775/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Valtion perhe-eläkelain voimaanpanolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion perhe-eläkelaki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Valtion perhe-eläkelain säännöksiä soveltaen suoritetaan kuitenkin perhe-eläkettä myös sellaisen henkilön jälkeen, joka on kuollut 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa.

Valtion perhe-eläkelaissa tarkoitettuna edunjättäjänä, jonka jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä sanotun lain mukaisesti, pidetään myös:

1) henkilöä, jolla valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta ei ole oikeutta valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen; ja

2) henkilöä, joka kuollessaan sai valtion varoista ennen valtion eläkelain voimaantuloa sattuneen eläketapahtuman johdosta myönnettyä virkamieseläkettä, ylimääräisen toimenhaltijan eläkettä tai valtion työntekijän eläkettä taikka virkamieseläkkeistä säädettyjen perusteiden mukaisesti myönnettyä vakinaista eläkettä tai, jollei eläkettä vielä ollut myönnetty, jolla kuollessaan oli oikeus edellä tarkoitettuun eläkkeeseen.

Myönnettäessä perhe-eläkettä 2 §:ssä tarkoitetun edunjättäjän jälkeen edunjättäjän oikeus eläkkeeseen, eläkkeen perusteena oleva palkka ja eläkeaika määräytyvät valtion eläkelain ja sen voimaanpanolain säännösten mukaisesti kuitenkin niin, että 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun edunjättäjän eläkkeen perusteena olevana palkkana pidetään sitä palkkaa, jonka mukaan edunjättäjän oma eläke kuolinhetkellä määräytyi tai, jollei sitä vielä ollut myönnetty, olisi määräytynyt.

Milloin henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on edunjättäjä, jonka jälkeen on säädetty suoritettavaksi valtion varoista perhe-eläke, hautausapu tai hautauskustannusten korvaus, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä, hautausapua tai hautauskustannusten korvausta aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hän ennen kuolemiaansa ja viimeistään vuoden 1969 loppuun mennessä kirjallisesti ilmoittaa niin haluavansa. Tämän ilmoituksen saa peruuttaa.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu henkilö kuolee ennen vuoden 1969 loppua tekemättä siinä mainittua ilmoitusta, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä, hautausapua tai hautauskustannusten korvausta aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hänen jälkeensä ei ole jäänyt ketään, jolla olisi oikeus valtion perhe-eläkelain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Milloin sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltija taikka tällaisesta virasta tai toimesta eläkkeellä oleva henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on hänen kanssaan tehdyn sopimuksen nojalla edunjättäjä, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä, hautausapua tai hautauskustannusten korvausta sanotun sopimuksen mukaisesti, jollei hän ennen kuolemaansa ole kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa sopimukseen perustuvasta edunjättäjäasemastaan.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetun henkilön jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla, jollei hänen jälkeensä tule suoritettavaksi perhe-eläkettä, hautausapua tai hautauskustannusten korvausta aikaisempien säännösten mukaisesti.

Valtion perhe-eläkelain tultua voimiaan

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 28 päivänä joulukuuta 1956 annettua lakia (696/56) ja

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 29 päivänä joulukuuta 1956 annettua asetusta (697/56)

sovelletaan ainoastaan 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ja, jollei 2 ja 3 momentin säännöksistä muuta johdu, ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta suoritettavaan perhe-eläkkeeseen, hautausapuun tai hautauskustannusten korvaukseen.

Edunsaajalla, joka 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perheeläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta saa perhe-eläkettä aikaisempien säännösten nojalla, on oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä valtion perheeläkelain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti valtiokonttorille ja luopumalla samalla aikaisempien säännösten mukaisesta oikeudestaan perhe-eläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa.

Jos edunsaajalla 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perheeläkelain voi maantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempienkin säännösten nojalla, hänellä on oikeus saada perhe-eläkettä joko aikaisempien säännösten tai valtion perheeläkelain säännösten mukaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti valtiokonttorille.

Milloin 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja edunsaajia on kaksi tai useampia ja heistä osa haluaa perhe-eläkkeensä aikaisempien säännösten ja osa valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti, perhe-eläkkeen suuruus ja siitä kullekin tuleva osa määräytyy, niin kuin se olisi määräytynyt, jos perhe-eläke olisi myönnetty kaikille samojen säännösten mukaisesti.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei saa peruuttaa eikä muuttaa.

Eläkeasian, joka on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä ja joka koskee 2 momentissa tarkoitettua kuolemantapausta, käsittelee valtiokonttori hakemuksesta uudelleen.

Jos edunsaaja valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa saa hänelle edunjättäjän jälkeen myönnettyä ylimääräistä eläkettä, valtiokonttorilla on oikeus ottaa ylimääräisen eläkkeen saamista koskeva asia uudelleen käsiteltäväksi sekä ottaen huomioon edunsaajalle valtion perhe-eläkelain nojalla tuleva etuus, muuttaa tai kokonaan peruuttaa ylimääräistä eläkettä koskeva päätös.

Asetuksella säädetään, mitä pidetään 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna eläkkeenä sekä annetaan muut säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.