768/1970

Annettu Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1970

Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 15 a,15 b, 15 c, 16, 16 a ja 17 §, 22 §:n 2 momentti, 27 §:n 1 ja 2 momentti sekä 28 §:n 2 momentti, näistä 15 a § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä kesäkuuta 1961ja 30 päivänä joulukuuta 1966 annetuissa laeissa (303/61 ja 739/66), 15 b § sellaisenakuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa, 15 c § sellaisena kuin se on 17 päivänä huhtikuuta 1964 annetussa laissa (184/64), 16, 16 a ja 17 §, 22 §:n 2 momentti,27 §:n 1 momentti ja 28 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta1966 annetussa laissa, ja 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta1969 annetussa laissa (443/69), sekä lisätään lakiin siitä 30 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla kumotun 21 §:n tilalle uusi 21 § sekä uusi 26 a ja 28 a § seuraavasti:


Palkalla tarkoitetaan tässä laissa vakuutetunmerimiestoimen perusteella saamaa tuloa jamuuta hyvitystä. Palkkaan luetaan tällöin myösasunto, ruoka ja muut luontoisedut, jotka arvioidaan merimiesverolaissa (208/58) säädetyllä tavalla. Vakuutetulle työn suorittamisestaaiheutuvien kustannusten korvauksena maksettua hyvitystä ei pidetä palkkana.Määräajassa suorittamatta jääneelle määrälleon laivanvarustajan maksettava korkoa kymmenen sadalta vuodessa myöhästymisajalta.

11§

Eläkeoikeuden ja eläkkeen suuruuden määräämistä varten muunnetaan se aika, jolta ansaitusta palkasta vakuutusmaksu on suoritettava, maksukuukausiksi siten, että se kalenterivuosittain päivissä laskettuna jaetaan kolmellakymmenellä. Jos tällöin jää jäljelle vähintään 15 päivää, katsotaan niiden vastaavanyhtä maksukuukautta. Maksukuukausiksi muunnetaan myös vuosiloma sekä aika, jonka perusteella vuosiloman, vastikkeen tai viikkolevon korvaus työsuhteen päättyessä suoritetaan.Kalenterivuotta kohden lasketaan kuitenkinenintään 12 maksukuukautta.


15a§

Jos edunjättäjä on kuollut ollessaan oikeutettu saamaan 14 §:n mukaista vanhuuseläkettä tai 15 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä,suoritetaan jäljempänä säädetyin poikkeuksinperhe-eläkettä edunjättäjän:

1) leskelle, jonka avioliitto edunjättäjänkanssa oli solmittu ennen kuin edunjättäjä olitäyttänyt 65 vuotta, mikäli

a) edunjättäjän jälkeen on jäänyt tässä pykälässä tarkoitettu lapsi, jonka elatuksestaedunjättäjä ja leski ovat yhteisesti huolehtineet; tai

b) leski edunjättäjän kuollessa oli täyttänyt35 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintäänkolme vuotta; taikka

c) leski sairauden, vian tai vamman takiaon pysyvästi kykenemätön huolehtimaan itsestään voimiaan tai kykyään vastaavalla työllä;

2) 18 vuotta nuoremmalle lapselle; sekä

3) 18 vuotta, mutta ei 21 vuotta täyttäneelle lapselle, jos hän sairauden, vian tai vamman johdosta on kykenemätön suorittamaantyötä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito jamuut seikat huomioon ottaen hänelle sopivanaja kohtuullisen toimeentulon turvaavana, ja jostyökyvyttömyys on alkanut ennen kuin häntäytti 18 vuotta sekä työkyvyttömyyden, senalkamisesta kulunut aika mukaan luettuna, voidaan arvioida jatkuvan vähintään vuoden ajan.

Lapsella tarkoitetaan tässä laissa myös edunjättäjän ottolasta sekä avioliiton ulkopuolellasyntynyttä lasta, jonka edunjättäjä on laillisesti tunnustanut tai jota koskeva edun jättäjän elatusvelvollisuus on asianmukaisella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu.

Mitä edellä on säädetty edunjättäjän lapsesta, on vastaavasti voimassa edunjättäjänaviopuolison lapsesta tai ottolapsesta, jonkaelatuksesta edunjättäjä ja leski ovat yhteisestihuolehtineet.

Leskimiehelle suoritetaan perhe-eläkettä vain,jos vaimo miehen työkyvyttömyyden takia onollut tämän pääasiallinen elättäjä.

15b§

Perhe-eläkettä ei suoriteta lapselle, joka onannettu ottolapseksi.

Perhe-eläkettä ei suoriteta henkilölle jokarikollisella teollaan tahallisesti on aiheuttanutedunjättäjän kuoleman.

