259/1970

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1970.

Arpajaisverolaki.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto-obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten urheilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä saadusta voitosta on suoritettava valtiolle ja kunnille arpajaisveroa sen mukaan, kuin tässä laissa säädetään.

Arpajaisveroa on suoritettava myös palkintona tai muulla nimellä annettavasta voitosta, joka muissa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa saadaan Suomessa julkisesti järjestetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin tai muun mihin verrattavan, sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvan menettelyn perusteella.

2 §.

Verovelvollinen on voiton saaja.

Arpajaisten, vedonlyönnin tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun menettelyn toimeenpanijan taikka obligaatiolainan liikkeellelaskijan, jota tässä laissa sanotaan arpajaisten toimeenpanijaksi, on suoritettava arpajaisvero verovelvollisen puolesta.

3 §.

Arpajaisverosta on vapaa:

1) voitto, jota on pidettävä kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana;

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, toimeenpannaan poliisipiirin päällikön luvalla tai joiden toimeenpaneminen on sallittu ilman lupaa;

3) voitto hevoskilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla kilpailupaikalla toimeenpannusta vedonlyönnistä;

4) alle 1000 markan arvoinen tavaravoitto ja alle 50 markan arvoinen muu voitto; sekä

5) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obligaatiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty arpajaisten toimeenpanijalta.

Tavaravoittona ei pidetä lahjakorttia eikä arvopaperia.

4 §.

Arpajaisvero on 20 prosenttia enintään 1 000 markan arvoisesta voitosta, 25 prosenttia yli 1 000, mutta enintään 10 000 markan arvoisesta voitosta sekä 30 prosenttia yli 10 000 markan arvoisesta voitosta.

Voiton arvoksi katsotaan se hankintahinta, minkä arpajaisten toimeenpanija on voitosta maksanut, tai mikäli saannon vastikkeettomuuden vuoksi tai muusta syystä edellä mainittua perustetta ei voida soveltaa, se luovutushinta, minkä arpajaisten toimeenpanija olisi saanut, jos voitto olisi myyty.

5 §.

Arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava arpajaisvero lääninrahastoon kuukauden kuluessa raha-arpajaisten arvonnasta ja muiden arpajaisten toimeenpanoajan päättymisestä sekä muun 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn osalta siitä, kun voitto on ollut perittävänä.

Jollei arpajaisveroa ole suoritettu määräajassa, lääninhallituksen on viipymättä pantava arpajaisten toimeenpanijan maksettavaksi suorittamatta jäänyt vero ja sille korkoa vuodessa 8 prosenttia siitä lukien, jolloin vero olisi ollut viimeistään suoritettava. Maksuunpanoa älköön kuitenkaan toimitettako myöhemmin kuin viidennen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero olisi 1 momentin mukaan viimeistään ollut maksettava. Maksuunpantu määrä on suoritettava valituksesta huolimatta.

Jos voittoa ei ole määräajan kuluessa peritty taikka jos arpajaisveroa muotoin on maksettu liikaa, on arpajaisten toimeenpanijalla oikeus hakemuksesta saada takaisin liikaa maksettu vero ynnä sille korkoa vuodessa 6 prosenttia maksupäivästä takaisinmaksupäivään. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa voittojen perimisajan päättymisestä.

6 §.

Arpajaisveron tuotosta menee 50 prosenttia valtiolle ja 50 prosenttia kunnille.

Valtiokonttori maksaa kunnille kultakin puolivuotiskaudelta tulevan osuuden seuraavan syys- tai maaliskuun kuluessa edellisenä vuotena toimitetun henkikirjoituksen mukaisen asukasluvun suhteessa.

7 §

Lääninhallitus voi antaa arpajaisten toimeenpanijalle hakemuksesta ennakkotiedon velvollisuudesta suorittaa veroa tämän lain mukaan. Lainvoiman saanutta ennakkotietoa on sitovana noudatettava siinä arpajaisverotuksessa, jota varten se on annettu.

8 §.

Verotustlaissa tarkoitettu tarkastusasiamies valvoo lääninhallituksessa veronsaajain oikeutta arpajaisveroasioissa.

9 §.

Verovelvollinen, tarkastusasiamies ja arpajaisten toimeenpanija saavat hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan lääninhallituksen päätökseen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallinto-asioissa on säädetty. Tarkastusasiamiehen valitusaika luetaan päätöksen tekemisen päivästä.

Päätökseen, jolla lääninoikeus on päättänyt olla antamatta ennakkotietoa, ei saa hakea muutosta.

10 §.

Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvilla kunnilla ei ole oikeutta 6 §:n mukaiseen arpajaisvero-osuuteen.

Jos arpajaisveron alaisen voiton tai palkinnon saaja on suorittanut voitosta tai palkinnosta kunnallisveroa Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle tai hänelle tulojen vähäisyyden vuoksi ei ole määrätty sellaista kunnallisveroa, maksetaan hänelle hakemuksesta takaisin 50 prosenttia voitosta menneestä arpajaisverosta. Tämän momentin nojalla voiton saajille suoritetut määrät vähennetään puolivuotiskausittain kunnille 6 §:n 2 momentin mukaan jaettavasta arpajaisvero-osuudesta.

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä annetaan tämän lain mukaisen arpajaisveron kantamista tarkoittavat säännökset, voidaan asetuksella määrätä, että maakuntaan kuuluvat kunnat saavat 6 §:n mukaisen arpajaisvero-osuuden, jolloin myös 2 momentin säännökset lakkaavat olemasta voimassa. Asetuksella annetaan tällöin myös tarpeelliset siirtymäsäännökset.

11 §.

Säännökset arpajaisverotuksen valvonnasta sekä muut tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971 ja sillä kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 59 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), kuitenkin siten, että voittoon, joka suoritetaan ennen tämän lain voimaantuloa toimitetusta raha-arpajaisten arvonnasta tai sellaisista muista arpajaisista, joihin on myönnetty lupa taikka, milloin erityinen lupa ei ole ollut tarpeen, joissa arvonta on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, samoin kuin palkintoon tai muulla nimellä annettavaan voittoon, joka suoritetaan ennen tämän lain voimaantuloa liikkeeseen lasketusta obligaatiolainasta taikka toimeenpannusta vedonlyönnistä tai sellaisesta muusta menettelystä, jota tarkoitetaan tämän lain 1 §:ssä, sovelletaan edelleen aikaisempaa lakia.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.