152/1969

Annettu Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 1969

Veneliikenneasetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 28 päivänä helmikuuta 1969 annetun veneliikennelain (151/69) 2, 3, 11 ja 12 §:n nojalla:

1 luku

Veneiden rakenne, varusteet ja käyttö

Tämän asetuksen 7 §:n mukaan rekisteröitävän moottoriveneen tulee runkonsa rakenteen ja koon, koneistonsa sekä laitteidensa ja varusteidensa puolesta olla turvallinen niillä kulkuvesillä ja olosuhteissa, missä sitä käytetään. Sen on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

kuljettajan paikan tulee olla niin sijoitettu, että siitä on esteetön näkyvyys ja että siitä voidaan hallita veneen suunta ja vauhti;

moottorin pakoputken tulee olla niin asennettu, ettei palonvaaraa synny;

polttoainesäiliöiden täyttö ja ilma-aukkojen tulee olla niin sijoitettu sekä polttoainejohtojen rakenteeltaan sellaiset, ettei polttoainetta pääse valumaan veneeseen; ja

konesuojan ja muitten sellaisten umpitilojen, joihin polttoainetta tai herkästi syttyvää kaasua voi päästä kertymään, tulee olla tehokkaasti tuuletettuja.

Rekisteröitävässä perämoottoriveneessä tulee olla ruoriratasohjaus.

Julkisesti kaupan pidettävien tai tilauksesta valmistettavien vakiomallisten veneiden, venemoottoreiden ja venetarvikkeiden tulee rakenteeltaan ja laadultaan olla käyttötarkoitukseensa nähden turvallisia.

Erityisesti tulee

moottoriveneen vastata edellä 1 §:n 1 momentissa rekisteröitävälle veneelle asetettuja vaatimuksia; sekä

alle 4,5 metrin pituisen veneen, lukuunottamatta tavallista puista soutuvenettä ja ilmeisesti vain kilpailukäyttöön tarkoitettua venettä, olla varustettu sellaisin ilmasäiliöin tai kelluvuuden turvaavin täyttein, että se vedellä täytyttyäänkin pystyy pitämään pinnalla siinä olleet henkilöt. Jolleivät tällaisen veneen rakenne tai kellumisominaisuudet muutoin tarjoa pelastautumiseen tarvittavia tarttumakohtia, on sellaisia veneen ulkopintaan järjestettävä.

Milloin merenkulkuhallitus katsoo, että jokin tässä pykälässä tarkoitettu vene, moottori tai tarvike ei täytä sille asetettavia vaatimuksia, merenkulkuhallituksella on valta valmistajaa tai maahan tuojaa kuultuaan kieltää valmisteen pitäminen julkisesti kaupan.

Rekisteröitävässä moottoriveneessä tulee sen liikkeellä ollessa olla

a) airot tai mela sekä ankkuri köysineen ja venehaka;

b) tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamista varten;

c) helposti käsille saatavia pelastusliivejä tai muita kellumavälineitä niin paljon, että niiden avulla kaikki veneessä olevat henkilöt voivat pysytellä veden pinnalla; sekä

d) avoimia perämoottoriveneitä lukuun ottamatta, jauhe- tai hiilihapposammutin tai muu nestepalojen sammutukseen sopiva sammutinlaite.

Kulkuvaloista ja nestekaasulaitteista noudatettakoon, mitä niistä on erikseen säädetty.

Rekisteröitävää moottorivenettä saa kuljettaa vain henkilö, joka on 15 vuotta täyttänyt.

Valonheitintä tai äänimerkkilaitetta älköön käytettäkö niin, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muille vesillä liikkuville tai rannalla oleville.

Älköön veneen moottoria käytettäkö ilman äänenvaimennusta.

Tämän asetuksen säännöksistä voi poliisipiirin päällikkö myöntää tilapäisiä helpotuksia, mikäli on kysymys ennakolta ilmoitetusta veneurheilutilaisuudesta.

2 luku

Moottoriveneiden rekisteröiminen

Perämoottorivene, jonka moottorin teho valmistajan ilmoituksen mukaan on enemmän kuin 20 hevosvoimaa, ja sisämoottori- tai sisäperämoottorivene, jonka vastaava teho on enemmän kuin 50 hevosvoimaa, on ennen sen käyttöön ottamista omistajan ilmoitettava sen läänin lääninhallituksessa pidettävään moottorivenerekisteriin, jonka alueella vene pääasiallisesti on tarkoitettu käytettäväksi. Apumoottorilla varustettua purjevenettä sekä moottoripurjevenettä ei omistaja ole velvollinen ilmoittamaan rekisteriin.

Omistajan pyynnöstä voidaan moottorivenerekisteriin merkitä koneteholtaan edellisessä momentissa tarkoitettua pienempikin vene sekä apumoottorilla varustettu purjevene ja moottoripurjevene. Näin rekisteröityyn veneeseen on sovellettava, mitä rekisteröitävästä veneestä on säädetty.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske valtion tai kunnan omistamaa tai kauppaaluksena katsastettavaa tai sellaiseen alukseen kuuluvaa venettä eikä ulkomaalaista venettä, joka vain tilapäisesti on Suomessa.