15c§

Jos 15 a §:n 1 momentissa tarkoitettu edunjättäjä ei kuollessaan ollut täyttänyt 67 vuotta,suoritetaan hänen leskelleen tai, mikäli hänollessaan ei ollut avioliitossa, hänen kuolinpesälleen jäljempänä säädetyin poikkeuksinhautausavustusta alla olevan taulukon mukaisesti:

Edunjättäjän ikä kuollessa Hautausavustuksen määrä mk
―50 4 000,―
51―55 3 000,―
56―60 2 000,―
61―66 1 000,―

Kuolinpesälle suoritetaan hautausavustustakuitenkin vain, jos kuolinpesän osakkaana onedunjättäjälle suoraan etenevässä polvessa sukua oleva henkilö, edunjättäjän ottolapsi taijompikumpi vanhemmista.

16§

Kuukaudelta suoritettava vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke on maksukuukausien kuudesosan osoittama prosenttimäärä vakuutetun siitäpalkasta, minkä hän keskimäärin maksukuukautta kohti on ansainnut sinä kalenterivuonna, jona hän siirtyi vanhuuseläkkeelle tai tulityökyvyttömäksi, ja kolmena sitä edeltäneenäkalenterivuonna taikka, jos vakuutettu on ollutmerimiestoimessa lyhyemmän ajan, koko palvelusaikanaan.

Jos eläkkeen perusteena oleva palkka onollut olennaisesti alhaisempi tai korkeampikuin vakuutetun merimiestoimesta saama palkka niin pitkänä aikana, että korkeampaa taialhaisempaa palkkaa voitiin pitää vakiintuneena, pidetään eläkkeen perusteena olevana palkkana sitä keskimääräistä työansiota, joka hänellä olisi ollut, jollei muutosta olisi esiintynyt.

Työkyvyttömyyseläke lasketaan 1 momentin mukaisesti, jos vakuutetun ansiomahdollisuudet ovat alentuneet enemmän kuin kahdellakolmanneksella. Jos ansiomahdollisuuksien aleneminen on vähintään kolmannes ja enintäänkaksi kolmannesta, suoritetaan työkyvyttömyyseläkkeenä viisikymmentä sadalta edellä tarkoitetusta määrästä.

16a§

Perhe-eläke on, jos edunsaajia on vähintäänneljä, yhtä suuri kuin se 16 §:n 1 momentin mukainen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke, jotaedunjättäjä kuollessaan sai tai olisi oikeutettusaamaan. Jos edunsaajia on kolme, suoritetaanedellä mainitusta eläkkeestä neljä viidesosaa,jos edunsaajia on kaksi, kolme viidesosaa jajos edunsaajia on yksi, kaksi viidesosaa.

Perhe-eläke jaetaan edunsaajien kesken siten,että leski saa siitä kaksi ja kukin lapsi yhdenyhtä suuren osan.

Jos edunsaajien lukumäärässä tapahtuu muutoksia, perhe-eläkkeen määrä ja sen jakautuminen tarkistetaan muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

17§

Jos vakuutetulla tai tämän lain alaisuuteenkuuluneella henkilöllä ei ole oikeutta saada14 §:n mukaista vanhuuseläkettä tai 15 §:nmukaista työkyvyttömyyseläkettä, suoritetaanhänelle hänen täytettyään 65 vuotta tai hänentultuaan sairauden, vian tai vamman takia kykenemättömäksi suorittamaan entistä työtääntai muuta työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulonturvaavana, ja työkyvyttömyyden, sen alkamisesta kulunut aika huomioon ottaen, voidaanarvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintäänvuoden ajan, vapaakirjan perusteella vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä, ja hänen kuoltuaanhänen jälkeensä 15 a §:ssä tarkoitetuille henkilöille vapaakirjan perusteella perhe-eläkettä.

Vapaakirjan perusteella kuukaudelta suoritettava vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke on11 §:n, 12 §:n 2 momentin ensimmäisen lauseen ja 13 §:n mukaisten maksukuukausienkuudesosan osoittama prosenttimäärä vakuutetun 16 §:n 1 momentissa säädetystä ja 18 §:nmukaisesti korotetusta palkasta.

Vapaakirjan perusteella kuukaudelta suoritettava perhe-eläke on 16 a §:ssä säädetyllätavalla laskettu määrä 2 momentin mukaisestavanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä, kuitenkin siten, että maksukuukausina otetaan huomioon vain edunjättäjän 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen saamat maksukuukaudet.

21§

Jos edunsaaja on alaikäinen taikka jos hänsairauden tai muun syyn takia ei pysty itsehakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskottua miestä, hallituksen hyväksymä edunsaajanlähiomainen tai muu henkilö, joka pääasiallisesti on huolehtinut hänestä, voi edunvalvojanakäyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mukaista eläkettä koskevassa asiassa. Henkilö,joka on täyttänyt 18 vuotta, voi myös, jolleierityistä estettä ole, itse tehdä eläkettään koskevan hakemuksen.

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksineläkekassa voi myös suorittaa eläkkeen sensaajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle taikka 18 vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle itselleen.

