547/1967

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1967

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 155 § sekä muutetaan lain 3 §:n 2 momentti, 30 §, 36 §:n 2 momentti, 37 §:n 6 momentti, V osan 3 luvun otsake, 66 ja 67 § samoin kuin 68 ja 90 §, sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (374/63), sekä 136 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa (368/63), ja lisätään lain 37 §:ään uusi 7 momentti ja 46 §:ään uusi 8 kohta sekä itse lakiin uudet 35 a §, 43 a § ja 68 a § seuraavasti:


Verovelvollinen, joka harjoittaa metsätaloutta, on niinkuin omasta verostaan vastuussa perheenjäsenensä, jäsenensä tai osakkaansa tulon perusteella määrätystä verosta ja kansaneläkevakuutusmaksusta siltä osin, joka vastaa verovelvollisen metsätalouden hyväksi tehdyn työn arvon osuutta perheenjäsenen, jäsenen tai osakkaan tulojen kokonaismäärästä.


30§

Jäljempänä 90 §:ssä tarkoitettujen, veroluokitusta koskevien valitusten käsittelyyn lääninoikeudessa osallistuu kaksi lisäjäsentä, jotka ynnä heidän henkilökohtaiset varamiehensä valtioneuvosto määrä viisivuotiskausittain. Näistä jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä on toisen oltava maanmittausinsinöörin ja toisen metsänhoitajan tutkinnon suorittanut henkilö.

35a§

Verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut maataloudesta saatua tuloa, on liitettävä veroilmoitukseensa luettelo verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten pääasiallisista ostajista.

36§

Metsätaloudesta ja poronhoidosta saaduista tuloista on annettava sellaisten tulojen laissa säädettyä arvioimista varten tarpeelliset tiedot.

37§

Asetuksella voidaan niin ikään määrätä, että verovelvollisen, joka saa tuloa kiinteistöstä tahi kalastuksesta taikka muusta toiminnasta kuin elinkeinon, liikkeen tai ammatin harjoittamisesta eikä yleisen lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on pidettävä sellaista kirjaa, josta aikajärjestyksessä luotettavasti selviävät hänen tulonsa ja verotuksessa huomioon otettavat menonsa, sekä antaa tarkempia määräyksiä sanotusta kirjanpitotavasta ja käytettävistä tulotositteista kuin myös siitä, mitä tällaisen verovelvollisen veroilmoitustaan varten muutoin on otettava huomioon.

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen tulee tuloistaan ja menoistaan tehdä sellaiset muistiinpanot kuin asetuksella lähemmin säädetään.

43a§

Maatilataloutta harjoittavan verovelvollisen on 40 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten tai tätä tarkoitusta varten määrätyn tarkastajan kehotuksesta esitettävä tilalla tarkastettavaksi tai toimitettava verotoimistoon tarkastettavaksi kuitit maataloustuotteiden myynnistä ja -tarvikkeiden ostoista sekä kaikki muutkin tositteet ja asiakirjat, jotka saattavat olla ohjeena häntä verotettaessa tai hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä, sekä sallittava tilalla tapahtuva maatalouden varastojen ja muun maatalousomaisuuden tarkastus.

46§

Jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen tulee 40 §:ssä tarkoitetun viranomaisen kehoituksesta ilmoittaa:


8) maatalous ja puutarhatuotteiden ostajan maatalouden harjoittajalta verovuoden aikana ostamiensa maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä eläinten määrät ja niistä maksamansa tai myyjän hyväksi kirjaamansa hinnat.

3 luku

Veroluokitus ja tuottoperusteet.

66§

Verotusta varten on maatilan tilukset mitattava ja metsämaa luokitettava siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään (veroluokitus).

Veroluokituksen suorittamisesta kunnassa sekä työn suorittajan ottamisesta tähän tehtävään määrää valtiovarainministeriö kunnallisvaltuustoa kuultuaan.

Valtiovarainministeriön asiana on valvoa veroluokituksen suorittamista. Kunnallisvaltuuston on valittava toimikunta avustamaan tässä valvonnassa valtiovarainministeriön antamien ohjeiden mukaan.

67§

Kun veroluokitus kunnassa on suoritettu, verojohtajan on asetettava siinä laaditut asiakirjat ja kartat verovelvollisten nähtäviksi soveliaana vuodenaikana kuudenkymmenen päivän ajaksi siitä lukien, kun asiasta on ilmoitettu, niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

68§

Veroluokitusta, joka on 67 §:n mukaisesti asetettu verovelvollisten nähtäväksi, noudatettakoon sitovana ensimmäisen kerran siinä verotuksessa, joka toimitetaan nähtävänä pitämisajan päättymistä seuraavana kalenterivuotena. Milloin valtion tai kunnan puolesta on jäljempänä 90 §:ssä säädetyin tavoin vaadittu veroluokituksen kumoamista kokonaisuudessaan, noudatettakoon sitä kuitenkin verot vasta sen lainvoimaiseksi tukimista seuraavana kalenterivuotena toimitettavassa verotuksessa. Jos lääninoikeus valituksen johdosta muuttaa jo verotuksessa sovellettua veroluokitusta jonkin kiinteistön osalta, tehtäköön verotukseen vastaava oikaisu verolautakunnan päätöksellä tai jos verotus ei ole saanut lainvoimaa, sitä koskevan muutoksenhaun johdosta annettavan ratkaisun yhteydessä.

