747/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 5 ja 6 luku sekä 18, 31, 73, 82 ja 83 §, muutetaan sanotun lain 10 §:n päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta ja 14 §:n vekseliä koskeva nimike, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), 47 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä syyskuuta 1957 annetussa laissa (299/57), ja 50 §:n 1 momentin 2 kohta sekä lisätään lain 15 §:ään uusi kohta ja 50 §:n 1 momenttiin uusi 3 kohta seuraavasti:

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä tai omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä 250 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 4, 10 ja 11 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 250 markkaa;


14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä markalta:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 0.8 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 0.6 prosenttia.

Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä on vero kuitenkin 0.6 prosenttia.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä kimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen kimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.


15§

Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat vapaat:


― ― - ― - ― ― ― ― ―; samoin kuin pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluottolaitosten, vakuutuslaitosten, osuuskassojen, Osuuskassojen Keskus Oy:n, Teollistamisrahasto Oy ― Industrialization Fund of Finland Ltd:n, Suomen Vientiluotto Oy ― Finlands Exportkredit Ab:n ja Matkailun Kehitysrahasto Oy:n toistensa maksettavaksi asettamat vekselit sekä omat vekselit, jotka säästöpankit antavat Säästöpankkien KeskusOsake-Pankille taikka osuuskassat Osuuskassojen Keskus Oy:lle.

47§

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, pankille, säästöpankille, kiinteistöluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuskassalle, pankkiiriliikkeelle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 0.8 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 0.6 prosenttia.

50§

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta ovat vapaat:


2) muu saamistodiste, jonka pääomamäärä on enintään 00 markkaa; samoin kuin

3) 47 §:n 1 momentissa tarkoitetun lainausliikettä harjoittavan laitoksen tai kassan toiselle sanotussa lainkohdassa tarkoitetulle laitokselle tai kassalle antama velkakirja, shekkitili- tai muu lainasopimus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.