22§

Jos eläke on pienempi kuin 20 markkaakuukaudessa, eläkekassalla on oikeus eläkkeensaajan suostumuksella suorittaa eläke kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

26a§

Jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta eivoida esittää, mutta on ilmeisen todennäköistä,että edunjättäjä on kuollut, perhe-eläke voidaan myöntää joko määräajaksi tai pysyvästi.

Oikeus perhe-eläkkeeseen alkaa edunjättäjänkuolinkuukautta seuraavan kalenterikuukaudenalusta, kuitenkin edunjättäjän kuoleman jälkeensyntyneen lapsen osalta syntymää seuraavankalenterikuukauden alusta.

Perhe-eläkettä ei ilman pätevää syytä myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkehakemuksen tekemistä.

Perhe-eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana oikeus perheeläkkeen saamiseen on lakannut.

27§

Jos vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on oikeus saada myös kansaneläkettä, elinkorkoa tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain perusteella tai jatkuvaa korvausta työansion menetyksestä liikennevakuutuslain perusteella, vähennetään, milloin eläkkeiden jakorvausten yhteismäärä ylittää 66 prosenttiaeläkkeen perusteena olevasta palkasta, ylittäväosa tämän lain mukaisesta eläkkeestä.

Jos saman edunjättäjän kuoleman johdostaedunsaajille myönnetyt tämän lain mukainenperhe-eläke sekä tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain mukainen huoltoeläke tahi liikennevakuutuslain mukainen jatkuva korvausyhteensä ylittävät jäljempänä säädetyn yhteensovitusrajan, vähennetään ylittävä osa tämänlain mukaisesta perhe-eläkkeestä. Yhteensovitusraja on, milloin edunsaajia on yksi, 30 prosenttia, milloin edunsaajia on kaksi, 45 prosenttia, milloin edunsaajia on kolme, 60 prosenttia, tai milloin edunsaajia on neljä taiuseampia, 66 prosenttia edunjättäjän eläkkeenperusteena olevasta palkasta vähennettynäedunsaajina oleville 16 vuotta nuoremmillelapsille saman edunjättäjän jälkeen perhe-eläkelain mukaan maksettavan yhteenlasketun eläkkeen kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitettua kolmatta kuntaryhmää vastaavalla määrällä, sekä,jos tämän lain mukaisena edunsaajana on myösleski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeenperusosan määrällä, kuitenkin siten, että perheeläkelain mukaisena vähennyksenä ei otetahuomioon enempää kuin 30 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.


28§

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläkelakkautetaan työkyvyn palautumisen vuoksi taijos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitävähennetään, päättyy sen maksaminen tai suoritetaan vähennettyä eläkettä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä.


28a§

Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen lakkaa, kunhän on solminut uuden avioliiton.

Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen lakkaa, kunhän on täyttänyt 18 vuotta tai, milloin on kysymys edunjättäjän kuollessa 18 vuotta täyttäneelle lapselle myönnetystä eläkkeestä, kun hänen työkykynsä on palautunut.

Jos 18 vuotta täyttänyt lapsi on 15 a §:n1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavallatyökyvytön, jatketaan perheeläkkeen suorittamista sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, eri hakemuksesta niin kauan kuin työkyvyttömyys yhdenjaksoisesti jatkuu.

Leskelle, jonka oikeus perhe-eläkkeen saamiseen 1 momentin mukaan lakkaa, maksetaankertasuorituksena määrä, joka on yhtä suurikuin perhe-eläke kahden vuoden ajalta olisiollut, jos hän yksin olisi ollut edunsaajana.

Jos perhe-eläkkeensaaja ilman hyväksyttävääsyytä kieltäytyy eläkekassan kustannettavastahänen työkykynsä palauttamista tarkoittavastalääkintähuollosta, koulutuksesta tai työhuollosta, hengenvaarallisena pidettävää hoitotoimenpidettä lukuun ottamatta, eläkkeen maksaminen keskeytetään tai maksettava määrä alennetaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

Jos vakuutettu on siirtynyt vanhuuseläkkeelle tai tullut työkyvyttömäksi tammikuun 1päivän 1971 ja joulukuun 31 päivän 1973 välisenä aikana, otetaan palkan suuruutta 16 §:nmukaisesti laskettaessa huomioon lisäksi myöskeskimääräinen palkka tammikuun 1 päivää1971 edeltäneeltä ajalta siten laskettuna kuin3 §:n 2 momentissa, sellaisena kuin se on 26päivänä tammikuuta 1956 annetussa laissa (72/56), ja 16 §:n 1 momentissa, sellaisena kuinse on 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussalaissa (739/66), on säädetty, kuitenkin niin,että vuoden 1973 aikana vanhuuseläkkeellesiirtyneen tai työkyvyttömäksi tulleen osaltaotetaan tällainen palkka huomioon vain siltäosin kuin se kohdistuu vuonna 1970 ansaittuihin maksukuukausiin.

Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.