499/1970

Annettu Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 1970

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 1 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 kohta, 13 § ja 30 §:n 3 momentti, näistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (348/69) ja 30 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (464/69), sekä lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:


Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen diplomaattisen, lähetetyn konsuli- tai kaupallisen edustajan virastossa taikka Yhdistyneissä Kansakunnissa, sen yhteydessä toimivassa erityisjärjestössä tai tähän verrattavassa kansainvälisessä järjestössä palveleva Suomen kansalainen, hänen puolisonsa ja 20 vuotta nuorempi lapsensa, hänen henkilökohtaisessa palveluksessaan oleva Suomen kansalainen sekä henkilö, joka palvelee suomalaisessa aluksessa.

Suomen kansalaisen, joka on Suomen valtion, suomalaisen yhdyskunnan tahi sellaisen muun yhteisön, säätiön tai laitoksen, jolla on kotipaikka Suomessa, päätoimen luontoisessa vakinaisessa palveluksessa ulkomailla, niin myös hänen puolisonsa ja 20 vuotta nuoremman lapsensa, mikäli he ovat Suomen kansalaisia, katsotaan myös asuvan Suomessa.


Sairaanhoitona korvataan sen mukaan kuin jäljempänä säädetään:


2) lääkärin määräämä lääkintöhallituksen hyväksymässä laboratoriossa tai röntgenlaitoksessa suoritettu tutkimus tai annettu hoito sekä avohoitona annettu keinomunuaishoito;


13§

Edellä 7 §:n 1 momentissa ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteet määrää sosiaali- ja terveysministeriö ja taksat vahvistaa kansaneläkelaitos.

30§

Päivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada, äitiysrahaa viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa ja korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu, uhalla, että etuus muutoin on menetetty. Jos päiväraha on myönnetty määräajaksi ja työkyvyttömyys jatkuu sen jälkeenkin, tulee vakuutetun saadakseen edelleen päivärahaa toimittaa siitä riittävä selvitys edellä mainitussa ajassa. Myöhästymisestä huolimatta voidaan etuus myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1970, kuitenkin siten, että 13 §:n nojalla aikaisemmin vahvistettuja taksoja on sellaisenaan noudatettava, kunnes kansaneläkelaitos on sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaan vahvistanut uudet taksat.

Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.