218/1970

Annettu Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1970

Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta on voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä laissa peruspalkkaista viran tai toimen haltijaa, ylimääräistä toimenhaltijaa, tilapäistä toimihenkilöä ja muuta näihin verrattavaa, päätoimisessa virkasuhteessa palvelevaa henkilöä.

Mitä tässä laissa säädetään virkamiehestä, sovelletaan myös puolustuslaitoksessa palvelevaan värvättyyn henkilöön.

Tätä lakia ei sovelleta virkamieheen,

1) joka on johtavassa asemassa,

2) joka suorittaa laivapalvelusta purjehdukseen määrätyllä aluksella; tai

3) joka suorittaa talonmiehen työtä.

Työaikalain alaisten virkamiesten työajasta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Säännöllinen työaika on enintään 120 tuntia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 120 tuntia kolmen viikon ajanjaksoa kohden edellyttäen, että työaika ennakolta määrätyn, enintään 24 viikon pituisen ajanjakson kuluessa tasoittuu sanottuun keskimäärään.

Leiri- ja sotaharjoituksissa luetaan säännölliseksi päivittäiseksi työajaksi 4 §:ssä säädettyä keskimääräistä päivittäistä työaikaa vastaava aika.

Vartio-, päivystys- ja muun näihin verrattavan erityispalvelun osalta otetaan säännöllisenä päivittäisenä työaikana huomioon asetuksella määrättävien perusteiden mukaisesti laskettu tehtävien keskimäärin vaatima aika.

Ylityöstä, jota tehdään 4 §:ssä tarkoitetun säännöllisen työajan lisäksi, suoritetaan 13 ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu tuntipalkka ja seuraavilta tunneilta 1 00 prosentilla korotettu tuntipalkka.

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään työajan tasoittamisesta, suoritetaan ylityökorvaus välittömästi niistä tunneista, jotka kolmen viikon ajanjaksossa ylittävät asetuksella säädettävän tuntimäärän.

Leiri- ja sotaharjoituksista maksetaan niihin osallistuville virkamiehille erillinen korvaus, joka vahvistetaan asetuksella.

Milloin 4 §:ssä mainittu ajanjakso on keskeytynyt sen johdosta, että virkasuhde on katkennut tai ettei virkamies ole voinut olla työssä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan ylityökorvaus näiden keskeytysten ulkopuolella olevien laskentapäivien perusteella määräytyvän säännöllisen työajan mukaan.

Virkamiehelle on, jollei välttämättömistä virkatehtävistä muuta johdu, annettava vähintään 30 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo. Viikkolepo on mahdollisuuksien mukaan sovitettava sunnuntain yhteyteen.

Jos jonkun virkamiehen työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jolloin hänen on oltava valmiina työhön, tai jos muut välttämättömät syyt vaativat, voi puolustusministeriö antaa tästä laista poikkeavia määräyksiä.

10§

Tämän lain nojalla suoritettavaa korvausta koskevasta oikaisuvaatimuksesta ja tällainen korvauksen vanhenemisesta on voimassa, mitä niistä virkamiehen varsinaisen palkkauksen osalta on säädetty.

11§

Milloin poikkeukselliset olot vaativat, voi puolustusministeriö antaa tästä laista poikkeavia määräyksiä tai määrätä, ettei tätä lakia ole sovellettava.

12§

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1970

TP
Urho Kekkonen

VVMm
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.