663/1970

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 16 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1955 annetussa laissa (209/55), ja 91 § sekä lisätään 66 §:ään uusi 8 momentti ja valtiopäiväjärjestykseen uusi 76 a § ja uusi 5 a luku seuraavasti:

16 §.

Sanotussa laissa on myös määrättävä sen palkkion perusteet, joka valtiopäivien keskeydyttyä ja niiden päätyttyä on tuleva valtiovarainvaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja palkkavaltuuskunnan jäsenille sekä niille edustajille, joiden tehtävänä on eduskunnasta menevien kirjelmien ja valtiopäiväpäätöksen tarkistaminen.


66 §.

Lepäämään ei kuitenkaan voida jättää lakiehdotusta sellaisen aiotun tai jo aloitetun virkamiesten työtaistelun kieltämiseksi, joka on omiaan saattamaan yhteiskunnan turvallisuuden tahi yksityisen kansalaisen hengen tai terveyden suojelemiseksi välttämättömät toiminnat vakavaan häiriötilaan.

76 a §.

Kun eduskunnan palkkavaltuuskunta on alistanut virkaehtosopimusta koskevassa asiassa tekemänsä päätöksen eduskunnan vahvistettavaksi, tulee eduskunnan, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös.

5 a luku.

Eduskunnan palkkavaltuuskunta.

82 a §.

Eduskunnan palkkavaltuuskunnassa on vähintään kaksikymmentäyksi jäsentä, jotka valitaan eduskunnan keskuudesta.

Eduskunnan valitsijamiehet valitsevat palkkavaltuuskunnan jäsenet edustajanvaalien jälkeen alkavilla ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä. Samalla valitaan varajäseniä, vähintään neljäsosa jäsenten lukumäärästä. Jos vaalissa ei saavuteta yksimielisyyttä, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

Palkkavaltuuskunnan jäsenten toimi alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu ja kestää uuden vaalin toimittamiseen. Jos palkkavaltuuskunnan jäsenen edustajantoimi on lakannut ennen edustajanvaalikauden päättymistä, valitsijamiehet valitsevat hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Palkkavaltuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ensimmäisen kokouksen kutsuu kokoon valtuuskunnan vanhin jäsen, joka myös siinä johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu.

Palkkavaltuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisitoista jäsentä on läsnä. Jos valtuuskunnan jäsenet eivät ole päätöksestä yksimielisiä, tulee päätökseksi se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä tasan katsotaan virkaehtosopimus hyväksytyksi, muissa asioissa ratkaisee arpa. Päätöksen tekemiseen hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa ja 66 §:n 3 momentissa tarkoitetusta alistamisesta vaaditaan enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt valtuuskunnan päätökseen, on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan.

Virkaehtosopimusta koskevan asian toimittaa palkkavaltuuskunnan hyväksyttäväksi valtioneuvosto. Palkkavaltuuskunnan tehtyä asiassa päätöksen on se välittömästi saatettava valtioneuvostolle tiedoksi.

Virkaehtosopimusta koskevien neuvottelujen aikana palkkavaltuuskunnan jäsen ei saa ilman valtuuskunnan lupaa ilmaista, mitä asiaa käsiteltäessä on valtuuskunnassa käynyt ilmi.

Palkkavaltuuskunnan on annettava käsittelemistään asioista joka vuodelta eduskunnalle toimintakertomus.

91 §.

Hallituksen esitykset, valiokuntain mietinnöt, palkkavaltuuskunnan toimintakertomus, eduskunnan kirjelmät tasavallan presidentille, eduskunnan pöytäkirjat sekä valtiopäiväpäätös ovat painosta julkaistavat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1970.

Ensimmäinen palkkavaltuuskunta valitaan tämän lain voimaan tultua.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Valto Käkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.