492/1968

Annettu Naantalissa 9. päivänä elokuuta 1968

Laki julkisista huvitilaisuuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Täysivaltainen henkilö sekä rekisteröity yhdistys ja muu oikeustoimikelpoinen yhteisö saa viranomaisen luvalla toimeenpanna julkisen huvitilaisuuden niin kuin tässä laissa säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, että määrätynlainen huvitilaisuus saadaan toimeenpanna ilman viranomaisen lupaa, mikäli tilaisuudesta on viranomaiselle ennakolta ilmoitettu.

Mitä tässä laissa säädetään julkisista huvitilaisuuksista, koskee julkisia juhlia, konsertteja, näytäntöjä, näyttelyjä, näytöksiä, iltamia, kilpailuja ja muita niihin rinnastettavia julkisia tilaisuuksia, joihin yleisö pääsee, riippumatta siitä, peritäänkö tilaisuudessa pääsymaksua jossakin muodossa vai ei.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan 1 momentissa mainittuihin julkisiin tilaisuuksiin siinäkin tapauksessa, että tilaisuus järjestetään muussa tarkoituksessa kuin huvituksen tai viihteen järjestämiseksi tilaisuuden osanottajille. Yleisistä kokouksista on säädetty erikseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tilaisuuksiin, joihin pääseminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisönjäsenyyttä, sovelletaan tämän lain säännöksiä, jos osanottajilta tai osalta heistä peritään pääsymaksua tai tilaisuudet ovat osana toiminnassa, jota harjoitetaan yksinomaan tai pääasiallisesti tällaisten tilaisuuksien järjestämiseksi, taikka jos tilaisuutta muuten osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden olosuhteiden perusteella ei voida pitää kotikutsuina eikä niihin rinnastettavana.

Tämän lain säännökset eivät koske seurakunnan eivätkä Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tai niihin kuuluvien henkilöiden toimeenpanemaa jumalanpalvelusta tai hartaustilaisuutta.

Tämän lain säännökset luvan hakemisesta tai ilmoittamisesta eivät koske:

1) valtion, kunnan tai kirkollisen viranomaisen toimeenpanemia virallisia tilaisuuksia;

2) opettajakunnan toimesta valtion tai sen avustaman taikka kunnallisen oppilaitoksen oppilaille ja heidän omaisilleen sekä sotilasviranomaisten toimesta asevelvollisille ja heidän omaisilleen toimeenpantavia tilaisuuksia, joihin ei peritä pääsymaksua; sekä

3) itsenäisyyspäivän ja äitienpäivän viettoon liittyviä tilaisuuksia, joihin ei peritä pääsymaksua.

Ulkomaalaisen oikeudesta toimeenpanna sellaisia julkisia huvitilaisuuksia, jotka ovat elinkeinon harjoittamista, on erikseen säädetty.

Julkisen huvitilaisuuden toimeenpaneminen on kielletty pitkäperjantain, ensimmäisen pääsiäispäivän ja ensimmäisen joulupäivän aattoillasta kello 18.00 lukien 24 tunnin aikana.

Hallituksen määrääminä kiitos-, katumus- ja rukouspäivinä kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana selli sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivinä kello 8.00 ja 12.00 välisenä aikana ei saa toimeenpanna julkista huvitilaisuutta. Tässä momentissa mainittu kielto ei kuitenkaan koske:

1) museon avoinna pitämistä;

2) teatterinäytäntöjä, niihin luettuina ooppera-, operetti- ja näihin rinnastettavat näytännöt, sekä baletti- ja nukketeatteriesityksiä, mikäli näytäntöä tai esitystä ei ole pidettävä revyynä tai siihen verrattavana;

3) elokuvanäytäntöjä;

4) konsertteja, joiden pääasiallisena ohjelmana on muuta kuin iskelmä tai tanssimusiikkia;

5) taide- ja kansantanssiesityksiä sekä luenta- ja lausuntaesityksiä;

6) taidenäyttelyjä ja näyttelyjä, joissa esitellään valokuvia, keräilyesineitä tai muutta niihin verrattavaa;

7) näyttelyjä ja näytöksiä, joiden tarkoituksena on elinkeinoelämän tai sen tuotteiden esittely taikka eläinten tai esineiden esittely arvostelua tai myyntiä varten;

8) kilpailuja, joiden tarkoituksena on edistää henkisiä harrastuksia tai lisätä taitavuutta jossakin ammatissa;

9) kilpailuja ja näytöksiä, joiden tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta;

10) shakki-, bridge- ja muita niihin verrattavia kilpailuja ja näytöksiä;

11) lennokkikilpailuja ja -näytöksiä;

12) voimistelukilpailuja ja esityksiä; sekä

13) urheilukilpailuja ja -esityksiä.

Lääninhallituksella on oikeus hakemuksesta myöntää poikkeuksia 5 §:ssä olevista kielloista.