Moottorivenerekisteriin on merkittävä:

a) veneen tyyppi ja veneelle ehkä annettu nimi;

b) rungon suurin pituus ja leveys, rakennusaine ja -vuosi sekä veneen arvioitu suurin henkilöluku;

c) moottorin tai moottoreiden tyyppi, merkki, vuosimalli, numero, polttoaine ja valmistajan ilmoittama teho hevosvoimina;

d) veneen arvioitu suurin nopeus;

e) omistajan täydellinen nimi, syntymäaika, arvo tai ammatti ja postiosoite; sekä

f) kunta, jonka alueella vene pääasiallisesti on tarkoitettu käytettäväksi.

Veneen rekisteriin merkitsemisestä annetaan omistajalle merenkulkuhallituksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu rekiseritodistus, joka on pidettävä mukana veneellä liikuttaessa.

Veneitä tai moottoreita valmistavalle tai myyvälle taikka korjaavalle liikkeelle lääninhallitus voi antaa rekisteritodistuksen, jossa mainittua tunnusta liike on oikeutettu käyttämään koeajossa, esittelyssä tai muussa veneitten valmistukseen, korjaukseen tai kauppaan välittömästi liittyvässä siirrossa.

10§

Jos moottorivenerekisteriin merkityissä seikoissa tapahtuu muutos, on siitä kuukauden kuluessa ilmoitettava asianomaiselle lääninhallitukselle.

Jos rekisteriin merkitty vene tuhoutuu tai tulee käyttökelvottomaksi, omistajan on viipymättä ilmoitettava siitä lääninhallitukselle ja samalla palautettava rekisteritodistus.

Jos vene siirretään pysyvästi toisen läänin alueella käytettäväksi, omistajan on tehtävä uusi rekisteri-ilmoitus asianomaiseen lääninhallitukseen.

Ilmoitukset moottorivenerekisteriin saadaan lähettää postitse maksetussa kirjeessä lääninhallitukselle.

11§

Saatuaan rekisteritodistuksen veneen omistajan on viipymättä varustettava veneensä todistuksen osoittamilla tunnuksilla, joissa numeron edessä tulee olla numeroiden kokoinen kirjain

A, jos vene on rekisteröity Uudenmaan lääninhallituksessa ja sitä pääasiallisesti käytetään Helsingin kaupungin alueella,

U, jos vene on rekisteröity Uudenmaan lääninhallituksessa ja sitä pääasiallisesti käytetään muualla läänin alueella,

T, jos vene on rekisteröity Turun ja Porin lääninhallituksessa,

H, jos vene on rekisteröity Hämeen lääninhallituksessa,

R jos vene on rekisteröity Kymen lääninhallituksessa,

M jos vene on rekisteröity Mikkelin lääninhallituksessa,

K, jos vene on rekisteröity Kuopion lääninhallituksessa,

S, jos vene on rekisteröity Pohjois-Karjalan lääninhallituksessa,

X, jos vene on rekisteröity Keski-Suomen lääninhallituksessa,

V, jos vene on rekisteröity Vaasan lääninhallituksessa,

O, jos vene on rekisteröity Oulun lääninhallituksessa,

L, jos vene on rekisteröity Lapin lääninhallituksessa, tai

ÅL, jos vene on rekisteröity Ahvenanmaan lääninhallituksessa.

Tunnukset on sijoitettava joko veneen kummallekin sivulle tai kannelle siten, että ne hyvin näkyvät veneen kummallekin puolelle. Kirjainten ja numeroiden tulee tunnuskilpiä käytettäessä olla mustat valkoisella pohjalla ja sivuille sijoitettuina sen väriset, että ne hyvin erottuvat sivun väristä.

Numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 7,5 senttimetriä ja viivaleveyden vähintään 1,5 senttimetriä, niiden välin vähintään 2 senttimetriä sekä kirjaimen ja numeron välin vähintään 4 senttimetriä. Tunnuskilven tulee olla suorakaiteen muotoinen, vähintään 12 senttimetrin korkuinen ja ulottua vähintään 2,5 senttimetriä tunnuksen kummallekin puolelle.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

12§

Mitä tässä asetuksessa sanotaan moottoriveneestä, koskee myös muuta koneellista vesikulkuneuvoa.

Tämä asetus ei koske puolustuslaitoksen, rajavartiolaitoksen eikä poliisin käytössä olevaa venettä.

13§

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Merenkulkuhallitus voi myöntää helpotuksia tämän asetuksen määräyksistä, milloin niitten soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.

14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1969 ja sillä kumotaan nopeakulkuisista moottorialuksista annetun lain toimeenpanosta 17 päivänä heinäkuuta 1925 annettu asetus (257/25) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen voimaan tullessa rekisteriin merkityn veneen rekisteröinti jää edelleen voimaan, jos vene tämän asetuksen mukaan on rekisteröitävä.

Mitä 1 §:ssä on säädetty ruoriratasohjauksesta, sovelletaan veneeseen, joka on valmistunut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, vasta vuoden 1971 alusta.

Mitä 2 §:ssä on säädetty kellumasäiliöistä ja -täytteistä sekä tarttumakohdista sovelletaan vasta vuoden 1971 alusta.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.