10/1969

Annettu Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 1969

Puoluelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Puolueella tarkoitetaan tässä laissa oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä.

Puolueena rekisteröidään kirjallisesta hakemuksesta yhdistys,

1) jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen,

2) jolla on vähintään 5 000 kansanedustajain vaaleissa vaalioikeutettua kannattajaa,

3) jonka säännöt turvaavat kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa ja

4) jolla on säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseksi laadittu, yhdistyksen valtiollisessa toiminnassa noudatettavat periaatteet ja tavoitteet ilmaiseva yleisohjelma.

Toisen yhdistyksen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä ei voida rekisteröidä puolueena.

Puolueen rekisteröiminen toimitetaan maksutta.

Rekisteröimishakemukseen on liitettävä:

1) ote yhdistysrekisteristä;

2) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös voimassa olevista säännöistä;

3) yleisohjelma; ja

4) oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia kortteja käyttäen laadittu luettelo puolueen kannattajista.

Luettelokortissa tulee olla:

1) kannattajan henkilötiedot;

2) hänen vakuutuksensa, että hän on vaalioikeutettu kansanedustajain vaaleissa;

3) päiväys, joka ei saa olla yhtä vuotta vanhempi, sekä

4) kannattajan omakätinen allekirjoitus.

Rekisteröidyn puolueen nimeen lisätään ''r.p.'' lyhennyksenä sanoista ''rekisteröity puolue'',''registrerat parti''.

Puolueen nimen yhteydessä ei käytetä yhdistyksen rekisteröimistä osoittavia merkintöjä.

Puolueen on ilmoitettava sääntöjensä ja yleisohjelmansa muuttamisesta oikeusministeriölle. Sääntöjen muutos on voimassa vasta kun se on merkitty puoluerekisteriin.

Puolueen sääntöihin tehty muutos on merkittävä puoluerekisteriin, mikäli säännöt muutoksen jälkeenkin vastaavat tässä laissa säädettyjä edellytyksiä.

Puolue, jonka ehdokkaista ketään ei ole valittu edustajaksi viimeksi toimitetuissa eikä niitä edeltäneissä kansanedustajain vaaleissa, poistetaan rekisteristä. Laki on sama, jos puolue on lakannut olemasta rekisteröitynä yhdistyksenä.

Puolue voidaan poistaa rekisteristä myös oman hakemuksensa perusteella.

Oikeusministeriön päätöstä puoluerekisteriin merkitsemistä ja siitä poistamista koskevassa asiassa on valituksesta huolimatta noudatettava, kunnes valitus on ratkaistu.

Puolueen taloudesta pidettävä kirjanpito on järjestettävä soveltuvin osin siten kuin voimassa olevassa kirjanpitolaissa on kolmanteen ryhmään kuuluvien kirjanpitovelvollisten osalta säädetty. Puolueen on toimitettava tilinpäätöstaseensa yhden kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu, oikeusministeriölle tiedoksi. Taseet on kahden, puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön allekirjoitettava.

Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan eduskunnassa edustettuna olevalle puolueelle myöntää avustusta sen säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Avustus on jaettava puolueiden viimeksi toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa saamien edustajanpaikkojen lukumäärien osoittamassa suhteessa.

Valtionavustuksen käyttämisestä on puolueen tehtävä valtioneuvoston antamien määräysten mukainen tilitys. Viranomaisella, jonka asiana on valvoa valtionavustuksen ehtojen noudattamista on oikeus tarkastaa vain sanottuna avustuksena annettujen varojen käyttöä.

10§

Valtion viranomaisen sekä valtion tai sen määräämisvallassa olevan yhteisön tai laitoksen on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.

11§

Puolueelta, joka laiminlyö tämän lain mukaan sille kuuluvan velvoituksen, voidaan pidättää edellä 9 §:ssä tarkoitettu avustus, kunnes velvoitus on täytetty.

12§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1969.

Lain voimaan tullessa merkitään puoluerekisteriin viran puolesta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y., Keskustapuolue r.y., Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ― Demokratiska Förbundet för Finlands Folk r.y., Kansallinen Kokoomus r.y., Svenska folkpartiet i Finland r.f., Liberaalinen Kansanpuolue r.y., Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto r.y., Suomen Maaseudun Puolue r.y. ja Suomen Kommunistinen Puolue ― Finlands Kommunistiska Parti r.y., mutta on sanottujen puolueiden kolmen kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta toimitettava oikeusministeriölle 3 §:n 1 momentin 1―3 kohdissa tarkoitetut selvitykset uhalla, että ne muutoin poistetaan rekisteristä.

Mikäli jotkin puoluerekisteriin merkityistä puolueista ovat toisiinsa sellaisessa suhteessa, kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan, pidetään niitä tässä laissa puolueista annettuja säännöksiä sovellettaessa yhtenä puolueena.

Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 1969

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Vt. oikeusministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.