448/1969

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti, 62 §:n 1 momentti, 63 §, 64 § ja 88 a §:n 1 momentti, näistä 3 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä lokakuuta 1966 annetussa laissa (510/66), 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1957 annetussa laissa (288/57), 26 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1964 annetussa laissa (697/64), 62 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (667/67), 63 ja 64 § sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60) ja 88 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), ja lisätään 30 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:


Työnantaja suorittaa, niin kuin siitä erikseen säädetään työnantajan kansaneläkemaksuna kaksi prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä.

Vakuutusmaksu on yksi ja kolmeneljäsosaa penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä.


26§

Eläkkeen perusosa on 447 markkaa 24 penniä vuodessa.


30§

Milloin puolisoista vain toinen saa eläkettä, luetaan muissa kuin 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vuosituloksi eläkkeensaajan puolison työtulosta kuitenkin vain se osa, joka ylittää 27 §:n 3 momentissa tarkoitetun rajatulon määrän. Mitä työtulolla tässätarkoitetaan, säädetään asetuksella.

59§

Eläkelaitoksen varat, 2 momentissa tarkoitettuja varoja lukuunottamatta, muodostavat eläkerahaston ja lisärahaston. Eläkerahasto on tilivuoden päättyessä korkeintaan yhtä suuri kuin eläkelaitoksen osuus tilivuonna maksetuista tämän lain mukaisista eläkkeistä 60 prosentilla korotettuna. Lisärahastosta siirretään eläkerahastoon määrä, joka tarvitaan viimeksi mainitun rahaston kartuttamiseksi enimmäismääräänsä.


62§

Valtio, kunnat ja eläkelaitos vastaavat kukin omasta osuudestaan eläkkeiden tukiosien kustannuksista. Kunnan osuus määräytyy sen mukaan, mihin kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain (665/67) mukaiseen kantokykyluokkaan se kuuluu, ja on

1 luokassa ............ 7.5 prosenttia
2 '' ............ 10.6 ''
3 '' ............ 13.3 ''
4 '' ............ 16.0 ''
5 '' ............ 18.7 ''
6 '' ............ 21.4 ''
7 '' ............ 24.1 ''
8 '' ............ 26.8 ''
9 '' ............ 29.5 ''
10 '' ............ 32.6 ''

kunnan 2 momentissa sanotulla tavalla lasketusta kustannusosuusperusteesta, kuitenkin niin, ettei osuus jaettuna kunnassa edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa määrättyjen veroäyrien luvulla nouse valtioneuvoston vahvistamaa enimmäismäärää suuremmaksi. Eläkelaitoksen osuus kustannuksista on 19 prosenttia maksettujen tukiosien yhteismäärästä, ja valtio vastaa tukiosien kustannuksista muulta kuin edellä mainitulta osalta.


63§

Eläkkeistä, avustuksista ja muusta tämän lain täytäntöönpanosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset samoin kuin 58 §:ssä tarkoitetut menot suoritetaan, sikäli kuin 62 §:stä ei muuta johdu, eläkelaitoksen varoista.

64§

Valtion tulee viimeistään maksatuksen edellisenä päivänä suorittaa eläkelaitokselle 90 prosenttia arvioidusta osuudestaan maksettaviin tukiosiin.

88a§

Jos tämän lain tai kansaneläkkeen saajalle suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain (446/69) mukaista etua on maksettu aiheettomasti tai määrältään liian suurena, on liikaa suoritettu määrä perittävä takaisin. Mikäli määrä on vähäinen ja muutoinkin, jos sen myöntämisen tai maksamisen ei ole katsottava johtuneen edunsaajan taikka hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tahi törkeästä tuottamuksesta, voidaan kuitenkin perimistoimenpiteistä luopua.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/56) mukaista korotusta ja alennusta toimeenpantaessa pidetään 26 §:n 1 momentissa säädettyä markkamäärää virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 116 vastaavana.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.