755./1969

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1969.

Asetus siitä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1896 siitä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, annetun asetuksen nimike sekä 1, 3, 4, 5 ja 6 §, niistä 1 § sellaisena kuin se on 4 päivänä maaliskuuta 1927 annetussa asetuksessa (70/27) sekä 3 ja 4 § sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä helmikuuta 1929 annetussa asetuksessa (56/29), ja lisätään asetukseen 4 päivänä maaliskuuta 1927 annetulla asetuksella (69/27) kumotun 27 §:n sijaan uusi 27 § seuraavasti:

Ulosottoasetus.
1 §.

Kun nimismies, kaupunginvouti tai ulosottomiehenä oleva maistraatti erityistä asiaa varten panee toisen sijaansa ulosottomieheksi, hänen on annettava sellaiselle avustavalle ulosottomiehelle kirjallinen määräys, jossa mainitaan asian numero määräyksen antajan päiväkirjassa, aika, jonka kuluessa määräys on täytäntöönpantava, sekä määräyksen antamispäivä.

Jos avustava ulosottomies katsoo olevansa esteellinen, hänen on heti ilmoitettava siitä täytäntöönpanomääräyksen antajalle sekä tälle palautettava täytäntöönpanoasiakirjat.

3 §.

Ulosottomiehen tulee pitää ulosottoasioista päiväkirjaa, jossa on mainittava:

1) asian järjestysnumero;

2) hakemuksen saapumispäivä;

3) viranomaisen päätös tai muu ulosottolain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu asiakirja, jonka nojalla täytäntöönpanoa haetaan;

4) hakijan nimi, ammatti ja postiosoite;

5) henkilö tai yhteisö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ja tämän asuin- tai kotipaikka;

6) ulosotettava rahamäärä taikka jos hakija pyytää muuta täytäntöönpanoa tai virka-apua, sen laatu;

7) ulosottolain 6 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus- tai maksuvaatimus, mikäli se on tehty tilaisuudessa, jossa ei pidetä pöytäkirjaa;

8) avustava ulosottomies, jonka toimeksi täytäntöönpano annetaan, sekä täytäntöönpanomääräyksen antamispäivä;

9) toimenpiteet, joihin asiassa on ryhdytty, ja niiden aika;

10) velkojan myöntämä maksuaika sekä täytäntöönpanoa kohdanneet esteet;

11) asiassa kertyneet ja hakijalle tilitetyt tai lääninrahastoon talletetut rahamäärät, niin myös hakijan ennakolta täytäntöönpanokustannuksia varten suorittamat määrät; sekä

12) päivä, jolloin lopputilitys on tehty tai asia muutoin loppuunsaatettu.

Palkan ulosmittauksen johdosta annetuista, voimassa olevista maksukiellosta on ulosottomiehen virkapiirissä pidettävä velallisten sukunimien mukaan aakkosellisesti järjestettyä luetteloa tai kortistoa.

Ulosottomies on velvollinen pyynnöstä antamaan ulosottoasiain päiväkirjan perusteella kirjallisia todistuksia päiväkirjaan merkityistä asioista.

4 §

Olkeusministeriö voi ulosottomiehen hakemuksesta ulosotonhaltijaa kuultuaan määrätä, että ulosottomiehen on piirissään järjestettävä ulosottoasiain päiväkirja kortistoksi. Erityisestä syystä oikeusministeriö voi omasta aloitteestaan antaa siitä määräyksen ulosottomiestä ja ulosotonhaltijaa kuultuaan. Sellaisesta kortistosta on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottoasiain päiväkirjasta on säädetty.

5 §

Ulosotonhaltijan on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ulosottomiehen pitämä ulosottoasiain päiväkirja. Päiväkirjaan taikka, jos päiväkirja on järjestetty kortistoksi, sen yhteydessä säilytettävälle tarkastuskortille tai tarkastuskirjaan on tehtävä tarkastuksesta merkintä, joka on päivättävä ja allekirjoitettava.

6 §.

Ulosottomiehen tulee vuosittain maaliskuun kuluessa neljänä kappaleena ulosotonhaltijalle lähettää ilmoitus edellisen vuoden aikana käsiteltyjen ulosottoasiain lukumäärästä (ulosottoasiain vuosi-ilmoitus ).

Ulosottoasiain vuosi-ilmoitukseen on merkittävä:

1) vuoden alkaessa vireillä olleet asiat;

2) vuoden aikana saapuneet asiat;

3) vuoden aikana loppuun käsitellyt asiat siten, että tapahtuneen suorituksen tai täytäntöönpanoa kohdanneen esteen perusteella hakijalle lopullisesti tilitetyt asiat, sekä peruutetut tai rauenneet hakemukset mainitaan erikseen;

4) seuraavaan vuoteen siirtyneet asiat saapumisvuoden mukaan eriteltyinä, kuitenkin niin, että viisi vuotta tai sitä vanhemmat asiat merkitään yhtenä eränä;

5) ulosotonhaltijan tai muun valvontaviranomaisen tarkastusten toimittamispäivät; sekä

6) avustavien ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten lukumäärä sekä heidän keskensä vahvistetun työnjaon peruste.

Asioita, joissa täytäntöönpano tapahtuu ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuja säännöksiä, ei merkitä vuosi-ilmoitukseen.

27 §.

Oikeusministeriö vahvistaa kaavat ulosottoasiain päiväkirjaa, tämän asetuksen mukaan pidettävien kortistojen kortteja ja ulosottoasiain vuosi-ilmoitusta varten sekä antaa kortistoja ja vuosi-ilmoituksia koskevat tarkemmat ohjeet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970. Ulosottoasiain vuosi-ilmoitus tehdään kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 1970.

Milloin ulosottoasiain kirjanpito on ennen tämän asetuksen voimaantuloa laadittu kortistoksi, ulosottomiehen on kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta saatettava kysymys kirjanpidon pitämisestä edelleen kortiston muodossa oikeusministeriön ratkaistavaksi.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.