Lääninhallituksella on tartuntataudin tai eläinkulkutaudin leviämisen ehkäisemiseksi oikeus tarvittaessa kieltää julkisten huvitilaisuuksien toimeenpano tai antaa niitä rajoittavia määräyksiä läänin alueella. Vastaavista toimenpiteistä kunnan alueella on säädetty erikseen.

Milloin kielto tai rajoitus on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka 1 momentissa mainitusta syystä lääniä laajemmalla alueella, antaa siitä määräyksen sisäasiainministeriö.

Julkisessa huvitilaisuudessa tai sen toimeenpanopaikan välittömässä läheisyydessä ei kukaan saa pitää hallussaan ampumaasetta, patruunoita, räjähdysainetta, terä- ja lyömäasetta taikka muuta sellaista esinettä tai ainetta, jota voidaan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske viran tai toimen vuoksi tarpeellista tai virkapukuun kuuluvaa aseistusta eikä tilaisuuden ohjelman suorituksessa tai urheilukilpailuissa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita.

Julkisessa huvitilaisuudessa tai sen toimeenpanopaikan välittömässä läheisyydessä ei kukaan saa pitää hallussaan päihdyttäviä aineita.

Väkijuomien anniskelusta on säädetty erikseen.

10§

Tässä laissa tarkoitettuihin tilaisuuksiin voidaan tarvittaessa asettaa yksi tai useampia järjestysmiehiä.

Järjestysmies on velvollinen laissa ja asetuksessa annettuja säännöksiä sekä poliisin niihin perustuvia ohjeita noudattaen toimimaani järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikoksen ehkäisemiseksi julkisessa huvitilaisuudessa ja sen toimeenpanopaikan välittömässä läheisyydessä.

Jos poliisimies on virantoimituksessa julkisessa huvitilaisuudessa, on järjestysmiesten noudatettava hänen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi antamaan määräyksiä.

11§

Poliisi- ja järjestysmiehellä on oikeus julkisesta huvitilaisuudesta tai sen toimeenpanopaikan välittömästä läheisyydestä poistaa tai ottaa kiinni henkilö:

1) joka on juopuneena tai huumausaineen vaikutuksen alaisena;

2)joka uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta eikä kiellosta huolimatta siitä lakkaa;

3) joka jättää noudattamatta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja ohjeita, vaikka hänelle on siitä huomautettu; sekä

4) jonka elämäntapojensa vuoksi tai muutoin voidaan olettaa tekevän rikoksen, vaarantavan turvallisuutta tai aiheuttavan epäjärjestystä.

Järjestysmiehen kiinniottama henkilö on poistettava tai luovutettava viivyttelemättä poliisin haltuun. Milloin luovuttaminen ei hankaluuksitta voi tapahtua, olkoon järjestysmiehellä oikeus tilapäisesti pitää kiinniotettua säilössä, kunnes tilaisuus on päättynyt ja siihen kokoontuneet ovat poistuneet toimeenpanopaikalta, enintään kuitenkin 6 tunnin ajan.

Poliisi- ja järjestysmiehellä on oikeus ottaa pois julkisessa huvitilaisuudessa tai sen toimeenpanopaikan välittömässä läheisyydessä olevalta 8 ja 9 §:ssä mainitut esineet ja aineet, jotka järjestysmiehen tulee viipymättä luovuttaa poliisille.

12§

Julkisen huvitilaisuuden toimeenpanija on, milloin järjestys tai turvallisuus tilaisuudessa vaarantuu, velvollinen keskeyttämään tai tarvittaessa lopettamaan tilaisuuden. Oikeus keskeyttää tilaisuus mainitusta syystä, kunnes vaara on lakannut, on myös poliisimiehellä sekä järjestysmiehellä, jotka myös voivat kieltää ohjelman määrätyn osan esittämisen, mikäli se on lain tai hyvien tapojen vastainen taikka saattaa aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle.

Poliisi- ja järjestysmies ovat siinä tapauksessa, etteivät muut toimenpiteet ole osoittautuneet riittäviksi, velvolliset lopettamaan tilaisuuden, jos se on lain tai hyvien tapojen vastainen taikka tilaisuuden toimeenpanemisesta, sen pääsylipuista perittävästä leimaverosta tai yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei noudateta taikka tilaisuudessa on syntynyt epäjärjestystä tai vaaraa paikalla oleville.

Milloin tilaisuus lopetetaan, yleisön on viivyttelemättä poistuttava toimeenpanopaikalta ja sen välittömästä läheisyydestä.

