464/1969

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 11 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 ja 4 momentti, 26 § :n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 29 §:n 1 momentti 30 §:n 3 ja 5 momentti, 56 §:n 5 momentti ja 76 a §, näistä 29 §:n 1 momentti ja 30 §:n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1966 annetussa laissa (5/66) sekä 76 a § sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1964 annetussa laissa (577/64), sekä lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 27 a §, 43 §:ään uusi 4 momentti ja 75 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

11§

Korvausta matkakustannuksista suoritetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matka on olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat huomioon ottaen ollut perusteltu, ja tällöinkin vakuutetun matkan osalta vain siihen määrään, minkä se olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jollei vakuutettu ole käyttänyt halvinta matkustustapaa, määrätään korvaus todellisten kustannusten perusteella vain, jos käytetyn matkustustavan on katsottava olleen sairauden laadun vuoksi tai liikenneolosuhteista johtuvista pakottavista syistä välttämätön.


15§

Omana työnä pidetään vakuutetun omassa tai perheenjäsenensä yrityksessä, liikkeessä, ammatissa tahi maa-, metsä-, koti- tai muussa taloudessa suorittamaa työtä, itsenäistä tieteellistä työtä sekä päätointa vastaavaa opiskelua oppilaitoksessa tai ammattikursseilla.


Päivärahaa suoritetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

17§

Milloin vakuutetun työtulot ovat sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi olleet olennaisesti pienemmät kuin ne muutoin olisivat olleet, on vakuutetun työtulot hakemuksesta arvioitava asetuksella säädettävällä tavalla.

26§

Jos vakuutettu on vilpillisesti tai törkeästätuottamuksesta ilmoittanut väärin tai salannut jonkin seikan, jolla on merkitystä päivärahan saamiseen tai suuruuteen, taikka jos hän on itse tai toisen avulla tarkoituksellisesti aiheuttanut sairauden tahi hänen törkeä huolimattomuutensa on olennaisesti myötävaikuttanut sairauden syntymiseen, voidaan hänelle tämän lain nojalla tuleva päiväraha evätä tai sen määrää alentaa.


27§

Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi muunkin kuin tämän lain nojalla, on hänelle saman työkyvyttömyyden johdosta suoritettava tämän lain mukaista päivärahaa vain sikäli ja siltä osin kuin se ylittää samalta ajalta muun lain nojalla suoritettavan korvauksen.


27a§

Jos vakuutetulle on suoritettu korvausta 5― 11 §:ssä tarkoitetuista sairaanhoitokustannuksista muun lain kuin tämän lain nojalla, on hänellä oikeus saada tämän lain mukaista korvausta vain sikäli ja siltä osin kuin se ylittää muun lain nojalla maksetun korvauksen. Sama olkoon laki muun lain nojalla maksettavasta vastaavasta korvauksesta, jos vakuutetulle on suoritettu sairaanhoitokustannusten korvausta tämän lain nojalla.

Jos vakuutettu on saanut korvauksen sairaanhoitokustannuksista tämän lain nojalla ja hän sen jälkeen hakee samoista kustannuksista korvausta tapaturmavakuutusta tai liikennevakuutusta koskevien lakien nojalla, tulee tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiön, tapaturmaviraston tai liikennevakuutusyhdistyksen, mikäli se on velvollinen suorittamaan vahingon johdosta korvausta mainittujen lakien nojalla, maksaa näistä kustannuksista myöntämästään korvauksesta sairausvakuutusrahastoon sairausvakuutuksesta maksettua korvausta vastaava määrä. Sama on laki korvauksesta, joka määräytyy tapaturmavakuutusta koskevissa laeissa olevien perusteiden mukaisesti.

29§

Jos työnantaja on järjestänyt palveluksessaan oleville tai heidän perheenjäsenilleen mahdollisuuden saada sairauden tai raskauden ja synnytyksen johdosta tässä laissa tarkoitettua sairaanhoitoa taikka järjestänyt sairauksien ehkäisemistä tarkoittavaa toimintaa, voi kansaneläkelaitos suorittaa työnantajalle kohtuullisen korvauksen tästä aiheutuneista kustannuksista. Mitä edellä on sanottu, sovelletaan myös yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden pakollisesta lääkärintarkastuksesta annetun lain (142/58) 1 §:ssä mainitun säätiön järjestämän hoidon kustannuksiin. Vastaavasti voidaan korvausta suorittaa laivanisännälle jäljempänä 2 momentissa mainituista merimieslain nojalla syntyneistä kustannuksista, milloin näistä ei haeta korvausta sanotun momentin nojalla.


30§

Päivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada, äitiysrahaa viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa ja korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu, uhalla, että etuus muutoin on menetetty. Jos päiväraha on myönnetty määräajaksi ja työkyvyttömyys jatkuu sen jälkeenkin, tulee vakuutetun saadakseen edelleen päivärahaa toimittaa siitä riittävä selvitys edellä mainitussa ajassa. Myöhästymisestä huolimatta voidaan etuus myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.


Jollei myönnettyä päivä tai äitiysrahaa ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ollut vakuutetun nostettavissa, taikka maksettavaksi myönnettyä korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa sen myöntämisestä, on oikeus etuuteen menetetty, mikäli ei erityisestä syystä katsota kohtuulliseksi toisin päättää. Äitiysrahan viimeisen kolmanneksen kohdalla edellä mainittu aika lasketaan jälkitarkastusta varten varatun kahdentoista viikon määräajan päättymisestä.

43§

Kunnallisvaltuuston valitsemien sairausvakuutustoimikunnan jäsenten toimikaudesta ja heidän toimessa pysymisestään on voimassa soveltuvin osin, mitä kunnallisten lautakuntien toimikaudesta ja luottamustoimessa olevien toimessa pysymisestä on kunnallislaissa (642/ 48) säädetty.

56§

Jos on kysymys evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, sairausvakuutustoimikunta voi aikaisemman päätöksen estämättä käsitellä asian uudelleen.

75§

Jos päivä tai äitiysrahan taikka huoltajanlisän määrä päivää kohti päättyy penniä pienempään määrään, pennin osat jätetään ottamatta lukuun.

76a§

Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuksia tämän lain säännöksistä, jotka johtuvat vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1969.

Lain voimaan tullessa sairausvakuutustoimikunnan jäseninä toimivien kunnallisvaltuustojen valitsemien henkilöiden toimikausi jatkuu, kunnes kunnallisvaltuusto on vuoden 1969 aikana valinnut uudet jäsenet heidän sijaansa. Näiden jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes vuonna 1972 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittu valtuusto on tammikuussa 1973 pidettävässä kokouksessa valinnut uudet jäsenet.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.