436/1969

Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1969

Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 23 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1966 annetussa laissa (442/66):

Yleisiä säännöksiä.

Tässä asetuksessa tarkoitettua myyntiä saa harjoittaa:

1) erillisestä, yksinomaan kioskikauppaa varten varustetusta myyntitilasta myyntiaukon kautta sen ulkopuolella olevalle henkilölle;

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta;

3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varatusta tilasta; sekä

4) myyntiautomaatista.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, saa kioskikauppaan verrattavana kauppana harjoittaa kausiluontoisten tavaroiden myyntiä ulkona olevasta myyntipaikasta siten kuin siitä jäljempänä säädetään.

Myyntiautomaatilla tarkoitetaan laitetta, josta ostaja sijoittamalla siihen rahaa saa haluamansa tavaran.

Tämä asetus ei koske:

1) kauppaa, jonka aukioloajasta säädetään vähittäiskaupan liikeajasta annetussa laissa;

2) markkina-, tori-, halli- ja liikkuvaa kauppaa;

3) majoitus- ja ravitsemisliikkeestä tapahtuvaa myyntiä;

4) moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

5) lentoasemalla ja satamassa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatulla alueella sekä liikennevälineessä matkustajien tarpeeksi tapahtuvaa myyntiä; eikä

6) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä.

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain nojalla tehtävästä elinkeinoilmoituksesta sekä kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta on säädetty erikseen.

Ennen kuin 1 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu myynti aloitetaan, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisipiirin päällikölle. Ilmoituksessa on mainittava liikkeenharjoittajan nimi tai toiminimi ja osoite, minkä lisäksi ilmoitukseen on liitettävä selvitys myyntipaikan tai -laitteen rakenteesta ja sijainnista.

Myynnin lopettamisesta on sen harjoittajan viivytyksettä tehtävä ilmoitus edellä mainitulle viranomaiselle.

Myynnin aloittamista ja lopettamisia koskevasta ilmoituksesta on asianomaiselle annettava todistus.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa on säädetty, on asetuksen 1 §:ssä tarkoitetun myyntipaikan tai -laitteen rakenteeltaan ja sijainniltaan täytettävä ne vaatimukset, mitkä sille terveydenhoidon, työsuojelun, paloturvallisuuden, liikenteen ja yleisen järjestyksen osalta tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty.

Myytävät tavarat.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1―2 kohdissa tarkoitetuista myyntipaikoista saa 7 §:ssä mainituin poikkeuksin myydä terveydenhoitoasetuksen (55/67) mukaan tällaisista myyntipaikoista myytäväksi sallittuja elintarvikkeita, tupakkavalmisteita, tupakointivälineitä, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjoja, karttoja, kirjoitusvälineitä ja -tarvikkeita, postimerkkejä, paperinenäliinoja ja -pyyhkeitä, kukkia, matkamuistoesineitä, valokuvausfilmejä, salamavalolamppuja, taskulamppuja, polttimia, paristoja, sulakkeita, huokeahintaisia leikkikaluja, pelikortteja, aurinkolaseja, ensiaputarvikkeita, sukkia, hautakoristeita ja -tarvikkeita, hieno- ja kylpysaippuoita, partavaahdokkeita, partateriä, peilejä, hiusneuloja ja -solkia, hiusverkkoja, kampoja, hammastahnaa, hammasharjoja, terveyssiteitä, ehkäisyvälineitä ja vanua. Edellä mainittujen tavaroiden lisäksi kyseisistä myyntipaikoista saa myydä pääsylippuja, ohjelmia, matkalippuja, aikatauluja ja arpoja sekä välittää veikkausta.

Leirintä, lomakylä tai muulla niihin verrattavalla ulkoilua varten varatulla alueella sijaitsevasta 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta myyntipaikasta saa edellä 1 momentissa mainittujen tavaroiden lisäksi myydä leirintävarusteita, kalastustarvikkeita, uima- ja hiihtovarusteita, hiusten pesuaineita, aurinkoöljyjä ja -voiteita sekä puhdistusvälineitä ja -tarvikkeita.