13§

Jos käy ilmi, että julkinen huvitilaisuus, jonka toimeenpanosta on tehty viranomaiselle ilmoitus, tulisi loukkaamaan lakia tai hyviä tapoja, taikka jos on syytä epäillä, ettei järjestystä sellaisessa tilaisuudessa voida ylläpitää, voidaan tilaisuuden toimeenpano kieltää. Niin ikään voidaan tilaisuuden toimeenpano kieltää, milloin tartuntataudin tai eläinkulkutaudin leviämisen vaara, huoneiston tai muun toimeenpanopaikan sopimattomuus tai muu pätevä syy tekee kiellon tarpeelliseksi.

14§

Yhdistyksellä tai muulla yhteisöllä ja kokoontumishuoneiston tai kokoontumisalueen omistajalla ja haltijalla on oikeus määrä ajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan, kieltää pääsy omistamassaan taikka pysyvästi tai tilapäisesti hallitsemassaan kokoontumispaikassa toimeenpantaviin julkisiin huvitilaisuuksiin henkilöltä, jonka hänen elämäntapojensa perusteella on syytä varoa rikkovan siellä järjestystä tai vaarantavan turvallisuutta. Kielto on tullakseen voimaan alistettava poliisi piirin päällikön vahvistettavaksi.

Poliisipiirin päällikkö voi myös edellä mainituksi ajaksi kieltää 1 momentissa tarkoitetulta henkilöltä pääsyn piirissään toimeenpantaviin määrättyihin tai kaikkiin julkisiin huvitilaisuuksiin.

Tämän pykälän nojalla annettu kielto on poliisiviranomaisen toimesta todisteellisesti annettava tiedoksi sille, jota kielto koskee.

15§

Asetuksella voidaan säätää, että sellaiset rakennelmat, laitteet ja järjestelyt, joiden laadulla, kunnolla tai suunnittelulla on ilmeistä merkitystä julkisen huvitilaisuuden toimihenkilöiden tai siinä esiintyvien taikka yleisön turvallisuuden kannalta, on tarkastettava niiden omistajan tai haltijan kustannuksella.

Kokoontumishuoneistoista ja kokoontumisalueista rakennuksineen ja rakennelmineen, sikäli kuin on kysymys niiden soveltuvuudesta tässä laissa tarkoitetun tilaisuuden toimeenpanemiseen, sekä niiden tarkastamisesta poliisiviranomaisen taikka kunnan rakennusvalvonta-, palo- ja terveydenhoitoviranomaisen toimesta säädetään asetuksella.

16§

Edellä 15 §:ssä mainituista tarkastuksista suoritettavista maksuista säädetään asetuksella. Valtion viranomaisen toimittamasta tarkastuksesta suoritettavat maksut on määrättävä eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Kunnallisvaltuuston päätös, joka koskee kunnan viranomaisen tarkastuksesta perittäviä maksuja, on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.

17§

Myöntäessään luvan julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemiseen viranomainen voi toimeenpanijan noudatettaviksi asettaa ehtoja, jotka ovat tarpeen valvontaa varten tai järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tilaisuudessa.

Asetuksella voidaan säätää, että määrätynlaisen tilaisuuden järjestämisen ehtona on järjestäjän ottama asianmukainen vastuuvakuutus sen korvausvelvollisuuden varalta, johon hänet tässä ominaisuudessa voidaan tuomita julkisen huvitilaisuuden aikana sattuneesta henkilöön tai omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta, ja myös, mitkä ovat tämän vakuutuksen vähimmäismäärät.

18§

Joka luvattomasti toimeenpanee tässä laissa tarkoitetun tilaisuuden, jonka järjestämiseen tarvitaan viranomaisen lupa, taikka rikkoo sen toimeenpanemisesta tässä laissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomittakoon huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Jos joku muulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomittakoon hänet huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon.

Järjestysmieheen kohdistetusta väkivallasta ja uhkauksesta sekä haitanteosta järjestysmiehelle rangaistaan niin kuin rikoslain 16 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään.

19§

Joka häiritsee tässä laissa tarkoitettua tilaisuutta esiintymällä päihtyneenä pahennusta herättävällä tavalla taikka saamalla muulla tavoin aikaan pahennusta, tuomittakoon huvitilaisuuden häiritsemisestä sakkoon.

20§

Aseet ja ampumatarvikkeet sekä päihdyttävät aineet, jotka 8 ja 9 §:n mukaan on luvattomasti pidetty hallussa, voidaan, vaikku ne eivät kuuluisikaan säännösten rikkomiseen syyllistyneelle, tuomita valtiolle menetetyiksi.

21§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

22§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969, ja sillä kumotaan huvitilaisuuksien järjestysmiehistä 5 päivänä toukokuuta 1930 annettu laki (169/30), järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta 17 päivänä maaliskuuta 1933 annettu laki (93/33) ja julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanosta pyhäpäivinä 8 päivänä huhtikuuta 1938 annettu asetus (155/38) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Naantalissa 9. päivänä elokuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Antero Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.