342./1968

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1968.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa laissa (685/48), näin kuuluvaksi:

10 §.

Avioliiton aikaantulemista tai purkamista tahi asumuseroa koskeva kanne tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vastaaja asuu tai missä aviopuolisoilla viimeksi on ollut yhteinen asunto. Jollei vastaajalla ole tunnettua asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kannetta ajaa myös siellä, missä kantaja asuu. Milloin kanne kohdistetaan molempiin aviopuolisoihin eivätkä nämä asu samalla paikkakunnalla, on juttu tutkittava siellä, missä he viimeksi ovat yhdessä asuneet tai missä jompikumpi heistä asuu. Jollei laillista tuomioistuinta edellä sanotun mukaisesti ole, on juttu tutkittava Helsingin raastuvanoikeudessa.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kanne on pantu vireille sanotun momentin mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, tällä on toimivalta tutkia kaikki ennen ensimmäisen kanteen lainvoimaista ratkaisua nostetut saman avioliiton aikaantulemista tai purkamista tahi samojen aviopuolisoiden välistä asumuseroa koskevat kanteet, vaikka niiden tutkiminen muutoin kuuluisi toiselle tuomioistuimelle. Milloin mainitunlaiset kanteet on saatettu toimivaltaisten eri tuomioistuinten käsiteltäviksi, myöhemmin vireille tullut kanne voidaan asianosaisen vaatimuksesta siirtää siihen alioikeuteen, jossa aikaisempi kanne on tai on ollut tutkittavana. Jos ensiksi vireille pantu kanne jätetään tutkittavaksi ottamatta tai sillensä, tuomioistuin voi jatkaa siihen edellä sanotun mukaisesti haastetun tai sen käsiteltäväksi siirretyn toisen jutun käsittelyä, vaikka se ei siinä muutoin olisikaan toimivaltainen, taikka asianosaisen vaatimuksesta siirtää sen toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Päätökseen, jolla kanne on siirretty tai siirtovaatimus on hylätty, ei saa hakea muutosta.

Puolisoiden yhteinen asumuseron tai avioeron saamista koskeva hakemus tehdään sille alioikeudelle, jolla 1 momentin mukaan on toimivalta tutkia molempiin aviopuolisoihin kohdistuva kanne.

Kun juttu on 2 momentin mukaan päätetty siirtää toiseen alioikeuteen, asianosaisen on 30 päivässä päätöksen antamisesta asianomaisen tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden kansliassa ilmoitettava se jatkokäsittelyyn ja esitettävä ote juttua aikaisemmin käsitelleen alioikeuden pöytäkirjasta, joka päätöksen julistamisen jälkeen on annettava hänelle takaisin. Jollei ilmoitusta tehdä mainitussa ajassa, kanne raukeaa. Jos aikaisemmin vireille pantu kanne on ilmoituksen saaneessa tuomioistuimessa vielä vireillä, kanteet on määrättävä käsiteltäviksi yhdessä. Jutun käsiteltäväksi ottamisesta toisessa tuomioistuimessa ja käsittelypäivästä on ilmoituksen tehneen asianosaisen toimitettava vastapuolelleen tai tämän viimeksi asiamiehenään tai oikeudenkäyntiavustajanaan käyttämälle asianajajalle todisteellinen tieto niin hyvissä ajoin, että vastapuolelle jää kohtuullinen aika valmistautua käyttämään puhevaltaansa jutussa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1968. Ennen lain voimaantuloa vireille pantuihin kanteisiin on sovellettava aikaisempaa lakia. Näihin kanteisiin voidaan kuitenkin soveltaa, mitä tässä laissa on säädetty kanteen siirtämisestä.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1968.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Ojkeusministeri
A. Simonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.