435/1969

Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1969

Laki vähittäiskaupan liikeajasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivinä kello kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä aikana, paitsi lauantaisin ja kirkollisten juhlapäivien sekä itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän aattoina kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aikana.

Mitä tässä laissa on säädetty ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittamisesta koskee myös sellaisen liikehuoneiston aukioloa, josta tällaista kauppaa harjoitetaan.

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä ei ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa, mikäli 3―6 §:n säännöksistä ei muuta johdu.

Joulun, uudenvuoden, pääsiäisen, helluntain ja juhannuksen aattona ei vähittäiskauppaa saa harjoittaa kello viidentoista jälkeen.

Edellä 2 §:n 1 momentissa mainittuina päivinä saa kukkien vähittäiskauppaa harjoittaa kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aikana.

Elintarvikkeiden vähittäiskauppaa saa harjoittaa yhtenä useammasta peräkkäin sattuvasta 2 §:n 1 momentissa mainitusta päivästä kello kahdeksan ja kello kahdentoista välisenä aikana.

Sinä aikana, jolloin vähittäiskauppaa tämän lain nojalla ei saa harjoittaa, älköön tavaroita huutokaupallakaan tarjottako myytäväksi, ellei poliisipiirin päällikkö ole määräämillään ehdoilla antanut siihen määrättyä tilaisuutta varten erityistä lupaa.

Poliisipiirin päälliköllä on oikeus määräämillään ehdoilla antaa lupa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun liikehuoneiston aukioloon 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä sellaisen näyttelyn järjestämistä varten, jonka yhteydessä ei tapahdu myyntiä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi, milloin erityiset syyt sitä puoltavat, myöntää määrääminsä ehdoin poikkeuksia siitä, milloin ammattimaista vähittäiskauppaa saadaan harjoittaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asioiden valmistelevaa käsittelyä varten kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, johon kauppa- ja teollisuusministeriötä edustavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista yhden tulee edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä sekä muiden kauppaa, sen palveluksessa olevia työntekijöitä ja kuluttajia. Neuvottelukunnan jäsenille määrätään henkilökohtaiset varamiehet. Neuvottelukuntaan sovelletaan valtion komiteoita koskevia määräyksiä.

Tämä laki ei koske:

1) apteekkeja;

2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla sekä liikennevälineissä matkustajien tarpeeksi tapahtuvaa myyntiä;

3) kioski- ja siihen verrattavaa kauppaa sekä automaattikauppaa;

4) markkina- ja torikauppaa;

5) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä; sekä

6) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa.

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon sakolla.

Tämän lain noudattamisen valvonta kuuluu poliisiviranomaisille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1969, ja sillä kumotaan kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloajasta 2 päivänä elokuuta 1946 annettu laki (606/46), kuitenkin niin, että milloin kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä tai määräyksellä on myönnetty oikeus pitempään aukioloaikaan kuin tässä laissa on säädetty, tällainen oikeus on edelleen voimassa kuuden kuukauden ajan lain voimaan tulosta lukien.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lakia kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloajasta sovelletaan tämän lain voimaan tulon jälkeenkin vuoden 1971 loppuun saakka parturin- ja kähertäjänliikkeisiin, kuitenkin niin, että sanotun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut poikkeusluvat myöntää sosiaali- ja terveysministeriön asemesta kauppa- ja teollisuusministeriö.

Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.