327/1969

Annettu Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1969

Torjunta-ainelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Torjunta-aineilla tarkoitetaan tässä laissa sellaisia aineita ja valmisteita, joita voidaan käyttää maa- ja metsätaloudessa seka maa- ja metsätalouden tuotteissa ja kotitaloudessa esiintyvien tuhoeläinten, tuhosienien ja rikkakasvien torjuntaan, sekä sellaisia kasvunsäätäjiä, joita käytetään viljelykasvien käsittelyyn.

Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökelpoisuuden tarkastusta, käyttöä, valmistusta, maahantuontia, kauppaa, säilytystä ja kuljetusta sekä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näiden aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille ja -maalle sekä luonnolle.

Käyttötarkoituksen mukaan jaettuina kuuluvat torjunta-aineisiin:

1) sellaiset aineet, aineseokset ja valmisteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi viljelykasveja ja kasvavia pensaita sekä näistä saatu.ja tuotteita vahingoittavien kasvitautien ja tuhoeläinten torjuntaan ja hävittämiseen;

2) rikkaruohojen torjuntaan ja hävittämiseen käytettävät aineet ja valmisteet;

3) viljelykasvien käsittelyyn käytettävät kasvunsäätäjät, joihin luetaan siementen ja pistokkaiden tai muiden kasvinosien itämiseen ja juurtumiseen sekä muuhun kasvuun ja kehitykseen, kuten kukintaan ja tuleentumiseen, edistävästi tai ehkäisevästi vaikuttava aineet, eivät kuitenkaan lannoitteet;

4) vesakkojen ja muun haitallisen kasvillisuuden ja haitallisten vesikasvien hävittämiseen tarkoitetut aineet;

5) sellaiset aineet, aineseokset ja valmisteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kasvavia puita ja puiden taimia sekä puutavaraa vahingoittavien kasvitautien ja tuhoeläinten torjuntaan ja hävittämiseen, samoin kuin puutavaran käsittelyyn ja suojaukseen tarkoitetut aineet, lukuunottamatta sahatavaran ja muiden puusta jalostettujen tuotteiden käsittelyyn ja suojaukseen käytettäviä aineita;

6) asunnoissa, karjasuojissa, varastoissa ja muissa sisätiloissa sekä rakenteellisissa laitteissa esiintyvien tuhoeläinten torjuntaan käytettävät aineet;

7) kärpäshävitteet ja hyönteisten karkoitusaineet; sekä

8) muut valmisteet,.jotka käyttötarkoituksen puolesta voidaan rinnastaa 1―7 kohdassa mainittuihin torjunta-aineisiin.

Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteydessä on kasvinsuojelulaitos, jonka järjestysmuodosta säädetään asetuksella.

Edellä 3 §:ssä tarkoitettujen torjuntaaineiden tarkastuksen niiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden toteamiseksi suorittaa kasvinsuojelulaitos. Näiden aineiden fysikaalisen ja kemiallisen tarkastuksen suorittaa valtion maatalouskemian laitos.

Kasvinsuojelulaitoksen asiana on valvoa torjunta-aineiden valmistusta, kauppaa ja maahantuontia sekä alan työliikkeiden toimintaa ja tehdä tarvittaessa maatalousministeriölle esitys torjunta-aineiden sallituista pitoisuuksista sekä myyntipäällyksien yleisistä varoitusmerkinnöistä. Kasvinsuojelulaitos valvoo myös muiden torjunta-aineista annettujen määräysten noudattamista.

Valtioneuvosto voi määrätä valtion muun laitoksen tai viranomaisen kasvinsuojelulaitoksen ohella suorittamaan sille 1 momentin mukaan kuuluvia tehtäviä.

Torjunta-aineeksi tarkoitettua valmistetta ei saa myydä tai muutoin kulutukseen luovuttaa, ennen kuin kasvinsuojelulaitos on hakemuksesta antanut siihen luvan.

Kasvinsuojelulaitoksen päätöksestä saa valittaa maatalousministeriölle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista lukien.

Valmistetta, joka sisältää myrkkylainsäädännössä tarkoitettua ensimmäisen tai toisen luokan myrkkyä, ei saa pitää kaupan ennen kuin sosiaali- ja terveysministeriö on maatalousministeriön esityksestä julistanut valmisteen käytön torjunta-aineena sallituksi. Näistä torjunta-aineista on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, voimassa, mitä myrkyistä on erikseen säädetty.

Maatalousministeriö voi kasvinsuojelulaitosta kuultuaan kieltää sellaisen torjuntaaineen kaupan pitämisen ja käytön, joka on todettu vahingolliseksi kasvillisuudelle tai eläimille tahi ilmoitettuun tarkoitukseensa sopimattomaksi tai tehottomaksi.

Asiantuntijaelimeksi torjunta-aineita koskevissa asioissa valtioneuvosto asettaa maatalousministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan torjunta-ainelautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä. Lautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkemmin asetuksella.

Kasvinsuojelulaitoksen toimituksista ja tutkimuksista sekä sen antamista toimituskirjoista ja lausunnoista suoritettavista maksuista säädetään asetuksella. Maksut määrä.tään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

Edellä 4 §:ssä mainituilla viranomaisilla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvontaa varten päästä torjunta-aineiden valmistus-, varasto- ja myyntipaikkaan sekä suorittaa siellä tarkastuksia ja tutkimuksia samoin kuin tarvittaessa ottaa torjunta-aineista korvauksetta tarpeelliset näytteet. Valvontaviranomainen on oikeutettu saamaan valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, missä tarkoituksessa elinkeinonharjoittaja on velvollinen pitämään vahvistettua valmistus-, varasto- ja myyntikirjanpitoa.

Valvontaviranomainen tai tutkimuksen toimittaja ei saa sivullisille ilmoittaa eikä yksityisesti hyödykseen käyttää valvontatoimessa tietoonsa saamiaan elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksia.

10§

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä 9 §:ssä tarkoitetusta vaitiolovelvollisuudesta tai torjunta-aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, kaupasta, säilytyksestä, kuljetuksesta ja käytöstä, tuomittakoon, jollei muualla laissa ole ankarampaa rangaistusta säädetty, sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen. Rangaistuksen ohella voidaan vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä maahantuotu, täällä valmistettu, hallussa pidetty, kuljetettu tai kaupaksi tarjottu tavara taikka sen arvo sekä rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomita valtiolle menetetyksi.

11§

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta l969, ja sillä kumotaan kasvinsuojeluaineista 27 päivänä huhtikuuta 1951 annettu laki (261/51) ja sen nojalla annetut määräykset. Kuitenkin on sillä, joka viimeksi mainitun lain nojalla on saanut luvan pitää kaupan torjunta-ainetta, oikeus myydä sitä kolmen vuoden aikana sanotusta voimaantulopäivästä lukien. Tämän lain perusteella tapahtuvasta, aikaisemman lain nojalla annetun myyntiluvan uudistamisesta ei peritä 7 §:ssä tarkoitettuja maksuja.

Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Martti Miettunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.