Oppilaitoksessa sijaitsevasta 1 §:n 1 momentin 1―2 kohdissa tarkoitetusta oppilaiden käyttöön varatusta myyntipaikasta saa myydä oppikirjoja, kirjoitusvälineitä ja -tarvikkeita, opiskeluvälineitä, sanoma- ja aikakauslehtiä, postimerkkejä sekä paperinenäliinoja ja -pyyhkeitä. Sisäoppilaitoksessa saa kuitenkin lisäksi myydä6 §:n 1 momentissa mainittuja tavaroita.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta saa myydä terveydenhoitoasetuksen mukaan tällaisesta myyntilaitteesta myytäväksi sallittuja elintarvikkeita, tupakkavalmisteita, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kukkia sekä ohjelmia.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta myyntipaikasta saa myydä ajoneuvojen, veneiden, öljyvalaisimien ja -lämmittimien sekä nestekaasun käyttöön liittyviä tarvikkeita, leirintävarusteita, kalastustarvikkeita, suksivoiteita, tupakkavalmisteita, sanoma. ja aikakauslehtiä, karttoja, paperinenäliinoja ja -pyyhkeitä, kukkia, matkamuistoesineitä, valokuvausfilmejä, salamavalolamppuja, taskulamppuja, polttimia, paristoja, sulakkeita, huokeahintaisia leikkikaluja, aurinkolaseja, ensiaputarvikkeita, sukkia, hieno- ja kylpysaippuoita, partavaahdokkeita, partateriä, kampoja, hammastahnaa, hammasharjoja, terveyssiteitä, ehkäisyvälineitä ja vanua sekä terveydenhoitolautakunnan luvalla virvoitusjuomia, makeisia ja jäätelöä sekä lisäksi välittää veikkausta.

Leirintä, lomakylä tai muulla niihin verrattavalla ulkoilua varten varatulla alueella sijaitsevasta 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta myyntipaikasta saa edellä 1 momentissa mainittujen tavaroiden lisäksi myydä 6 §:n 1 ja 2 momentissa mainittuja tavaroita.

Myyntiautomaatista saa myydä sellaisia tavaroita, jotka niiden laadun, pakkauksen, arvon ja muiden sellaisten seikkojen puolesta soveltuvat automaatista myyntiin.

10§

Asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta myyntipaikasta saa myydä veneitä, katiskoja, joulukuusia ja karnevaalitarvikkeita sekä taimia, multaa ja kasvuturvetta.

11§

Milloin myyntipaikasta tai -laitteesta myydään elintarvikkeita, on elintarvikkeiden myynnissä, ja milloin elintarvikkeiden ohella- pidetään kaupan muita tavaroita, myös niiden osalta, noudatettava, mitä terveydenhoitolaissa (469/65) ja -asetuksessa säädetään ja mitä terveydenhoitolautakunta on tavaroiden myynnistä määrännyt.

Liikkeen harjoittaminen.
12§

Tässä asetuksessa tarkoitettua kauppaa saa harjoittaa kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina.

13§

Tässä asetuksessa tarkoitetun liikkeen harjoittajan tulee pitää myyntipaikalla tai -laitteesa nimensä tai toiminimensä näkyvissä.

14§

Sen, joka myy myyntiautomaatista, on huolehdittava siitä, että se on jatkuvasti kunnossa. Jos automaatti joutuu epäkuntoon, on tämä automaattiin selvästi tehtävällä merkinnällä ilmoitettava.

Erityisiä säännöksiä.
15§

Milloin tässä asetuksessa tarkoitetun liikkeen harjoittaja on laiminlyönyt noudattaa liikettä koskevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos liikkeessä on esiintynyt väärinkäytöksiä tai sen toiminta aiheuttanut järjestyshäiriöitä, poliisipiirin päälliköllä on valta antaa asianomaiselle varoitus. Jos rikkomukset ovat vakavanlaatuisia taikka ne varoituksesta huolimatta jatkuvat tai uusiintuvat, lääninhallitus voi poliisi-viranomaisen esityksestä, kuultuaan liikkeenharjoittajaa, sulkea liikkeen määräajaksi tai kokonaan, rajoittaa liikkeen aukioloaikaa tahi kieltää määrätyn tavaran myynnin.

16§

Viranomaisen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen saadaan hakea muutosta, niin kuin siitä on erikseen säädetty. Varoitusta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.

Edellä 15 §:ssä tarkoitettua päätöstä noudatettakoon valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

17§

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon sakolla, jollei rikoksesta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta.

18§

Poliisipiirin päällikön on pidettävä piirissään olevista 1 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista myyntipaikoista kortistoa tai muuta luetteloa.

19§

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, on noudatettava, mitä eri tavarain kaupaksi pitämisestä tai myymisestä on säädetty.

20§

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

21§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1969. Asetuksen soveltamista varten tarvittaviin valmistaviin toimenpiteisiin voidaan kuitenkin ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Sen, joka tämän asetuksen voimaantullessa harjoittaa asetuksen 1 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettua liikettä, on viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta kirjallisesti ilmoitettava poliisipiirin päällikölle nimensä tai toiminimensä sekä annettava selvitys siitä, missä hän liikettä harjoittaa.

Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.