Veroluokituksesta on verotuksessa kuitenkin poikettava, milloin havaitaan, että siinä on tapahtunut laskuvirhe tai tähän verrattava erehdys taikka että kiinteistön metsämaan pinta-alassa on veroluokituksen toimittamisen jälkeen tapahtunut muutos. Niin ikään on veroluokituksesta poikettava, jos sen toimittamisen jälkeen metsämaan tuottoon vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut sellainen muutos, joka aiheuttaa metsämaan tuoton lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä sadalta.

68a§

Verolautakunnan on ennen marraskuun 15 päivää tehtävä ehdotus tuottoperusteista kulumassa olevalta verovuodelta toimitettavaa metsätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten sekä, jos kunta sijaitsee sellaisella alueella, jossa poronhoitoa siitä annettujen säännösten mukaan saadaan harjoittaa, sinä vuonna päättyneeltä poronhoitovuodelta toimitettavaa poronhoitotulojen verotusta varten. Verolautakunnan ehdotus tuottoperusteista on viivytyksettä lähetettävä valtioneuvostolle sekä asetettava soveliaassa paikassa kunnan alueella verovelvollisten nähtäväksi neljäntoista päivän ajaksi siitä lukien, kun asiasta on ilmoitettu, niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Verovelvollisella on oikeus tehdä muistutuksia ehdotusta vastaan kirjelmällä, joka on neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ehdotus on pantu verovelvollisten nähtäville, annettava verotoimistoon. Verojohtajan tulee muistutuskirjelmään merkitä, milloin se on annettu verotoimistoon, sekä viivytyksettä toimittaa se valtioneuvostoon ja kirjelmän oheen liittää verolautakunnan muistutuksen johdosta antama lausunto sekä selvitys siitä, milloin verolautakunnan ehdotus on asetettu nähtäville.

Valtioneuvoston on, hankittuaan ehdotuksesta asianomaisen lääninhallituksen lausunnon, vahvistettava tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeaksi ja koko valtakunnassa yhdenmukaiseksi.

90§

Omistamansa tai hallitsemansa maatilan veroluokitukseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta sen läänin lääninhallitukselta, jossa kiinteistö sijaitsee. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti, ja valituskirja on toimitettava asianomaiseen verotoimistoon tai lääninhallitukseen sen ajan kuluessa, jona veroluokitus 67 §:n säännöksen mukaan pidetään kunnassa nähtävänä. Valtion puolesta on verotarkastajalla ja valtionasiamiehellä sekä kunnan puolesta kunnanasiamiehellä ja kunnallishallituksella oikeus hakea samassa ajassa muutosta veroluokitukseen jonkin tilan osalta tai vaatia veroluokituksen kokonaan kumoamista.

Lääninoikeuden on 1 momentissa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta, jollei valitusta heti jätetä tutkittavaksi ottamatta tai ilmeisesti aiheettomana hylätä, hankittava veroluokituksen suorittajan lausunto sekä varattava valtion tai kunnan puolesta tehdystä valituksesta maatilan omistajalle tai haltijalle sekä tämän valituksesta valtion- ja kunnanasiamiehelle tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen. Lääninoikeuden taikka sen määräämän kahden tai useamman oikeuden jäsenen tahi 30 §:ssä mainitun lisäjäsenen on lisäksi toimitettava kiinteistöllä katselmus, milloin sitä asian laatuun katsoen pidetään tarpeellisena.

Lääninoikeuden on valtion tai kunnan puolesta tehdystä vaatimuksesta kumottava veroluokitus kokonaisuudessaan, milloin se havaitaan niin virheelliseksi tai puutteelliseksi, että sen soveltaminen aiheuttaisi olennaisesti epätasaisen verotuksen.

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa antama päätös on lopullinen.

136§

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista vastaavat valtio ja asianomainen kunta kumpikin 41 prosentista, kansaneläkelaitos 12 prosentista ja evankelisluterilainen seurakunta 6 prosentista. Näiden perusteiden mukaan vastattavia kustannuksia ovat muun ohessa kustannukset maatilojen veroluokituksesta, verotoimiston kaluston ja toimistokoneiden vuotuisesta kunnossapidosta sekä verotoimiston käyttämistä tai yleisölle jakamista lomakkeista ja muista painotuotteista. Jos kunnan osuus kustannuksista, lukematta mukaan osuutta maatilojen veroluokituksesta aiheutuvista menoista, nousisi suurempaan määrään kuin 0.28 penniin kutakin sannana vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa pantua veroäyriä kohti, jää osuus siltä osin valtion vastattavaksi. Milloin veropiiriin kuuluu useampia kuntia tai seurakuntia, vastaavat ne osuudestaan henkikirjoitetun väkiluvun mukaisessa suhteessa, kuitenkin niin, että veroluokituskustannuksista kuntien ja seurakuntien osuudesta vastaavat vain ne kunnat ja seurakunnat, joiden alueilla veroluokituksia on toimitettu.Tätä lakia sovelletaan ensi kerran vuoden 1968 tulojen ja omaisuuden perusteella toimitettavissa verotuksissa.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.