740/1969

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 8 §:n 2, 3 ja 4 momentti, sellaisena kuin 2 momentti on 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa (260/65) ja 4 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (305/67), 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 3 momentti, 20 §:n 2 momentti, 21 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä toukokuuta 1965 annetulla lailla, 23 §:n 2 ja 3 momentti, 28 §:n 2 momentti, 70 §:n 1 momentti ja 128 § näin kuuluviksi.


Muut verolautakunnan jäsenet kuin puheenjohtaja sekä varamiehet heille valitaan ja määrätään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että puolta lautakunnan jäsenten kokonaisluvusta vastaavan määrän jäseniä sekä varamiehen kullekin heistä valitsee kunnallisvaltuusto ja muut jäsenet, varapuheenjohtajat heihin luettuina, sekä varamiehen kullekin heistä määrää verohallitus kunnallisvaltuustoa kuultuaan.

Verohallitus määrää, kuka varapuheenjohtajista puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii lautakunnan puheenjohtajana.

Milloin kunnallisvaltuuston valitsemien verolautakunnan jäsenten toimet päättyvät kunnallisen jaoituksen muutoksen tullessa voimaan kesken toimikauden, päättyvät myös verohallituksen määräämien verolautakunnan varapuheenjohtajien, jäsenten ja heidän varamiestensä toimet, ja verohallitus antaa näihin toimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudet määräykset.

10§

Verohallitus voi vapauttaa verolautakuntaan määräämänsä jäsenen kesken toimikauden lautakunnan jäsenyydestä, jos hän on toiminnallaan tai käyttäytymisellään lautakunnassa tai sen ulkopuolella tahi tehtäviensä laiminlyömisellä osoittanut, ettei hän ansaitse sitä luottamusta ja kunnioitusta, jota hänen asemansa verolautakunnan jäsenenä edellyttää. Sama oikeus on kunnallisvaltuustolla valitsemaansa jäseneen nähden.


11§

Verohallitus määrää verolautakuntaan valtionasiamiehen ja hänelle varamiehen. Kunnallishallitus määrää lautakuntaan samoin kunnanasiamiehen ja hänelle varamiehen. Valtionja kunnanasiamiehenä voi olla sama henkilö. Verojohtaja sekä verolautakunnan varapuheenjohtaja ja muu jäsen tai heidän varamiehensä älköön toimiko valtion- tai kunnanasiamiehenä.


Valtionasiamiehelle antamansa määräyksen voi verohallitus peruuttaa. Niin ikään kunnallishallitus voi peruuttaa kunnanasiamiehen tehtävään antamansa määräyksen.

12§

Milloin lautakunnan jäsen on estynyt kokoukseen saapumasta, ilmoittakoon siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle, jonka tulee estyneen tilalle kutsua tämän varamies. Jos tälläkin on este, kutsukoon puheenjohtaja valitun jäsenen sijaan muun valitun varamiehen sekä verohallituksen määräämän jäsenen sijaan verohallituksen määräämän muun varamiehen.


20§

Lääninverolautakunnassa on puheenjohtaja, riittävä määrä varapuheenjohtajia sekä, sen mukaan kuin verohallitus määrää, neljä tai useampia muita jäseniä. Muilla jäsenillä kuin puheenjohtajalla on varamies.

21§

Lääninverolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä muut jäsenet ja varamiehet määrää verohallitus neljäksi kalenterivuodeksi, ottaen huomioon, että puolet lautakunnan jäsenten kokonaisluvusta, jolloin myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat luetaan jäseniksi, sekä heidän varamiehensä on määrättävä kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Verohallitus määrää kunnallisia keskusjärjestöjä kuultuaan lautakuntaan yhden tai useampia verotusasiamiehiä ja heille varamiehet. Verotusasiamiehen on huolehdittava valtion, kuntien ja seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeuden valvomisesta.

Verotusasiamiehelle antamansa määräyksen verohallitus voi peruuttaa.

23§

Tutkijalautakunnassa on puheenjohtaja, jona toimii verojohtaja, riittävä määrä varapuheenjohtajia sekä kuusi tai useampia muita jäseniä, sen mukaan kuin verohallitus, kunnallishallitusta kuultuaan määrää.

Tutkijalautakunta voi toimia jakaantuneena vähintään kuusijäsenisiin jaostoihin, joiden lukumäärän verohallitus määrää.

28§

Tarkastusasiamiehen ja hänen varamiehensä määrää verohallitus kuultuaan kunnallisia keskusjärjestöjä.

70§

Keskusverolautakunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä heidän varamiehensä valtioneuvosto määrää viisivuotiskausittain. Jäsenistä on yksi määrättävä valtiovarainministeriön viran haltijoista ja yksi verohallituksen viran haltijoista sekä kaksi kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.


128§

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa eduskunnalle, on lueteltava 125 ja 126 §:n mukaan valtionverosta myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman verovelvollisen osalta ovat 5 000 markkaa suuremmat.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen. Tämä laki ei aiheuta muutosta lain voimaantullessa toimivan keskusverolautakunnan kokoonpanoon.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.