16/1970

Annettu Helsingissä 9. päivänä tammikuuta 1970

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1953 ja 18 päivänä elokuuta 1967 annetuissa laeissa (481/53 ja 374/67), 3 §, sellaisena kuin se on 9 päivänä maaliskuuta 1951, 18 päivänä elokuuta ja 29 päivänä joulukuuta 1967 annetuissa laeissa (131/51, 374 ja 664/ 67), sekä 5 § näin kuuluviksi:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten yksitoista ministeriötä, nimittäin:

1) ulkoasiainministeriö,

2) oikeusministeriö.,

3) sisäasiainministeriö.,

4) puolustusministeriö,

5) valtiovarainministeriö,

6) opetusministeriö,

7) maatalousministeriö,

8) liikenneministeriö,

9) kauppa- ja teollisuusministeriö,

10) sosiaali- ja terveysministeriö, sekä

11) työvoimaministeriö.


Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

1) valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa ja asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa sekä sellaiset muut valtioneuvoston käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;

2) ulkoasiainministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin;

3) oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitoa, niin myös valtiollisia vaaleja;

4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hallintoa, kunnallishallintoa, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja rakennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, palotointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta;

5) puolustusministeriö asiat, jotka koskevat valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia;

6) valtiovarainministeriö asiat, jotka koskevat valtiontalouden hoidon ja taloussuunnittelun yleisjohtoa, valtion tulo- ja menoarviota, vero- ja tullitointa, maan rahalaitosta, yleistätilastoa, valtionhallinnon organisoinnin ja rationalisoinnin sekä palkkaus- ja muiden henkilökunta-asiain yleistä järjestelyä sekä valtion talonrakennustoimintaa;

7) opetusministeriö asiat, jotka koskevat yleistä opetustointa, ammattikasvatusta, evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, sikäli kuin ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

8) maatalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, metsästystä ja kalastusta sekä valtion vesihallintoa lukuunottamatta vesiliikennettä;

9) liikenneministeriö asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, sisävesi- ja ilmailuliikennettä sekä niiden liikenneväyliä, niin myös tietoliikennettä ja sääpalvelua;

10) kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, vuorityötä ja teollisuutta seka merenkulkua;

11) sosiaali- ja terveysministeriö asiat, jotka koskevat työoloja ja -suojelua, sosiaali- ja yksityisvakuutusta, terveyden- ja sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja -avustuksia, raittiustyötä ja väkijuomia, hintoja ja niiden valvontaa sekä muita sosiaalisia kysymyksiä, sikäli kuin ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle;

12) työvoimaministeriö asiat, jotka koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta sekä työllisyyden edistämistä ja työttömyyden torjuntaa; sekä

13) kansanhuoltoministeriö, milloin se on asetettu, asiat, jotka koskevat väestön toimeentulon turvaamista sekä talouselämän ja työvoiman käytön säännöstelyä sodan tai muun poikkeuksellisen tilanteen aikana ja niitä tarkoittavia valmisteluja, mikäli niitä ei ole jätetty jollekin muulle ministeriölle.

Tarkempia säännöksiä asioiden jakautumisesta valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken annetaan asetuksella.

Tarkempia säännöksiä ministeriöiden sisäisestä järjestysmuodosta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1970 kuitenkin siten, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä maatalousministeriön käsiteltäviksi siirrettävät vesihallintoasiat siirtyvät tämän lain tultua voimaan ensin liikenneministeriön ja 1 päivästä heinäkuuta 1970 maatalousministeriön käsiteltäviksi.

Mitä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä on muualla säädetty, koskee tämän lain tultua voimaan, kuitenkin ottaen huomioon, mitä edellä on säädetty vesihallintoasioista, asian laadun mukaan joko valtiovarainministeriötä, maatalousministeriötä, liikenneministeriötä tai työvoimaministeriötä.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä vireillä olevat asiat siirtyvät vastaavasti edellä olevan mukaan joko valtiovarainministeriön, maatalousministeriön, liikenneministeriön tai työvoimaministeriön käsiteltäviksi.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ne viran tai pysyvän toimen haltijat, joiden virat tai pysyvät toimet lakkautetaan valtion vuoden 1970 tulo- ja menoarviossa, säädettyä järjestystä noudattaen samassa tulo- ja menoarviossa perustettavaan asianomaiselle soveltuvaan virkaan tai pysyvään toimeen työvoimaministeriössä taikka, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle. Muut kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön viran tai pysyvän toimen haltijat tulevat tämän lain tullessa voimaan ilman eri toimenpiteitä vastaavien liikenneministeriön virkojen ja pysyvien tointen haltijoiksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tällä lailla siirrettävien asioiden siirtämiseksi asianomaisten ministeriöiden käsiteltäviksi. Niin ikään voidaan valtion vuoden 1970 tulo- ja menoarviossa liikenneministeriöön ja työvoimaministeriöön perustettavat virat ja pysyvät toimet sekä ylimääräiset toimet täyttää asianmukaisessa järjestyksessä jo ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 9. päivänä tammikuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.