585/1967

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1967

Laki ilmatieteen laitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on hankkia luotettavaa tietoa Suomen ilmastosta ja hoitaa sääpalvelu ottaen huomioon erityisesti maamme elinkeinoelämän ja yleisen turvallisuuden vaatimukset sekä suorittaa ilmatieteellisiä tutkimuksia. Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on myös suorittaa Suomen geomagneettista kartoitusta sekä tutkia geomagnetismia ja muita siihen läheisesti liittyviä geofysikaalisia ilmiöitä.

Ilmatieteen laitos on kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen.

Ilmatieteen laitoksessa voi olla ylijohtajan, johtajan, osastopäällikön, erikoistutkijan, toimistopäällikön, ylimeteorologin, meteorologin ja kirjastonhoitajan virkoja sekä kamreerin, viestipäällikön, laboratoriomestarin, radiosähköttäjän, sääteknikon, kanslistin, kirjanpitäjän, tutkimusapulaisen, viestittäjän, toimistoapulaisen, vanhemman vahtimestarin, vahtimestarin ja talonmiehen toimia.

Ylijohtajan ja johtajan virat ovat sopimuspalkkaisia. Virkoja ja toimia voi olla eri luokkaisia.

Ilmatieteen laitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Ilmatieteen laitoksella on oikeus periä pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutkimuksista ja lausunnoista sekä muista palveluksista maksuja eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten perusteiden mukaisesti sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ilmatieteen laitos on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968, ja sillä kumotaan ilmatieteelliselle keskuslaitokselle suoritettavista maksuista 1 päivänä heinäkuuta 1965 annettu laki (388/65).

Tässä laissa mainittuja virkoja ja toimia voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään ilmatieteellisen keskuslaitoksen viran tai pysyväisen toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen ilmatieteen laitoksessa taikka, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle. Asetuksella voidaan tässä laissa mainittuja virkoja ja toimia tulo- ja menoarvion rajoissa perustaa ilmatieteen laitokseen myös siten, että jo olemassa olevia virkoja ja toimia, niiden varsinaisen palkkauksen vähentymättä, vain nimeltään muutetaan tässä laissa mainituiksi viroiksi tai toimiksi, jolloin entisen nimisen viran tai toimen haltija siirtyy nimeltään muutetun viran tai toimen haltijaksi. Mikäli virka tai toimi sekä nimeltään että tehtäviensä puolesta vastaa entistä virkaa tai tointa, siirtyy viimeksi mainitun viran tai toimen haltija tämän lain tullessa voimaan tässä laissa mainitun vastaavan viran tai toimen haltijaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja toimet voidaan täyttää ennen tämän lain voimaan tuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaan tuloa täyttää ilmatieteen laitoksen ylimääräiset toimet sekä ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanon aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Lars Lindeman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.