444/1969

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Laki lapsen hoitotuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomessa asuvalla lapsella on oikeus hoitotukeen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Hoitotukea ei kuitenkaan suoriteta lapselle, jonka huoltaja kansaneläkelain 1 §:n 2 momentin säännöksen perusteella ei ole kansaneläkelain mukaan vakuutettu.

Hoitotukea suoritetaan lapselle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan jatkuvasti huomattavassa määrin erityisen valvonnan ja hoidon tarpeessa. Lapsi, joka on sokea tai liikuntakyvytön vähintään kuuden kuukauden ajan, on aina oikeutettu hoitotukeen.

Hoitotuki on kansaneläkelain mukaisen hoitolisän suuruinen.

Hoitotukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jota edellisen kuukauden aikana lapsi on täyttänyt kolme vuotta, ja enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää kuusitoista vuotta.

Hoitotuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Hoitotuki lakkautetaan, kun lapsi ei ole enää siihen oikeutettu.

Lapselle, joka on valtion, kunnan tai kuntainliiton sairaalassa tai laitoksessa tahi muussa hoito- tai opetuslaitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään pääasiallisesti julkisia varoja, ei makseta hoitotukea sen kuukauden alusta lukien, jota edellisen kuukauden aikana sairaalassa tai laitoksessa olo on kestänyt kolme kuukautta. Laki on sama hoitotuen maksamisesta lapselle, joka on edellä tarkoitetun sairaalan tai laitoksen toimesta ja kustannuksella sijoitettu hoitoon muualle.

Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa kansaneläkelaitos noudattaen hallinnon osalta, mitä kansaneläkelaissa on säädetty.

Hoitotuesta aiheutuvat kustannukset jaetaan siten, että valtio suorittaa niistä 30 prosenttia ja kansaneläkelaitos 70 prosenttia. Valtion osuuden suorittamisesta kansaneläkelaitokselle on vastaavasti voimassa, mitä on säädetty valtion osuuden suorittamisesta kansaneläkkeen tukiosakustannuksista kansaneläkelaitokselle.

Tämän lain mukaisesta toiminnasta aiheutuvat hallintokulut luetaan kansaneläkelaitoksen hallintokustannuksiksi.

Hoitotuki on vapaa valtiolle ja kunnalle tulon perusteella suoritettavista veroista.

Jos lapsi ei ole holhoojansa huollettavana, kansaneläkelaitos voi sosiaalilautakuntaa kuultuaan päättää, eitä hoitotuki maksetaan henkilölle, jonka huollossa lapsi on. jos hoitotuen maksamista sen nostamiseen oikeutetulle henkilölle ei erityisestä syystä voida pitää tarkoituksenmukaisena, kansaneläkelaitos voi päättää, että hoitotuki maksetaan sosiaalilautakunnalle tai sosiaalilautakunnan suostumuksella sopivalle henkilölle.

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkelain 35―40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 ja 79―88 a §:ssä on säädetty.

10§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

11§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Lapselle, joka tämän lain voimaan tullessa on oikeutettu hoitotukeen, suoritetaan hoitotuki lain voimaantulosta lukien, jos sitä on haettu ennen 1 päivää tammikuuta 1971.

Ennen lain voimaantuloa kansaneläkelaitoksen on hyvissä ajoin ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin lain täytäntöönpanoa varten.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.