuimen on kuitenkin harkittava, onko holhouslain 29 §:n 1 momentissa mainittua seikkaa pidettävä esteenä holhoojantoimen asianmukaiselle hoitamiselle.

Sellaisen holhoojantoimen hoitamisesta, joka on uskottu 2 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, suoritetaan kunnan varoista kohtuullinen palkkio, jollei holhotin varoista tulevaa palkkiota ole holhoojan työmäärään ja vaivaan nähden katsottava riittäväksi.

Hakemus palkkion suorittamisesta on holhoojan tehtävä holhouslautakunnalle vuositilin yhteydessä taikka, milloin vuositiliä ei tarvitse antaa, kultakin kalenterivuodelta ennen seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivää. Holhouslautakunta vahvistaa holhoojalle kunnan varoista maksettavan palkkion määrän ja antaa holhoojalle sitä koskevan todistuksen.

Jollei tässä laissa tarkoitettuja holhouksia hoitamaan ole saatavissa 2 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä, tulee kunnan tätä tarkoitusta varten perustaa virka, jonka haltijaa tässä laissa sanotaan virkaholhoojaksi.

Kaksi tai useammat kunnat, jotka kuuluvat samaan käräjäkuntaan, voivat yhteisesti perustaa virkaholhoojan viran.

Kunnassa tai 2 momentissa tarkoitetuissa kunnissa voi olla useita virkaholhoojan virkoja.

Ennen virkaholhoojan ottamista virkaansa holhouslautakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa.

Virkaholhoojan virkaan ottamista koskeva päätös on alistettava 2 §:ssä tarkoitetun tuomioistuimen vahvistettavaksi.

Virkaholhoojan viran täyttämisestä on ilmoitettava houlhouslautakunnalle.

Vaalikelpoinen virkaholhoojan virkaan on henkilö, joka huolhouslain 28 §:n mukaan saa olla holhoojana ja joka lisäksi täyttää ne kelpoisuusehdot, jotka viran johtosäännössä ehkä on määrätty.

Milloin tuomioistuin katsoo virkaholhoojan viran perustamisen tarpeelliseksi, tulee sen ilmoittaa siitä kunnallishallitukselle.

Jollei kunta, saatuaan ilmoituksen, perusta virkaholhoojan virkaa, tulee tuomioistuimen ilmoittaa siitä lääninhallitukselle.

Virkaholhooja ei saa kieltäytyä tässä laissa tarkoitetusta holhoojantoimesta. Holhoojamääräys on annettava virkaholhoojalle eikä viranhaltijalle henkilökohtaisesti.

10§

Virkaholhoojan on pidettävä salassa holhottia koskevat asiat, joista hän virkansa perusteella on saanut tietää, mikäli jonkin erityisen seikan ilmoittaminen ei ole tarpeen holhotin tai yleisen edun kannalta.

11§

Palkkio, johon virkaholhoojalla holhouslain 49 §:n nojalla olisi oikeus, menee kunnalle.

12§

Jollei edellä ole toisin säädetty, on tässä laissa tarkoitettujen holhoojien ja holhoojantointen osalta soveltuvin kohdin noudatettava holhouslain säännöksiä.

13§

Virkaholhoojalla on oikeus tarvittaessa saada sosiaalilautakunnalta virka-apua holhottinsa huoltoa koskevassa asiassa.

14§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

15§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.