390/1968

Annettu Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 96 §:n 1 momentti ja lisätään lakiin uudet 96 a, 96 b, 96 c ja 96 d § seuraavasti:

96§

Lääninhallituksen päätöksestä muussa kuin 90, 96 a tai 96 b §:ssä tarkoitetussa asiassa on niillä, jotka 91 §:n mukaan voivat hakea muutosta verotukseen, oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kuudenkymmenen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valtion puolesta on valitusoikeus kuitenkin tarkastusasiamiehellä ja kunnan puolesta kunnallishallituksella. Tarkastusasiamiehelle luetaan valitusaika päätöksenteon päivästä.


96a§

Valittaa ei saa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 96 e §:ssä säädetty valituslupa, lääninhallituksen päätöksestä siltä osin kuin päätös koskee

1) asunto- tai luontoisetua;

2) matka-, päivä tai edustusrahoista tai muusta niihin verrattavasta korvauksesta veronalaiseksi katsottua säätöä;

3) työ tai toimintakyvyn alentumisen perusteella tehtävää vähennystä;

4) työn tai tehtävän suorittamisesta olleiden kustannusten perusteella paikkatulosta tehtävää vähennystä; taikka

5) erikseen määrättyä rakennuksen tai rakennelman arvoa, jos se on määrätty 100 000 markkaa pienemmäksi.

96b§

Valittaa ei myöskään saa ilman valituslupaa lääninhallituksen päätöksestä siltä osin kuin päätös koskee tulon veronalaisuutta tai verotettavan tulon määrää

1) valtionverotuksen osalta, jos se tulon määrä, minkä osalta päätös on asianosaiselle vastainen, ottamatta huomioon 96 a §:ssä tarkoitettua etua, säästöä tai vähennystä, ilmeisesti on pienempi,kuin 1 000 markkaa taikka jos se ilmeisesti on pienempi kuin 5 000 markkaa ja samalla vähemmän kuin kymmenesosa verovelvollisen verotettavan koko tulon määrästä; eikä

2) kunnallisverotuksen osalta, jos se tulon määrä, minkä osalta päätös on asianosaiselle vastainen, ottamatta huomioon 96 a §:ssä tarkoitettua etua, säästöä tai vähennystä ilmeisesti on pienempi kuin 1 000 markkaa taikka jos se ilmeisesti on pienempi kuin 5 000 markkaa ja samalla vähemmän kuin kymmenesosa verovelvollisen verotettavan tulon kokonaismäärästä asianomaisessa kunnassa tai, kysymyksen ollessa eri kunnissa verotettavaksi jaetusta tulosta, sen tulon kokonaismäärästä.

Jos valittaminen lääninhallituksen päätöksestä sellaisessa tapauksessa, että valtion- ja kunnallisverotuksia on vaadittu muutettaviksi samalla perusteella, on sallittu jommankumman verotuksen osalta, mutta 1 momentin säännösten mukaan kielletty toisen verotuksen osalta, saa kuitenkin valittaa edellä tai koitetulla perusteella myös viimeksi mainitun verotuksen osalta.

Omaisuuden veronalaisuuden tai verotettavan omaisuuden määrän osalta ei lääninhallituksen päätöksestä saa valittaa ilman valituslupaa myöskään, jos se omaisuuden määrä, minkä osalta päätös on asianosaiselle vastainen, ottamatta huomioon 96 a §:n 5 kohdassa tarkoitettua rakennuksen ja rakennelman arvoa, ilmeisesti on pienempi kuin 50 000 markkaa.

Veronkorotuksen osalta, silloin kun se on määrätty tai vaadittu määrättävesi tietyn tulon tai omaisuuden osan aiheuttamasta veron tai veroäyrien lisäämisestä ei saa valittaa ilman valituslupaa, jos tuon tulon tai omaisuuden kohdalta on kielletty valittamasta. Veronlisäystä vastaavan koron osalta ei saa liioin valittaa ilman lupaa, jos jälkiverotettavan tai jälkiverotettavaksi vaaditun tulon tai omaisuuden kohdalta on kielletty valittamasta.

96c§

Valituslupaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lupa voidaan,myöntää ainoastaan,

1) jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallintooikeuden tutkittavaksi; tai

2) jos 96 b §:ssä tarkoitetussa asiassa asianomainen näyttää, että valituksella on hänelle erittäin suuri merkitys muutoinkin kuin siinä asiassa.

Tarkastusasiamiehelle ja kunnanhallitukselle voidaan myöntää lupa vain 2 momentin 1 kohdan nojalla.

96d§

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninhallitukseen tai korkeimpaan hallintooikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut. Tarkastusasiamiehelle luetaan sanottu määräaika päätöksenteon päivästä.

Muutoin on noudatettava muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 12 §:n 6 momentin, 13 b ja 14 §:n valituslupaa koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1968.

Muutoksenhausta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen on kuitenkin voimassa mitä aikaisemmassa laissa on säädetty.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.